Auriol IAN 79720 käyttöohje

Auriol IAN 79720
(1)
 • Sivuluku: 2
 • Tiedoston tyyppi: PDF
 • Z30653A
  Z30653B
  Z30653C
  Z30653D
  Z30653E
  Z30653F
  WRISTWATCH
  Operation and Safety Notes
  KARÓRA
  Kezelési és biztonsági utalások
  NÁRAMKO HODINKY
  Pokyny pro obsluhu a
  bezpečnostní pokyny
  ROČNA URA
  Navodila za upravljanje
  in varnostna opozorila
  NÁRAMK OVÉ HODINKY
  Pokyny pre obsluhu a
  bezpečnostné pokyny
  ZEGAREK
  Wskazówki dotyczące
  obsługi i bezpieczeństwa
  4
  Q
  Czyszczenie
  i pielęgnacja
  j Niniejszy produkt należy czyścić
  jedynie zewnętrznie za pomocą
  miękkiej suchej ścierki.
  Q
  Usuwanie
  Opakowanie wykonane
  jest z materiałów przyja-
  znych środowisku, które
  można usuwać w miejsco-
  wych punktach przetwa-
  rzania materiałów
  wtórnych.
  Informacje o możliwościach dotyczą-
  cych wyrzucania otrzymać można w
  urzędzie miejskim lub gminnym.
  Nie należy wyrzucać zu-
  żytego produktu, w celu
  ochrony środowiska, do
  domowego kosza na śmie-
  ci, lecz w odpowiednio do
  tego przeznaczonych miej-
  scach. Informacji o punk-
  tach zbiorczych i ich go-
  dzinach otwarcia udziela
  odpowiedni urząd.
  zwłaszcza przed szczegόlnymi
  obciążeniami ze względu na to,
  że zabudowane elementy
  uszczelniające tracą z czasem
  oraz przez codzienny użytek
  swoją funkcjonalność.
  Q
  Oznakowanie czasu
  (Z30653B)
  Pierścień nastawczy
  8
  służy do
  zaznaczania przedziału czasu (np.
  czas biegania). Przy pomocy pier-
  ścienia nastawczego można łatwo
  odczytać czas, jaki upłynął.
  j Pokręć okular
  8
  w kierunku
  przeciwnym do ruchu wskazó-
  wek zegara, aby zaznacz
  początek pomiaru czasu.
  Q
  Usuwanie segmentów
  (Z30653A/ Z30653B/
  Z30653C)
  Wskazówka: Segmenty, które
  można usunąć oznakowane są
  strzałką. Są one połączone sztyfta-
  mi. Można je wysunąć w kierunku
  strzałki.
  pomiędzy 21:00 a 23:15.
  Wyświetlanie dnia - „SAM“
  3. Następnie przekręć wskazówki
  zgodnie z ruchem wskazówek
  zegara na 3:45 rano, a język
  się zmieni.
  Wyświetlanie dnia - „SON“
  4. Język cmożna zmienić ponow-
  nie poprzez powtórzenie kro-
  w 1-3.
  Przykład: „SUN“„SON“
  „MON“MON“TUE“
  „DIE“
  Q
  Wodoszczelność
  J Niniejszy zegarek posiada
  następującą klasyfikację
  wodoszczelności zgodnie z
  normą DIN 8310:
  Z30653A: 3 bar
  Z30653B: 5 bar
  Z30653C: 3 bar
  Z30653D: 5 bar
  Z30653E: 5 bar
  Z30653F: 5 bar
  Rysunek F przedstawia dopusz-
  czone zakresy zastosowania.
  Należy mieć na uwadze, że
  wodoszczelność nie jest trwałym
  przymiotem. Powinna ona b
  co rocznie kontrolowana, a
  położenie normalne, wystartuje
  wskazówka sekundowa
  3
  .
  4. W celu nastawienia daty wycią-
  gnij główkę naciągową
  2
  do pozycji 1
  5
  . Przekręcaj
  pokrętło
  2
  , aż na wyświetla-
  czu pokaże się odpowiednia
  data
  7
  .
  (Z30653A, Z30653C,
  Z30653D, Z30653F)
  Q
  Ustawienia języka
  na wyświetlaczu
  dnia tygodnia
  (Z30653C)
  Ustaw pokrętło na 2 pozycji
  6
  i
  przekręć wskazówki zgodnie z ru-
  chem wskazówek zegara, aby usta-
  wić odpowiedni dzień tygodnia
  9
  .
  (Na przykład: dzień wyświetlany w
  dwóch językach: angielski - niemiecki)
  1. Po ustawieniu właściwego dnia
  (wskazówki pokazują wtedy
  3:45 rano), przekręć wskazówki
  w kierunku przeciwnym do ru-
  chu wskazówek zegara.
  Wyświetlanie dnia - „SUN“
  2. Przekręcaj wskazówki w kierun-
  ku przeciwnym do ruchu wska-
  zówek zegara, aż znajdą się
  Zegarek
  Q
  Uruchomienie
  Q
  Wymiana baterii
  Wskazówka: Wymiany baterii
  dokonuj w specjalistycznym sklepie.
  Q
  Wyświetlacz
  1
  Wskazówka minutowa
  2
  Główka naciągowa
  3
  Wskazówka sekundowa
  4
  Wskazówka godzinowa
  5
  Pozycja 1
  6
  Pozycja 2
  7
  Wskaźnik daty
  8
  Okular (obrotowy pierścień
  zewnętrzny)
  9
  Wyświetlanie dnia tygodnia
  Q
  Nastawianie
  czasu i daty
  1. Do nastawienia czasu pros
  wyciągnąć główkę naciągową
  2
  do poz. 2
  6
  .
  2. Pokręcając główką naciągową
  zegarka
  2
  nastawić godziny i
  minuty
  1
  ,
  4
  .
  3. Po wciśnięciu główki naciągowej
  zegarka
  2
  ponownie w jej
  Uszkodzone lub zużyte baterie mu-
  szą być poddane procesowi recyklin-
  gu zgodnie z wytyczną
  2006 / 66 / EC. Baterie i / lub ur-
  dzenie należy zdać w lokalnym
  punkcie zbiorczym.
  Pb
  Zagrożenie dla śro-
  dowiska na skutek
  niewłaściwego usu-
  wania baterii!
  Baterii nie wolno wyrzucać do od-
  padów komunalnych. Mogą one za-
  wierać trujące metale ciężkie i dlate-
  go należy je traktować jak odpady
  niebezpieczne. Chemiczne symbole
  metali ciężkich są następujące: Cd =
  kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego
  też zużyte baterie należy przekazy-
  wać do komunalnych punktów groma-
  dzenia odpadów niebezpiecznych.
  EMC
  nálat folyamán legyengülnek.
  Q
  Az időpont (Z30653B)
  A lünette
  8
  arra való, hogy vele
  időközöket jelöljenek meg (pld.
  kocogási idő). A lünetta segítségével
  az eltelt idő egyszerűen leolvasható.
  j Az időmérés kezdetének a meg-
  jelöléséhez forgassa el a lünettát
  8
  az óramutató járásával ellen-
  tétes irányba.
  Q
  Szegmensek
  eltávolítása
  (Z30653A/ Z30653B/
  Z30653C)
  Utalás: Azok a szegmensek, ame-
  lyeket el lehet távolítani, nyílakkal
  vannak megjelölve. Azok nyílakkal
  vannak egymással összekötve. Ezek
  a csapszegek a nyíl irányában kitol-
  hatók.
  Q
  Tisztítás és ápolás
  j A terméket csak kívülről tisztítsa
  meg egy puha és száraz kendővel.
  3. Majd fordítsa a mutatókat újra
  az óramutató járásával meg-
  egyező irányba, egészen 3:45
  óráig, és a nap nyelve átvált.
  Nap kijelzője - “SON“
  4. Az 1-3 műveletek ismétlésével
  megváltoztathatja egymásután a
  napok nyelvét.
  Példa: “SUN”“SON“
  “MON”“MON” TUE”
  “DIE”
  Q
  Vízhatlanság
  J Ez az óra a következő DIN
  8310 szerinti vízhatlansági
  besorolással rendelkezik :
  Z30653A: 3 bar
  Z30653B: 5 bar
  Z30653C: 3 bar
  Z30653D: 5 bar
  Z30653E: 5 bar
  Z30653F: 5 bar
  A F-ábra a megengedett
  alkalmazási területeket mutatja.
  Kérjük vegye figyelembe, hogy
  a vízhatlanság nem maradandó
  tulajdonság. Azt évente és külö-
  nösen különleges terhelések előtt
  meg kell vizsgálni, mivel a be-
  épített tömítési elemek működési
  képességei a mindennapi hasz-
  a másodpercmutató
  3
  beindul.
  4. A dátum beállításához húzza ki
  a koronát
  2
  az 1. helyzetig
  5
  .
  Fordítsa el a koronát
  2
  , amíg
  a kívánt dátum beállítódik a
  dátum kijelzőn
  7
  .
  (Z30653A, Z30653C,
  Z30653D, Z30653F)
  Q
  Nyelv beállítása a hét
  napjának kijelzőjén
  (Z30653C)
  Húzza ki a koronát a 2. pozícióba
  6
  és fordítsa el az óramutatót és a
  percmutatót az óramutató járásával
  megegyező irányba, hogy beállítsa
  a hét kívánt napját
  9
  . (Példa: két-
  nyelvű nap kijelzés: angol - német)
  1. Miután a kívánt nap megjelenik
  a naptárkeretben (ekkor a muta-
  tó 3:45 délelőtti időpontot mu-
  tat), fordítsa a mutatókat az óra-
  mutató járásával ellentétes
  irányba.
  Nap kijelzője - “SUN“
  2. Fordítsa a mutatókat az óramu-
  tató járásával ellentétes irányba,
  amíg 21:00 és 23:15 óra kö
  kerülnek.
  Nap kijelzője - “SAM“
  Karóra
  Q
  Előkészületek
  használat előtt
  Q
  Elemcsere
  Megjegyzés: Az elemcserét
  végeztesse el egy szaküzletben.
  Q
  Jelzés
  1
  Percmutató
  2
  Korona
  3
  Másodpercmutató
  4
  Óramutató
  5
  1. helyzet
  6
  2. helyzet
  7
  Dátumjelzés
  8
  Lünetta (forgatható külső gyűrű)
  9
  A hét napjának kijelzése
  Q
  Az időpont és a
  dátum beállítása
  1. A pontos idő beállításához
  húzza ki a koronát
  2
  a 2.
  helyzetig
  6
  .
  2. A korona
  2
  csavarásával állítsa
  be az órákat és a perceket
  1
  ,
  4
  .
  3. Mihelyt a koronát
  2
  újra visz-
  szanyomta a normál helyzetbe,
  Q
  Megsemmisítés
  A csomagolás környezet-
  barát anyagokból áll, me-
  lyeket a helyi újrahaszno-
  sító gyűjtőhelyeken tud
  leadni.
  A kiszolgált termék megsemmisítésé-
  nek lehetőségeiről tájékozódjon a köz-
  ségi vagy városi önkormányzatnál.
  A kiszolgált terméket a
  környezetvédelem érdeké-
  ben ne dobja a háztartási
  hulladékba, hanem gon-
  doskodjon a szakszerű
  hulladékkezelésről. A
  gyűjtőhelyekről és azok
  nyitvatartási idejéről az il-
  letékes önkormányzatnál
  tájékozódhat.
  A hibás vagy elhasznált elemeket a
  2006 / 66 / EC irányelv
  értelmébenreciklálni kell. Juttassa
  vissza az elemeket és / vagy a készü-
  léket az ajánlott gyűjtőcégeken
  keresztül.
  Pb
  Az elemek hibás
  mentesítése miatt
  előálló környezeti
  károsodások!
  Az elemeket nem szabad a háztartá-
  si szeméttel mentesíteni. Mérge
  hatású nehézfémeket tartalmazhat-
  nak és ezért különleges kezelöést
  ígénylő hulladékoknak számítanak.
  A nehézfémek szimbólumai a követ-
  kezők: Cd = kádmium, Hg = higany,
  Pb = ólom. Ezért juttassa el az el-
  használt elemeket egy községi
  gyűjtőhelyre.
  EMC
  GB GB
  GB GB GB GB PL PL PL PL
  PL PL HU HU HU HU HU HU
  Z30653A Z30653CA
  F
  B C D EZ30653D / Z30653F Z30653EZ30653B
  4
  1
  2
  6
  8
  3
  4
  1
  2
  7
  65
  3
  2
  6
  3
  4
  1
  73
  2
  4
  1
  6
  5
  9
  4
  7
  3
  65
  1
  2
  Wristwatch
  Q
  Preparations for use
  Q
  Changing the battery
  Note: Have batteries changed in a
  specialist shop.
  Q
  Display
  1
  Minute hand
  2
  Crown
  3
  Second hand
  4
  Hour hand
  5
  1st position
  6
  2nd position
  7
  Date display
  8
  Bezel (rotating outer ring)
  9
  Day of the week display
  Q
  Setting the time
  and date
  1. To set the time, pull the crown
  2
  out to the 2nd position
  6
  .
  2. Turn the crown
  2
  to set the hour
  and minute hands
  1
  ,
  4
  .
  3. When the crown
  2
  is pushed
  back to the normal position the
  second hand
  3
  begins to run.
  4. To set the date, pull the crown
  2
  out to 1st position
  5
  . Turn the
  crown
  2
  until the required date
  is set on the date display
  7
  .
  (Z30653A, Z30653C,
  Z30653D, Z30653F)
  Q
  Language setting for
  week day display
  (Z30653C)
  Pull out the crown to the 2nd posi-
  tion
  6
  and turn the hour and minute
  hands clockwise to set the desired
  day of the week
  9
  . (Example: Bilin-
  gual day display: English - German)
  1. After the desired day appears in
  the calendar frame (the hands
  indicate 3:45 AM at this time),
  turn the hands counterclockwise.
  Day display - “SUN“
  2. Turn the hands counterclockwise
  until they indicate the time zone
  between 9:00 PM and
  11:15 PM.
  Day display - “SAM“
  3. Then, turn the hands clockwise
  again up to 3:45 AM and
  language of the day changes
  over to the other.
  Day display - “SON“
  4. By repeating these procedures
  1-3, the language of the day
  changes over to the other
  successively.
  Example: “SUN”“SON“
  “MON”“MON” TUE”
  “DIE”
  Q
  Watertightness
  J This watch has the following
  water resistance classification
  in accordance with DIN 8310:
  Z30653A: 3 bar
  Z30653B: 5 bar
  Z30653C: 3 bar
  Z30653D: 5 bar
  Z30653E: 5 bar
  Z30653F: 5 bar
  Figure F shows the permissible
  areas of use. Please note that the
  watertightness is not a permanent
  feature. It should be checked
  annually and particularly before
  subjecting it to special conditions,
  as the function of the inbuilt
  sealing elements diminishes with
  daily use.
  Q
  Timing (Z30653B)
  The bezel
  8
  is used to indicate a
  period of time (e.g. jogging time).
  The amount of time elapsed can be
  read easily from the bezel.
  j Turn the bezel
  8
  in anti-
  clockwise direction to mark the
  start of timing.
  Q
  Removing Segments
  (Z30653A/ Z30653B/
  Z30653C)
  Note: The segments that can be
  removed are marked with an arrow.
  They are connected together with
  pins. The pins can be pushed out in
  the direction of the arrow.
  Q
  Cleaning and
  maintenance
  j Clean the product on the outside
  only with a soft, dry cloth.
  Q
  Disposal
  The packaging is made
  entirely of recyclable ma-
  terials, which you may
  dispose of at local recy-
  cling facilities.
  Contact your local refuse disposal
  authority for more details of how to
  dispose of your worn-out product.
  To help protect the envi-
  ronment, please dispose
  of the product properly
  when it has reached the
  end of its useful life and
  not in the household wa-
  ste. Information on collec-
  tion points and their ope-
  ning hours can be
  obtained from your local
  authority.
  Faulty or used batteries must be re-
  cycled in accordance with Directive
  2006 / 66 / EC. Please return the
  batteries and / or the device to the
  available collection points.
  Pb
  Environmental
  damage through
  incorrect disposal of
  the batteries!
  Batteries must not be disposed off
  with domestic waste. They may con-
  tain toxic heavy metals and are sub-
  ject to hazardous waste treatment
  rules and regulations. The chemical
  symbols of the heavy metals are as
  follows: Cd = cadmium, Hg = mercu-
  ry, Pb = lead. That is why you should
  dispose of used batteries at a local
  collection point.
  EMC
  79720_HU_SI_CZ_SK.indd 1 11/2/2012 5:44:01 PM
Auriol IAN 79720

Tarvitsetko apua?

Kysymysten lukumäärä: 0

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Auriol IAN 79720 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Auriol IAN 79720 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.

Katso Auriol IAN 79720 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Rannekellot, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Englanti. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Auriol IAN 79720 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

Auriol IAN 79720 – tekniset tiedot

Yleistä
Tuotemerkki Auriol
Malli IAN 79720
Tuote Rannekello
Kieli Englanti
Tiedoston tyyppi PDF

Usein Kysytyt Kysymykset

Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Auriol IAN 79720.

Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä