Crivit IAN 109612 käyttöohje

Crivit IAN 109612
(1)
 • Sivuluku: 2
 • Tiedoston tyyppi: PDF
 • HR HR RO RO
  GB/CYGB/CY
  Apăsaţi mânerul de strângere din nou în jos, atunci
  când procedeul de pompare este încheiat și îndepăr-
  taţi mini-pompa de aer de pe ventilul roţii de bicicletă.
  Utilizare cu furtunul pompei și manometru
  Introduceţi furtunul pompei cu manometru în orificiul
  ventilului (imag. C) și trageţi mânerul de strângere.
  Deschideţi piuliţa
  13
  capului de pompare.
  Pentru ventilele Schrader introduceţi capul reversibil și
  cauciucul conform descrierii din imaginea C/I.
  Indicaţie: Conectaţi orificiul mic din cauciuc cu
  știftul de conectare al capului reversibil (imag. C/I).
  Pentru ventilele Schrader introduceţi capul reversibil și
  cauciucul conform descrierii din imaginea C/I I.
  Indicaţie: Conectaţi orificiul mare din cauciuc cu
  știftul de conectare al capului reversibil (imag. C/I I).
  Strângeţi piuliţa și introduceţi capul pompei pe ventil.
  Trageţi sistemul de închidere în sus.
  Apăsaţi mânerul de strângere din nou în jos, atunci
  când procedeul de pompare este încheiat.
  Îndepărtaţi furtunul pompei cu manometru din orificiul
  ventilului.
  Curăţare şi întreţinere
  Pentru curăţare şi îngrijire utilizaţi numai o lavetă fără
  scame, uşor umezită.
  Înlăturare
  Ambalajul este produs din materiale ecologice,
  care pot fi eliminate la punctele locale de reci-
  clare.
  Administraţia locală vă poate oferi mai multe informaţii cu
  privire la posibilităţile de eliminare a produsului.
  Mini-pompă telescopică Utilizare corespunzătoare scopului
  Produsul este prevăzut pentru umflarea roţilor de bicicletă.
  Produsul nu este proiectat pentru utilizare industrială.
  Date tehnice
  Mini pompă de aer: cca. 23–41 x 5 x 3 cm
  (lăţime x înălţime x adâncime)
  Suport: cca. 9 x 5,5 x 3 cm
  (lăţime x înălţime x adâncime)
  Suprapresiune nominală: 5 bari (70 psi)
  Manometru: până la 8 bar (120 psi)
  Indicaţii de siguranţă
  CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL DE UTILIZARE ÎNAINTE
  DE UTILIZAREA PRODUSULUI! PĂSTRAŢI TOATE
  INDICAŢIILE DE SIGURANŢĂ ŞI INSTRUCŢIUNILE
  PENTRU CONSULTAREA ULTERIOARĂ!
  PERICOL DE
  MOARTE ŞI DE ACCIDENTARE
  PENTRU COPII! Nu lăsaţi produsul la
  îndemâna copiilor. Acest produs nu este o jucărie!
  Înainte de a începe cu umflarea roţii de bicicletă, veri-
  ficaţi presiunea de aer maximă admisă a acesteia.
  Umflaţi roata de bicicletă până când s-a atins presiu-
  nea maxima admisa.
  ATENŢIE! PERICOL DE ACCIDENTARE! Nu utili-
  zaţi o pompă deteriorată sau o pompă cu elementele
  de racord deteriorate. Un produs deteriorat poate
  pune în pericol siguranţa și funcţionalitatea.
  Montaj
  Montaţi produsul conform figurii A.
  Deservire
  Utilizare fără furtunul pompei și manometru
  Puneţi orificiul ventilului corespunzător
  7
  sau
  8
  (fig. B) pe ventilul roţii de bicicletă şi trageţi mânerul
  de strângere
  6
  în sus. Orificiul ventilului se află acum
  sigur pe ventilul roţii de bicicletă.
  Trageţi de mânerul
  10
  din mini pompa de aer
  3
  şi
  apăsaţi-l din nou până când roata de bicicletă este
  umflată.
  Indicaţie: Pentru ventilele de tip Schrader folositi ori-
  ficiul mare de ventil. Pentru ventile Blitz și Sclaverand
  folosiţi orificiul mic de ventile.
  Upotreba s crijevom i manometrom
  Nataknite crijevo pumpe s manometrom na otvor ven-
  tila (slika C) i potegnite zateznu polugu prema gore.
  Otvorite poklopac matice
  13
  na glavi pumpe.
  Za Schrader ventile nataknite reverzibilni umetak i
  gumu, kao što je opisano na slici C / I.
  Uputa: Spojite mali otvor gume s tankom priključnom
  iglom reverziblog umetka (slika C / I).
  Za blic i Sclaverand ventile nataknite reverzibilni
  umetak i gumu, kao što je opisano na slici C / I I.
  Uputa: Spojite veliki otvor gume s velikom priključnim
  iglom reverzibilnog umetka (slika C / I I).
  Zatvorite poklopac matice i nataknite glavu pumpe
  na ventil.
  Povucite zateznu polugu prema gore.
  Pritisnite zateznu polugu opet prema dolje, ako ste
  završili napumpavanje.
  Otklonite crijevo pumpe s manometrom iz otvora
  ventila.
  Čišćenje i održavanje
  Za čišćenje i njegu koristite samo malo navlaženu
  krpu, koja ne pušta vlakanca.
  Zbrinjavanje
  Pakiranje se sastoji od ekološki prihvatljivog
  materijala, kojeg možete odložiti preko lokalnih
  mjesta za reciklažu.
  O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda
  možete se informirati pri Vašem općinskom ili gradskom
  komunalnom uredu.
  Mini teleskopska pumpa Namjena
  Proizvod je namjenjen za napumpavanje gume na biciklu.
  Proizvod nije namjenjen za profesionalnu upotrebu.
  Tehnički podaci
  Zračna mini pumpa: cca. 23 – 41 x 5 x 3 cm (š x v x d)
  Držač: cca. 9 x 5,5 x 3 cm (š x v x d)
  Nazivni pretlak: 5 bara (70 psi)
  Manometar: do 8 bara (120 psi)
  Sigurnosne upute
  PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE
  UPUTE ZA KORIŠTENJE! SAČUVAJTE SVE SIGURNO-
  SNE UPUTE I OSTALE UPUTE ZA BUDUĆU UPOTREBU!
  OPASNOST PO
  ŽIVOT I OD OZLIJEDA ZA MALU I
  VEĆU DJECU! Držite djecu uvijek podalje
  od proizvoda. Proizvod nije igračka!
  Prije nego što počnete s napumpavanjem gume bicikla,
  provjerite njegov najveći dozvoljeni tlak zraka.
  Pumpajte gumu bicikla samo tako dugo, dok se ne
  postigne najveći dozvoljeni tlak zraka.
  OPREZ! OPASNOST OD OZLJEDA! Nemojte
  koristiti oštećene crpke ili pumpe s oštećenim priključ-
  cima. Oštećeni proizvod može utjecati na sigurnost i
  funkcionalnost.
  Montaža
  Montirajte proizvod tako kao što je prikazano na
  slici A.
  Rukovanje
  Upotreba bez crijeva pumpe i bez manometra
  Nataknite odgovarajući otvor ventila
  7
  ili
  8
  (slika B)
  na ventil na gumi bicikla i potegnite zateznu polugu
  6
  prema gore. Otvor ventila je sad sigurno učvršćen na
  ventilu gume bicikla.
  Izvlačite i uvlačite dršku
  10
  zračne mini pumpe
  3
  toliko često, sve dok je guma bicikla napumpana.
  Uputa: Za Schrader ventile koristite veliki otvor ventila.
  Za blic i Sclaverand ventile koristite mali otvor ventila.
  Pritisnite zateznu polugu opet prema dolje, ako ste
  završili napumpavanje i otklonite zračnu mini pumpu
  sa ventila gume bicikla.
  Use with pump tubing and manometer
  Insert the pump tubing with pressure gauge into the
  valve opening (Fig. C) and lift the tensioning lever.
  Open the swivel nut
  13
  on the pump head.
  For Schrader valves insert the reversible attachment
  and rubber seal as shown in Figure C / I.
  Note: connect the small opening of the rubber seal
  with the slim connector pin on the reversible insert
  (Fig. C / I).
  For Dunlop and Presta valves insert the reversible in-
  sert and rubber seal as shown in Figure C / I I.
  Note: connect the large opening of the rubber seal
  with the large connector pin of the reversible insert
  (Fig. C / I I).
  Close the swivel nut and attach the pump head onto
  the valve.
  Lift the tensioning lever.
  Push the tensioning lever back down once finished
  pumping.
  Remove the pump tubing with pressure gauge from
  the valve opening.
  Cleaning and care
  Only clean with a slightly dampened, lint-free cloth.
  Disposal
  The packaging is made from recyclable materials,
  which may be disposed through your local
  recycling facilities.
  Contact your local community or municipal administration
  for information on disposing of worn-out products.
  Mini Extendable Pump Proper use
  This product is intended for inflating bicycle tyres. The
  product is not intended for commercial use.
  Technical data
  Mini air pump: approx. 23–41 x 5 x 3 cm (w x h x d)
  Bracket: approx. 9 x 5.5 x 3 cm (w x h x d)
  Rated pressure: 5 bar (70 PSI)
  Pressure gauge: up to 8 bar (120 PSI)
  Safety notes
  CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS FOR
  USE BEFORE USING THIS PRODUCT! KEEP
  ALL SAFETY NOTES AND INSTRUCTIONS FOR FU-
  TURE REFERENCE!
  RISK OF FATAL IN-
  JURY AND ACCIDENT FOR INFANTS
  AND CHILDREN! Always keep children
  away from the product. This product is not a toy!
  Check the maximum rated tyre pressure before inflating
  the bicycle tyre.
  Only inflate the bicycle tyre until it reaches its maximum
  rated pressure.
  CAUTION! RISK OF INJURY! Please do not use
  a damaged pump or a pump with damaged junctions.
  A damaged product could adversely affect safety
  and proper function.
  Assembly
  Assemble the product according to Figure A.
  Operation
  Use without pump tubing and manometer
  Insert the respective valve opening
  7
  or
  8
  (Fig. B)
  onto the bicycle tyre valve and lift the tensioning lever
  6
  .
  The valve opening is now secured to the bicycle tyre
  valve.
  Pull the handle
  10
  out of the mini air pump
  3
  then
  push in, and repeat until the bicycle tyre is inflated.
  Note: use the large valve opening for Schrader
  valves. Use the small valve opening for Dunlop and
  Presta valves.
  Once the tyre is inflated push the tensioning lever
  down and remove the mini air pump from the bicycle
  tyre valve.
  MINI EXTENDABLE PUMP
  Operation and Safety Notes
  MINI-TELESK OPPUMPE
  Bedienungs- und Sicherheitshinweise
  MINI TELESKOPSKA PUMPA
  Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
  ΜΙΝΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΤΡΟΜΠΑ
  Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
  MINI-POMP Ă TELESCOPICĂ
  Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
  МИНИ ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОМПА
  Инструкции за обслужване и безопасност
  MINI EXTENDABLE PUMP
  (I)
  (II)
  A
  B
  C
  1 2
  1 x 1 x
  3
  1 x
  15
  2 x
  4
  2 x
  3
  5
  4
  1
  6
  10
  7
  8
  9
  14
  1011 12 13
  15

  IAN 109612

Crivit IAN 109612

Tarvitsetko apua?

Kysymysten lukumäärä: 0

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Crivit IAN 109612 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Crivit IAN 109612 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.

Katso Crivit IAN 109612 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Polkupyörätarvikkeet, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Englanti. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Crivit IAN 109612 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

Crivit IAN 109612 – tekniset tiedot

Yleistä
Tuotemerkki Crivit
Malli IAN 109612
Tuote Polkupyörätarvike
Kieli Englanti
Tiedoston tyyppi PDF