Crivit IAN 68653 käyttöohje

Crivit IAN 68653
(1)
 • Sivuluku: 2
 • Tiedoston tyyppi: PDF
 • GB/CY GB/CY GB/CY
  Мини въздушна помпа
  Увод
  Преди първия пуск се запознайте с продукта.
  За целта прочетете внимателно настоящото
  упътване за обслужване и инструкциите за
  безопасност. Използвайте продукта само според
  описанието и за посочените области на употреба.
  Пазете упътването. Когато предавате продукта на
  трети лица, предайте с него и всички документи.
  Правилна употреба
  Продуктът служи за напомпване на велосипедни гуми.
  Употребата, различна от описаната, или промяната
  на продукта не е разрешена и може да предизвика
  наранявания и/или повреди на продукта. Производи-
  телят не поема отговорност за повредите в резултат
  на неправилна употреба. Продуктът не е предназна-
  чен за промишлена употреба.
  Описание на частите
  1
  Винт
  2
  Подложна шайба
  3
  Фиксатор
  4
  Мини въздушна помпа
  5
  Манометър
  6
  Дръжка
  7
  Вентилен отвор за шрадер вентил
  8
  Вентилен отвор за автоматичен и Sclaverand-вентил
  9
  Капачка за защита от прах
  10
  Затегателен лост
  11
  Въртящ превключвател (натиск/обем)
  Технически данни
  Мини въздушна помпа: ̨̡͘ϮϮdžϱdžϯĐŵ
  (шир. x вис. x дълб.)
  Фиксатор: ̨̡͘ϴ͕ϱdžϲdžϯ͕ϱĐŵ
  (шир. x вис. x дълб.)
  Номинално свръхналягане: 6 bar (88 psi)
  Манометър: до 8 bar (120 psi)
  Окомплектовка
  Веднага след разопаковане проверете целостта на
  окомплектовката и безупречното състояние на проду-
  кта и всички части. В никакъв случай не използвайте
  продукта, ако окомплектовката не е пълна.
  1 мини въздушна помпа
  2 винта
  2 подложни шайби
  BG
  Alegeţi poziţia HI-P (High Pressure = presiune) dacă,
  doriţi să pompaţi cu o presiune mai redusă (fig. D).
  Apăsaţi mânerul de strângere
  10
  din nou în jos atunci
  când, procedeul de pompare este încheiat şi îndepăr-
  taţi mini pompa de aer
  4
  de pe ventilul roţii de
  bicicletă.
  Puneţi capacele de protecţie contra prafului
  9
  pe
  orificiile ventilelor
  7
  şi
  8
  .
  Curăţare şi întreţinere
  Pentru curăţare şi îngrijire utilizaţi numai o lavetă fără
  scame, uşor umezită.
  Nu folosiţi în niciun caz substanţe de curăţare acide
  sau abrazive. În caz contrar se poate deteriora supra-
  faţa produsului.
  Dezafectarea
  Ambalajul este fabricat din materiale care nu
  poluează mediul înconjurător care trebuie dez-
  afectate corespunzător prin predarea acestora
  la centrele de reciclare locale.
  Administraţia locală vă poate oferi mai multe informaţii cu
  privire la posibilităţile de dezafectare a produsului.
  Denumire produs:
  Pompă mini
  Model nr.: Z30572
  Versiune: 1Y / 201Y
  Starea informaţiilor: 1910
  Nr. ident.: Z30572122010-7
  1 Pompă mini
  2 Şuruburi
  2 Şaibe plate
  1 Suport
  1 Manual de utilizare
  Indicaţii de siguranţă
  CITIŢI CU ATENŢIE MANUALUL DE UTILIZARE ÎNAIN-
  TE DE UTILIZAREA PRODUSULUI! PĂSTRAŢI TOATE
  INDICAŢIILE DE SIGURANŢĂ ŞI INSTRUCŢIUNILE
  PENTRU VIITOR!
  AVERTISMENT!
  PERICOL DE
  MOARTE ŞI DE ACCIDENTARE PEN-
  TRU SUGARI ŞI COPII! Nu lăsaţi nicio-
  dată copii nesupravegheaţi în apropierea materialului
  de ambalaj. Există pericol de asfixiere datorită mate-
  rialului de ambalaj. Deseori copii subapreciază peri-
  colul. Nu păstraţi produsul la îndemâna copiilor.
  Acest produs nu este o jucărie!
  ATENŢIE! PERICOL DE ACCIDENTARE! Ţineţi
  degetele la distanţă faţă de orificiile ventilelor atunci
  când, apăsaţi mânerul de strângere
  10
  în jos.
  Înainte de a începe cu umflarea roţii de bicicletă, veri-
  ficaţi presiunea de aer maximă admisă a acesteia.
  Dacă s-a atins presiunea maximă admisă, pomparea
  în continuare nu este permisă.
  Montaj
  Fixaţi suportul
  3
  cu şuruburile
  1
  şi şaibele plate
  2
  la cadrul bicicletei (fig. A). Prindeţi mini pompa de
  aer
  4
  în dispozitivul prevăzut corespunzător al su-
  portului
  3
  (fig. A).
  Utilizare
  Îndepărtaţi capacele de protecţie contra prafului
  9
  de pe orificiile ventilelor
  7
  şi
  8
  .
  Puneţi orificiul ventilului corespunzător
  7
  sau
  8
  (fig. B) pe ventilul roţii de bicicletă şi trageţi mânerul
  de strângere
  10
  în sus. Orificiul ventilului
  7
  sau
  8
  se află acum sigur pe ventilul roţii de bicicletă.
  Trageţi de mânerul
  6
  din mini pompa de aer
  4
  şi
  apăsaţi-l din nou până când roata de bicicletă este
  umflată.
  Indicaţie: Manometrul
  5
  se poate întoarce în jurul
  mini pompei de aer
  4
  dacă, mânerul de strângere
  10
  a fost tras în sus (fig. C).
  Indicaţie: Pentru ventile Schrader folosiţi orificiul
  mare de ventil
  7
  . Pentru ventile Blitz- şi Sclaverand
  folosiţi orificiul mic de ventile
  8
  .
  Alegeţi poziţia HI-V (High Volume = Volum) dacă,
  doriţi să pompaţi mai mult aer în roată la un proces
  de pompare (fig. D).
  Pompă mini
  Introducere
  Înainte de prima punere în funcţiune informaţi-
  vă cu privire la produs. Pentru aceasta citiţi cu
  atenţie următorul manual de utilizare şi
  indicaţiile de siguranţă. Folosiţi produsul numai în modul
  descris şi numai în domeniile de utilizare indicate. Păstraţi
  bine aceste instrucţiuni. În caz că, daţi produsul mai
  departe la terţi, înmânaţi de asemenea şi documentaţia
  acestuia.
  Utilizarea corespunzătoare
  a produsului
  Produsul este prevăzut pentru umflarea roţilor de bicicletă.
  Se interzice utilizarea acestui produs în alte circumstanţe
  decât cele descrise în instrucţiuni, modificarea produsului
  fiind de asemenea interzisă, deoarece aceasta poate
  avea ca urmare producerea unor vătămări şi / sau a unor
  defecţiuni ale produsului. Producătorul nu îşi asumă răs-
  punderea pentru daunele survenite ca urmare a utilizării
  necorespunzătoare a acestui produs. Produsul este nu
  este destinat scopurilor comerciale.
  Descrierea elementelor
  componente
  1
  Şurub
  2
  Şaibă plată
  3
  Suport
  4
  Pompă mini
  5
  Manometru
  6
  Mâner
  7
  Orificiu ventil Schrader
  8
  Orificiu ventil Blitz şi Sclaverand
  9
  Capac de protecţie contra prafului
  10
  Mâner de strângere
  11
  Comutator rotativ (presiune/volum)
  Specificaţii tehnice
  Pompă mini: cca. 22 x 5 x 3 cm (L x Î x A)
  Suport: cca. 8,5 x 6 x 3,5 cm (L x Î x A)
  Suprapresiune nominală: 6 bari (88 psi)
  Manometru: până la 8 bari (120 psi)
  Pachet de livrare
  După despachetare controlaţi dacă pachetul de livrare
  este complet şi dacă produsul şi toate componentele sunt
  într-o stare ireproşabilă. Nu folosiţi produsul în niciun caz
  dacă, pachetul de livrare este incomplet.
  RORORO
  HR
  HRHR
  Čišćenje i njega
  Za čišćenje i njegu koristite samo blago navlaženu
  krpu bez mucica.
  Ne rabite ni u kojem slučaju nagrizajuća ili ribajuća
  sredstva za čišćenje. Površina proizvoda bi se inače
  mogla oštetiti.
  Zbrinjavanje otpada
  Pakiranje se sastoji od ekološki prihvatljivog
  materijala, kojeg možete odložiti preko lokalnih
  reciklažnih mjesta.
  O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda
  možete se informirati pri Vašem općinskom ili gradskom
  komunalnom uredu.
  Opis proizvoda:
  Mini pumpa za bicikl
  Model br.: Z30572
  Verzija: 1Y / 201Y
  Stanje informacija: 12 910
  Ident.-No.: Z30572122010-7
  Sigurnosna upute
  PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE
  UPUTE ZA UPORABU! SAČUVAJTE SVE SIGURNO-
  SNE I OSTALE UPUTE ZA UBUDUĆE!
  UPOZORENJE!
  OPASNOST PO
  ŽIVOT I OD NEZGODA ZA DJECU!
  Ne ostavljajte djecu nikad bez nadzora
  zajedno sa omotnim materijalom. Inače prijeti opa-
  snost od gušenja omotnim materijalom. Djeca često
  podcjenjuju opasnost. Držite djecu uvijek podalje od
  omotnog materijala.
  OPREZ! OPASNOST OD OZLJEDA! Držite Vaše
  prste podalje od otvora ventila, dok pritiskate zateznu
  polugu
  10
  prema dolje.
  Prije nego što počnete sa napumpavanjem gume
  bicikle, provjerite njegov najveći dozvoljeni tlak zraka.
  Ako je postignut maksimalni dozvoljeni tlak, ne smije-
  te dalje pumpati.
  Montaža
  Pričvrstite držaljku
  3
  vijcima
  1
  i podložnim ploča-
  ma
  2
  na gumi bicikle (prik. A). Ukliještite zračnu
  mini pumpu
  4
  u odgovarajućoj napravi držaljke
  3
  (prik. A).
  Opsluživanje
  Otklonite poklopac za zaštitu od prašine
  9
  sa
  otvora ventila
  7
  i
  8
  .
  Nataknite odgovarajući otvor ventila
  7
  ili
  8
  (prik. B)
  na ventil gume bicikle i potegnite zateznu polugu
  10
  prema gore. Otvor ventila
  7
  ili
  8
  je sad sigurno
  učvršćen na ventilu gume bicikle.
  Izvlačite i uvlačite držku
  6
  zračne mini pumpe
  4
  toliko često sve dok je guma bicikle napumpana.
  Uputa: Nako što je se poteglo zateznu polugu
  10
  prema gore, manometar
  5
  se može okretati oko
  cijele zražne mini pumpe
  4
  (prik. C).
  Uputa: Za Schrader ventile rabite veliki otvor ventila
  7
  . Za blic i Sclaverand ventile rabite mali otvor
  ventila
  8
  .
  Odaberite položaj HI-V (High Volume = volumen),
  ako želite pumpati više zraka u gumu (prik. D).
  Odaberite položaj HI-P (High Pressure = tlak), ako
  želite pumpati s laganim tlakom (prik. D).
  Pritisnite zateznu polugu
  10
  ponovno prema dolje,
  ako ste završili napumpavanje i otklonite zračnu mini
  pumpu
  4
  sa ventila gume bicikle.
  Nataknite poklopac za zaštitu od prašine
  9
  na
  otvor ventila
  7
  i
  8
  .
  Mini pumpa za bicikl
  Uvod
  Upoznajte se sa uređajem, prije prvog stavlja-
  nja u pogon. Za to pomno pročitajte slijedeće
  upute za uporabu i sigurnost. Rabite uređaj
  isključivo sukladno opisu i za navedena područja primjene.
  Dobro sačuvajte ove upute za uporabu. U slučaju proslje-
  đivanja uređaja trećim osobama, predajte također svu
  pripadajuću dokumentaciju.
  Namjena
  Proizvod je namjenjen za napumpavanje gume na bicikli.
  Nije dozvoljeno upotrebljavati proizvod za nešto drugo,
  što nije prethodno navedeno ili raditi izmjene na proizvodu
  jer bi to moglo uzrokovati ozljede i / ili oštetiti proizvod.
  Proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed nedozvo-
  ljene upotrebe. Proizvod nije namjenjen za profesionalnu
  upotrebu.
  Opis dijelova
  1
  vijak
  2
  podložna ploča
  3
  držaljka
  4
  mini pumpa za bicikl
  5
  manometar
  6
  držka
  7
  otvor Schrader ventila
  8
  otvor blic i Sclaverand ventila
  9
  poklopac za zaštitu od prašine
  10
  zatezna poluga
  11
  okretna sklopka (tlak/volumen)
  Tehnički podatci
  Mini pumpa za bicikl: cca. 22 x 5 x 3 cm (š x v x d)
  Držaljka: cca. 8,5 x 6 x 3,5 cm (š x v x d)
  Nazivni pretlak: 6 bar (88 psi)
  Manometar: do 8 bar (120 psi)
  Opseg pošiljke
  Odmah nakon otvaranja paketa provjerite dali su svi
  dijelovi unutra, te dali su proizvod i svi pojedini dijelovi
  ispravni. Nikako ne montirajte proizvod, ako se u paketu
  ne nalaze svi potrebni dijelovi.
  1 mini pumpa za bicikl
  2 vijka
  2 podložne ploče
  1 držaljka
  1 upute za uporabu
  Cleaning and maintenance
  To clean the product and keep it in good condition,
  just use a damp lint-free cloth.
  Do not under any circumstances use corrosive or
  abrasive cleaning agents. These may damage the
  surface of the product.
  Disposal
  The packaging is made entirely of recyclable
  materials, which you may dispose of at local
  recycling facilities.
  Contact your local refuse disposal authority for more
  details of how to dispose of your worn-out product.
  Product Description:
  Mini Bicycle Pump
  Model no.: Z30572
  Version: 1Y / 201Y
  Level of information: 1910
  ID No.: Z30572122010-7
  Safety instructions
  READ THE OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY
  BEFORE USING THE PRODUCT! KEEP ALL SAFETY IN-
  FORMATION AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE
  FOR FUTURE REFERENCE!
  WARNING!
  DANGER TO LIFE
  AND ACCIDENT HAZARD FOR TOD-
  DLERS AND SMALL CHILDREN!
  Never allow children to play unsupervised with the
  packaging material. There is a danger of suffocation
  from the packaging material. Children frequently
  underestimate the dangers. Children should be kept
  away from the product at all times. This product is not
  a toy!
  CAUTION! RISK OF INJURY! Keep your fingers
  away from the valve head when you press down the
  clamping lever
  10
  .
  Check the maximum permissible pressure of the bicy-
  cle tyre before you start to pump it up.
  ,IWKHSUHVVXUHLQDELF\FOHW\UHUHDFKHVLWVPD[LPXP
  SHUPLVVLEOHSUHVVXUHVWRSSXPSLQJ
  Assembly
  Attach the bracket
  3
  to the bicycle frame with the
  screws
  1
  and the plain washers
  2
  (Fig. A). Clamp
  the mini-pump
  4
  into the holder on the bracket
  3
  (Fig. A).
  Use
  Remove the dust cover
  9
  from the valve openings
  7
  and
  8
  .
  Place the appropriate valve opening
  7
  or
  8
  (Fig. B)
  on to the bicycle tyre valve and pull the clamping lever
  10
  up. The valve opening
  7
  or
  8
  sits securely on
  the bicycle tyre valve.
  Pull out the handle
  6
  out of the mini-pump
  4
  and
  press it in again. Do this repeatedly until the bicycle
  tyre is pumped up.
  Note: The pressure gauge
  5
  can be rotated
  around the mini-pump
  4
  if the clamping lever
  10
  has been pulled up (Fig. C).
  Note: Use the large valve opening
  7
  for Schrader
  valves. Use the small valve opening
  8
  for Blitz and
  Presta valves.
  Select position HI-V (High Volume) if you would like to
  pump more air per stroke into your tyre (Fig. D).
  Select the position HI-P (High Pressure) if you would
  like to pump using less force (Fig. D).
  Press the clamping lever
  10
  down again when the
  tyre pumping process is complete and take the mini-
  pump
  4
  off the bicycle tyre valve.
  Place the dust cover
  9
  back on to the valve open-
  ings
  7
  and
  8
  .
  Mini Bicycle Pump
  Introduction
  Familiarise yourself with the product before us-
  ing it for the first time. In addition please refer
  carefully to the operating instructions below
  and the safety advice. Use the product only as described
  and for the indicated purpose. Keep these instructions in a
  safe place. If you pass the product on to anyone else, please
  ensure that you also pass on all the documentation.
  Intended use
  The product is intended for pumping up bicycle tyres. Any
  use other than that described or any modification of the
  product is not permissible and may result in injury and / or
  damage to the product. The manufacturer is not liable for
  damage caused by improper use. The product is not in-
  tended for commercial use.
  Parts description
  1
  Screw
  2
  Plain washer
  3
  Bracket
  4
  Mini Bicycle Pump
  5
  Pressure gauge
  6
  Handle
  7
  Schrader valve opening
  8
  Blitz and Presta valve opening
  9
  Dust cover
  10
  Clamping lever
  11
  Rotary switch (pressure/volume)
  Technical data
  Mini Bicycle Pump
  : Approx. 22 x 5 x 3 cm (W x H x D)
  Bracket: Approx. 8.5 x 6 x 3.5 cm (W x H x D)
  Rated pressure: 6 bar (88 psi)
  Pressure gauge: Up to 8 bar (120 psi)
  Supply scope
  Immediately after unpacking please check the package
  contents for completeness and if all parts and the product
  are in good condition. Do not under any circumstances
  use the product if the delivery is incomplete.
  1 Mini Bicycle Pump
  2 Screws
  2 Plain washers
  1 Bracket
  1 Operating instructions

  Z30572 7

  MINI BICYCLE PUMP

  Operation and Safety Notes

  MINI-LUFTPUMPE

  Bedienungs- und Sicherheitshinweise

  MINI PUMPA ZA BICIKL

  Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

  7ȇǵȂȆǹ0,1,

  Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

  POMPĂ MINI

  Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

  MИНИ ВЪЗДУШНА ПОМПА

  Инструкции за обслужване и безопасност
  A
  HI-P
  HI-V
  D
  4
  1 2 3
  4
  360°
  C
  5
  2 x 2 x 1 x
  1 x
  1
  2
  3
  11
  B
  10
  6
  7
  8
  9
  56080_cri_Luftpumpe_LB7.indd 1 30.12.10 13:01
Crivit IAN 68653

Tarvitsetko apua?

Kysymysten lukumäärä: 0

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Crivit IAN 68653 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Crivit IAN 68653 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.

Katso Crivit IAN 68653 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Polkupyörätarvikkeet, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Englanti. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Crivit IAN 68653 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

Crivit IAN 68653 – tekniset tiedot

Yleistä
Tuotemerkki Crivit
Malli IAN 68653
Tuote Polkupyörätarvike
Kieli Englanti
Tiedoston tyyppi PDF