GP Powerbank PB11

GP Powerbank PB11 käyttöohje

(1)
 • Charging Current (mA)
  AA AAA 9V AA AAA 9V
  Output Voltage
  Plug
  Type
  Input
  Voltage
  Specifications
  AC 230V
  AC 230V
  AC 120V
  BS
  GS
  UL
  DC 2.8VDC 9V
  220 85 24
  1. Le batterie ricaricabili nuove richiedono 2 o 3 cicli di carica e scarica per
  ottimizzare le prestazioni.
  2. Se le batterie ricaricabili non sono utilizzate per più di una settimana, ricaricarle
  prima dell’uso.
  Per caricare batterie ricaricabili GP Ni-MH standard
  1. Le batterie GP ReCyko
  +
  batteries sono precaricate. Non occorre caricarle quando
  si utilizzano per la prima volta. Ricaricarle nel caso non fornissero energia
  sufficiente al funzionamento dell’apparecchio in cui sono inserite.
  2. Le batterie ricaricabili GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower batteries mantengono la
  carica nel tempo. Rimuovere le batterie dal caricatore e il caricatore dalla presa di
  corrente a carica ultimata. Non lasciare le batterie nel caricatore per lunghi periodi.
  Rimuovere sempre il caricatore dalla presa di corrente quando non lo si usa.
  Per caricare batterie ricaricabili GP Ni-MH di nuova
  generazione (GP ReCyko
  +
  / GP EkoPower batteries)
  EkoPower
  1. GP PowerBank ha 2 canali di carica. Carica 2 o 4 Ni-MH AA/AAA e 1 o 2 Ni-MH
  9V. Le batterie AA/AAA e 9V possono essere caricate anche
  contemporaneamente. (Fig.1)
  2. Inserire le batterie nel caricatore rispettando la polarita' e le configurazioni
  Indicate. (Fig.1)
  3. Inserire il GP PowerBank nella presa di corrente (220V).
  4. Il LED verde segnala la fase di carica, quando le batterie sono inserite, o la
  presenza di rete quando le stesse non sono presenti nel caricatore.
  5. Per assicurarsi che le batterie siano completamente cariche, fare riferimento ai
  tempi di ricarica della tabella “Charging time”. (Fig. 2)
  6. Dopo la carica togliere le batterie per l’uso o lasciarle nel GP PowerBank inserito
  nella presa di corrente. Saranno sempre completamente cariche, pronte per un
  futuro utilizzo.
  7. Il GP PowerBank e' dotato di funzione luce
  notturna che funziona con o senza le
  batterie inserite. Per accendere la luce
  notturna utilizzare l'interruttore nella parte
  superiore del caricatore come indicato nel
  disegno. (Fig. 3)
  Istruzioni d'uso
  Attenzione
  1. Durante la carica è normale il riscaldamento delle pile ricaricabili. Dopo la carica
  torneranno gradualmente a temperatura ambiente.
  2. I tempi di ricarica sono variabili in funzione della differente capacità delle pile
  ricaricabili. (Fare riferimento alla tabella Charging Time Table)
  3. Rimuovere le pile ricaricabili dagli apparecchi utilizzatori se gli stessi non sono
  usati per lunghi periodi.
  4. Temperatura di stoccaggio delle pile ricaricabili: -20 ~ 35°C
  Temperatura di ricarica: 0 ~ 45°C
  1. Caricare esclusivamente batterie ricaricabili NiMH GP.
  2. Non caricare altre tipologie di pile quali alcaline, alcaline ricaricabili, zinco
  carbone, litio o altre non specificate, in quanto possono perdere liquidi o
  esplodere, provocando danni anche personali.
  3. Non usare contemporaneamente pile nuove e usato o di capacita' differenti.
  4. Non utilizzare prolunghe o altre connessioni non previste con rischio di incendio,
  di shock elettrico e danni personali.
  5. Sconnettere il caricatore dalla rete quando non utilizzato o per operazioni di
  pulizia.
  6. Non cortocircuitare le batterie ricaricabili.
  7. Non bagnare, bruciare o smontare il caricatore e le batterie ricaricabili.
  8. Utilizzare solo in ambiente interno ed asciutto. Non esporre il caricatore alla
  pioggia, neve o a condizioni estreme.
  9. Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini o da persone
  diversamente abili o senza esperienza/conoscenza se non sotto la stretta
  sorveglianza di coloro che sono responsabili della loro sicurezza.
  Precauzioni
  I
  Per la migliore sicurezza e le migliori prestazioni del GP
  PowerBank caricare solamente batterie GP Ni-MH.
  Utilizzare gli appositi bidoni predisposti per la raccolta differenziata degli apparecchi elettrici.
  Contattare gli appositi uffici comunali per avere maggiori informazioni. Se gli apparecchi
  elettrici vengono dispersi nell’ambiente, sostanze pericolose possono essere rilasciate nella
  falda acquifera e entrare nella catena alimentare provocando danni alla salute.
  1. Det kreves 2-3 opp- og utladinger for helt nye batterier innen de oppnår beste
  kapasitet og ytelse.
  2. Lad batteriene føre bruk om de ikke har vært i bruk på mer enn en uke.
  For å lade klassiske GP NiMH oppladbare batterier
  1. GP ReCyko
  +
  batterier er ferdig ladede ved kjøp og behøver ikke å lades før
  førstegangs bruk. Lad batteriene om de ikke kan drive enheten.
  2. GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower batterier holder godt på ladingen.Ta ut batteriene
  etter fullading og kople laderen fra strømuttaket. Ikke la batteriene stå igjen i
  laderen over lengre tid. Kople alltid laderen fra strømuttaket når den ikke er i bruk.
  Har vært i bruk på mer enn en uke.
  For å lade den nye generasjonen NiMH oppladbare
  batterier (GP ReCyko
  +
  / GP EkoPower batterier)
  EkoPower
  1. Nieuwe batterijen dienen eerst 2 tot 3 maal volledig geladen en ontladen te worden
  voor u over hun volledige capaciteit kunt beschikken.
  2. Batterijen die meer dan een week werden opgeslagen, dienen voor gebruik eerst te
  worden opgeladen.
  Het opladen van gewone oplaadbare
  NiMH-batterijen van GP Batteries
  1. GP ReCyko
  +
  batterijen zijn reeds opgeladen wanneer u ze koopt. U dient ze dus
  niet te laden wanneer u ze voor de eerste maal gebruikt. U hoeft ze enkel te laden
  wanneer uw toestel niet opstart.
  2. GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower-batterijen hebben een goed capaciteitsbehoud.
  Verwijder de batterijen uit de lader en haal de lader uit het stopcontact van zodra
  het laadproces is beëindigd. Haal de batterijen uit de lader wanneer u deze
  gedurende een lange periode niet gebruikt. Haal de lader steeds uit het stopcontact
  wanneer u hem niet gebruikt.
  Het opladen van de nieuwe generatie
  oplaadbare NiMH-batterijen van GP Batteries
  (GP ReCyko
  +
  / GP EkoPower batterijen)
  EkoPower
  N
  1. GP PowerBank Nite-lite har 2stk ladekanaler. Den kan lade 2 alt 4stk GP
  AA/AAA NiMH batterier om gangen og 1 alt. 2stk 9V GP NiMH batterier om
  gangen. AA/AAA og 9V kan lades samtidig. (Fig. 1)
  2. Plasser batteriene i samsvar med batterienes polaritet i ladekanalene.
  (Fig.1)
  3. Koble GP PowerBank Nite-lite i vegguttaket for å starte ladingen.
  4. Den grønne LED-indikatoren lyser når batteriene lades. LED-indikatoren lyser til
  batteriene tas ut av laderen eller laderen tas ut av vegguttaket.
  5. For å sikre at batteriene fullades, vennligst lad ihht angitt ladetid i tabellen.
  (Fig.2)
  6. Når batteriene er fulladet, ta dem ut av laderen og bruk dem med en gang alt.
  oppbevar dem j laderen på vedlikeholdslading for å beholde dem fulladet til de
  skal brukes.
  7. GP PowerBank Nite-lite er utrustet med
  Nattlys-funksjon. Natt-lyset fungerer uansett
  om batteriene sitter til lading i laderen eller
  ikke. Natt-lyset reguleres (av og på) med
  switch- bryter oppå laderen. (Fig. 3)
  Bruksanvisning
  Advarsel
  1. Lad bare Nikkel Metall Hydrid (NiMH) batterier.
  2. Ikke lad andre batterier slik som alkaline, oppladbare alkaline, carbon zink
  (brunsten), lithium eller andre batterier da de kan lekke, eksplodere og
  forårsake personlige eller materielle skader.
  3. Bland ikke nye og gamle batterier eller batterier av ulikt merke eller kapasitet i
  laderen.
  4. Bruk aldri en skjøteledning eller liknende som ikke er anbefalt av GP, da dette
  kan medføre brann, elektrisk støt eller personlig skade.
  5. Fjern laderen fra stikkontakten før rengjøring eller om laderen ikke brukes.
  6. Batteriene må ikke kortsluttes.
  7. Laderen og batteriene må ikke taes i fra hverandre, utsettes for fukt
  eller ild.
  8. Kun for innendørs bruk. Laderen må ikke utsettes for regn, snø eller ekstreme
  værforhold.
  9. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inklusiv barn) med
  nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne, eller brist på erfaring og kunnskap,
  om de ikke har fått veiledning eller instruksjoner om bruk av apparatet av en
  person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
  Obs
  1. Det er normalt at batteriene blir varme under lading og går tilbake til
  romtemperatur når de er fulladede.
  2. Ladetiden kan variere avhengig av batteriets kapasitet,
  (se ladetidstabellen).
  3. Ta batteriene ut av laderen hvis du ikke skal bruke dem på en stund.
  4. Oppbevaringstemperatur for batteriene: -20°C ~ 35°C
  Ladetemperatur: 0°C ~ 45°C
  For best mulig kapasitet og sikkerhet - lad kun GP NiMH
  batterier i GP PowerBank.
  Kast ikke elektriske apparater som vanlig usortert avfall, men benytt separate
  oppsamlingspunkter. Kontakt dine lokale myndigheter for mer infomasjon om hvor disse punktene
  er. Dersom elektriske apparater kastes og blandes med vanlig avfall på søppelfyllplassen kan
  farlige emner lekke ut i grunnvannet og forurense næringskjeden, noe som kan skade din helse.
  Denne laderen oppfyller kravet i del 15 av FCCs regler. Bruken av enhetene er
  underkastet følgende to vilkår: (1) Enheten får ikke forårsake skadlige forstyrrelser
  og (2) enheten må klare alle forstyrrelser som kan forårsake uønskede effekter
  på funksjonen.
  NL
  1. De GP PowerBank Nite-lite heeft 2 individuele laadslots voor het laden van 2 of 4
  AA/AAA NiMH-batterijen en 1 of 2 9V NiMH-batterijen. AA/AAA en 9V- batterijen
  kunnen op hetzelfde moment worden geladen. (Fig. 1)
  2. Stop de batterijen in de lader volgens de juiste polariteit en voorkom zo
  omgekeerde lading. (Fig. 1)
  3. Stop de GP PowerBank Nite-lite in het stopcontact.
  4. De LED's zullen groen kleuren zodra het laadproces is begonnen. De LED's blijven
  aan tot de GP PowerBank Nite-lite uit het stopcontact wordt gehaald of de batterijen
  worden verwijderd.
  5. Om er zeker van te zijn dat de batterijen volledig zijn geladen: zie tabel met
  laadtijden. (Fig.2)
  6. Wanneer de batterijen volledig zijn geladen, neemt u de batterijen eruit voor gebruik
  of laat u de GP PowerBank Nite-lite inclusief batterijen in het stopcontact zitten
  zodat u steeds over volle batterijen beschikt.
  7. De GP PowerBank Nite-lite is uitgerust met
  een nachtlampfunctie. Het nachtlampje kan
  individueel werken of tijdens het laden van de
  batterijen. Om het nachtlampje aan te doen,
  schuif de schakelaar bovenop de lader naar
  rechts. (Fig. 3) (Bovenaanzicht)
  Gebruiksaanwijzing
  Waarschuwing
  1. Laad enkel GP AA of AAA NiMH-batterijen in de GP Mini PowerBank Nite-lite.
  2. Gebruik buiten de vermelde batterijen geen andere soorten batterijen zoals bv.
  alkalinebatterijen of herlaadbare alkalinebatterijen. Het laden van andere soorten
  batterijen kan immers leiden tot explosies met lichamelijk letsel tot gevolg.
  3. Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar. Laad geen batterijen met
  een verschillende merken of batterijen met verschillende capaciteiten door elkaar.
  4. Gebruik geen verlengsnoer of een andere aansluiting die niet werd aangeraden
  door GP. Andere aansluitingen kunnen mogelijk brand, elektrische shock of
  persoonlijk letsel veroorzaken.
  5. Haal de GP PowerBank Nite-lite uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt of
  wanneer u de GP PowerBank Nite-lite niet gebruikt.
  6. Batterijen niet kortsluiten.
  7. Lader of batterijen niet solderen, verbranden of demonteren.
  8. Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis en in een droge omgeving. Lader niet
  blootstellen aan regen, sneeuw of extreme condities.
  9. Deze applicatie is niet geschikt voor gebruik door personen (incl. kinderen) met
  verminderde fysische, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen die
  geen ervaring hebben of die niet bekend zijn met het gebruik ervan tenzij ze worden
  bijgestaan door een persoon die instaat voor hun veiligheid.
  Opgelet
  1. Het is normaal dat de batterijen heet worden tijdens het laden en dat ze geleidelijk
  afkoelen tot kamertemperatuur eens ze helemaal opgeladen zijn.
  2. Laadtijden hangen af van de capaciteit van de batterijen (zie tabel met laadtijden).
  3. Verwijder de batterijen uit de elektrische applicatie indien deze voor een lange tijd
  niet zal worden gebruikt.
  4. Bewaartemperatuur voor batterij: -20°C tot 35°C
  Laadtemperatuur: 0°C tot 45°C
  Voor de beste resultaten en uw veiligheid, laadt enkel GP
  NiMH-batterijen in de GP PowerBank.
  Gooi elektrische apparaten nooit weg bij het reguliere afval. Maak hiervoor gebruik van de
  daarvoor bestemde voorzieningen. Voor meer informatie omtrent deze voorzieningen kunt u
  contact opnemen met uw gemeente. Wanneer elektronische apparaten op vuilnisbelten worden
  weggegooid, kunnen schadelijke stoffen in het grondwater lekken. Wanneer dit gebeurt, komen
  ze in de voedselketen terecht en dat is schadelijk voor uw gezondheid en welzijn.
  Dit toestel is voldoet aan de normen van deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik
  ervan is conform de volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen
  schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit toestel dient alle ontvangen stralingen
  weer te geven, incl. stralingen met ongewenste gevolgen voor het bedienen van
  het toestel.
  1. Csak GP NiMH akkumulátorokat töltsön a készülékkel!
  2. Ne töltsön alkáli, tölthető alkáli, vagy más a leírásban nem található
  akkumulátor típusokat, mert tűz és robbanás, illetve személyi sérülést
  okozhat.
  3. Ne töltsön különböző típusú, kapacitású és márkájú akkumulátorokat
  egyszerre!
  4. Ne használjon a GP által nem ajánlott kábelt, mert tűz, elektromos ütés, és
  személyi sérülést eredményezhet.
  5. Ha nem használja, vagy tisztitani szeretné a készüléket, mindig hozza ki a
  konnektorból!
  6. Ne zárja rövidre az akkumulátorokat!
  7. Ne tegye ki nedvesség hatásának a töltőt, és az akkumulátort egyaránt!
  8. Zárt, száraz helyen használja a készüléket!
  1. A GP PowerBank Nite-lite akkumulátortöltő két töltőcsatornával
  rendelkezik. Egyszerre tölthet 2 vagy 4 db AA/AAA méretű illetve 1 vagy 2
  db 9 V- os méretű NiMh akkumulátort (Fig. 1).
  2. Ügyeljen a helyes polaritásra, amikor az akkumulátorokat behelyezi (Fig.1).
  3. Csatlakoztassa a GP PowerBankot a hálózati dugaszolóaljzatba.
  4. A zöld LED világítása jelzi, hogy a töltés folyamatban van. Amíg a
  csatlakozás fenn áll illetve az akkumulátorok a töltőben vannak, a zöld LED
  világítani fog.
  5. Biztosítsa az akkumulátorok teljes töltöttségi állapotát, a pontos töltési időt
  a fenti táblázatban megtalálja (Fig. 2).
  6. Amikor az akkumulátorok elérik a teljes feltöltöttséget, húzza ki a
  dugaszaljból a GP PowerBankot, és
  távolítsa el az akkukat.
  7. A GP PowerBank rendelkezik éjszakai
  világítás funkcióval is. Az éjszakai
  világítás működhet önállóan, de a töltés
  alatt is. Csavarja fel a Nite-lightot, majd
  kapcsolja be a tetején a töltőt (Fig. 3).
  A töltő használata
  A legjobb teljesítmény és a legbiztonságosabb használat
  érdekében, tizárólag GP NiMh akkumulátorokat tegyen a GP
  PowerBank töltőbe.
  Figyelem
  1. A töltésfolyamat alatt az akkumulátorok melegednek, és a töltés
  befejeztével szobahőmérérsékletűre hűlnek vissza.
  2. A töltési idő, nagyban függ az akkumulátor kapacitásától. (Lásd: töltési idő
  táblázat)
  3. Vegye ki az akkumulátorokat a készülékből, ha sokáig nem fogja használni
  azokat!
  4. Akkumulátorok tárolási hőmérséklete: -20 ~ 35°C
  Töltő használati hőmérséklete: 0 ~ 45°C
  Előirások
  H
  A kimerült akkumulátorokat és az üzemképtelen elektronikai eszközöket ne a háztartási
  szemétgyűjtőbe dobja, mert ezzel veszélyezteti saját egészségét is. A szelektív
  hulladékgyűjtési rendszerre vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot a
  helyi hatóságokkal.
  Fig.3
  1. A vadonatúj elemeknek szükségük van 2-3 ciklusra (feltöltés/kisütés) a
  teljesítmény optimalizálásához.
  2. Ha az elemeket több mint 1 hétig tárolja, használat előtt mindig töltse fel.
  Klasszikus GP NiMH feltöltő elemek töltése
  1. A GP ReCyko
  +
  baterií akumulátorok már gyárilag előre vannak töltve és
  rögtön használhatóak. Az első használat előtt nincs szükségük feltöltésre.
  Csak abban az esetben töltse fel őket, ha az elemeket behelyezi az
  elektromos berendezésbe és nem működnek.
  2. A GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower baterií akumulátoroknál az önkisütés el
  van nyomva. A feltöltés után az akumulátorokat vegye ki a töltőből és a
  töltőt húzza ki a hálózatból . Az akumulátorokat ne hagyja hosszabb ideig
  a töltőben, mert túltöltés következhet be. Mindig húzza ki a töltőt a
  hálózatból, ha nem használja.
  Az NiMH újratölthető elemek új generációjának töltése
  (GP ReCyko
  +
  / GP EkoPower akumulátorok)
  EkoPower
  1. Για καινουργιες μπαταριες χρειαζονται, 2 με 3 κυκλους φορτισης/χρησης για να
  εχουμε τα καλυτερα αποτελεσματα
  2. Αν οι μπαταριες αποθηκευτουν για περισσοτερο απο 1 εβδομαδα χρειαζονται
  επαναφορτιση πριν την χρηση.
  Φορτιση κοινων επαναφορτιζομενων μπαταριων GP NiMH
  1. Οι μπαταριες GP ReCyko
  +
  batteries ειναι φορτισμενες και δεν χρειαζονται
  φορτιση κατα την πρωτη χρηση. αν δεν λειτουργει η συσκευη παρακαλουμε να
  τις φορτισετε.
  2. GP μπαταριες ReCyko
  +
  & GP EkoPower batteries εχουν καλη συμπεριφορα
  στην διατηρηση της φορτισης. αφαιρεστε τις μπαταριες και βγαλτε τον φορτιστη
  απο το ρευμα οταν τελειωση η φορτιση. μην αφηνετε τις μπαταριες στον
  φορτιστη για μεγαλο χρονικο διαστημα.
  Για φορτιση νεας γενιας επαναφορτιζομενων
  μπαταριων GP NiMH (GP ReCyko
  +
  / GP
  EkoPower batteries)
  EkoPower
  1. Ο φορτιστής GP PowerBank έχει 2 κανάλια φόρτισης. Μπορεί να φορτίσει 2 ή 4
  μπαταρίες AA/AAA NiMH και 1 ή 2 μπαταρίες 9V NiMH. Μπαταρίες AA/AAA και 9V
  μπορούν να φορτιστούν συγχρόνως. (Εικ. 1)
  2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο χώρο των μπαταριών σύμφωνα με τη σωστή
  πολικότητα και θέση. (Εικ. 1)
  3. Τοποθετήστε τον φορτιστή GP PowerBank στην παροχή ρεύματος για φόρτιση.
  4. 1.Τα ενδεικτικά πράσινα LED θα παραμείνουν αναμμένα καθ’ όλη την διάρκεια της
  φόρτισης και για όσο διάστημα ο φορτιστής παραμένει στην πρίζα ή μέχρι να
  αφαιρεθούν οι μπαταρίες.
  5. 1.Για να εξασφαλίσετε την πλήρη φόρτιση των μπαταριών παρακαλούμε
  συμβουλευτείτε το χρονοδιάγραμμα φόρτισης. (Εικ. 2)
  6. 1.Όταν φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες, τις αφαιρείτε για χρήση ή τις αφήνετε στον
  συνδεμένο με το ρεύμα GP PowerBank για να συντηρήσει την φόρτιση.
  7. 1.Ο GP PowerBank είναι εξοπλισμένος με
  Φωτάκι Νυκτός. Το φως νυκτός μπορεί να
  λειτουργήσει χωριστά ή κατά τη διάρκεια
  φόρτισης των μπαταριών. Για να το ανάψετε,
  πατήστε προς τα δεξιά τον διακόπτη στο
  επάνω μέρος του φορτιστή. (Εικ. 3)
  Οδηγίες λειτουργίας
  Προσοχή
  1. Είναι συνηθισμένο για τις μπαταρίες να θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της φόρτισης
  και θα κρυώσουν βαθμιαία στη θερμοκρασία δωματίου μετά από πλήρη φόρτιση.
  2. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις διαφορετικές χωρητικότητες
  των μπαταριών. (Αναφερθείτε στο χρονοδιάγραμμα φόρτισης).
  3. Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από τον φορτιστή εάν αυτός δεν πρόκειται να
  χρησιμοποιηθεί σύντομα.
  4 Θερμοκρασία αποθήκευσης μπαταριών: -20 to 35oC
  Θερμοκρασία λειτουργίας φορτιστή: 0 oC to 45 oC
  1. Φορτίστε μόνο μπαταρίες GP υδριδίου του μετάλλου (NiMH).
  2. Μη φορτίζετε άλλους τύπους μπαταριών όπως αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες
  αλκαλικές ή οποιοδήποτε άλλο είδος μπαταριών καθόσον μπορεί να εκραγούν ή να
  παρουσιάσουν διαρροή προκαλώντας τον τραυματισμό σας ή και ζημία.
  3. Μην χρησιμοποιήστε τις νέες και παλαιές μπαταρίες στη συσκευή συγχρόνως. Μην
  φορτίζετε μπαταρίες με διαφορετικών χωρητικοτήτων, μάρκας ή στάδιο φόρτισης
  συγχρόνως.
  4. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης ή οποιαδήποτε σύνδεση που δεν
  συστήνεται από την GP, διαφορετικά μπορεί να διατρέξετε τον κίνδυνο της
  πυρκαγιάς, της ηλεκτροπληξίας ή του τραυματισμού σας.
  5. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το ρεύμα πριν προσπαθήσετε να τον καθαρίσετε ή
  όταν δεν είναι σε λειτουργία.
  6. Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
  7. Μην βρέχετε, μην αποτεφρώνετε ή αποσυνθέτετε το φορτιστή και τις μπαταρίες.
  8. Για χρήση εσωτερική σε ξηρό περιβάλλον. Μην εκθέστε το φορτιστή στη βροχή, στο
  χιόνι ή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
  9. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από τα μικρά παιδιά ή τα ανήμπορα
  άτομα εκτός αν είναι υπό την εποπτεία ενήλικα για να εξασφαλίσει ότι μπορούν να
  την χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Τα μικρά παιδιά πρέπει να εποπτεύονται από
  ενήλικα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή.
  Προφυλάξεις
  GR
  Για καλλίτερα αποτελέσματα και ασφάλεια φορτίζεται
  μόνο μπαταρίες GP NiMh GP PowerBank.
  Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα σκουπίδια, χρησιμοποιείστε τους κάδους ανακύκλωσης.
  Επικοινωνήστε με την εταιρεία ανακύκλωσης συσκευών σχετικά με τα σημεία περισυλλογής. Εάν
  οι ηλεκτρικές συσκευές δεν ανακυκλώνονται τα όποια επικίνδυνα συστατικά που τις αποτελούν
  μπορούν να διαρρεύσουν στα υπόγεια νερά και να μπούν στην διατροφική αλυσίδα βλάπτοντας την
  υγεία σας και την ευημερία σας.
  Εικ.3
  Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία
  υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1) αυτή η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβή
  παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε παρεμβολή,
  συμπεριλαμβανομένης και αυτής που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
  1. Det krävs 2-3 upp- och urladdningar för helt nya batterier innan de uppnår bästa
  kapacitet och prestanda.
  2. Ladda batterierna före användning om de ej har använts på mer än en vecka.
  För att ladda klassiska GP NiMH uppladdningsbara batterier
  1. GP ReCyko
  +
  batterier är laddade vid köp och behöver inte laddas före första
  användning. Ladda batterierna om de inte kan driva enheten.
  2. GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower batterier behåller en gd laddkapacitet. Ta ur
  batterierna efter fulladdning och avlägsna laddaren från strömkällan. Lämna inte
  batterierna kvar i laddaren under en längre period. Avlägsna alltid laddaren från
  strömkällan när den inte används.
  För att ladda nya generationen NiMH
  uppladdningsbara batterier (GP
  ReCyko
  +
  / GP EkoPower batterier)
  EkoPower
  S
  1. GP PowerBank Nite-lite har 2st laddkanaler. Den kan ladda 2 alt. 4st GP AA/AAA
  NiMH batterier åt gången och 1 alt. 2st 9V GP NiMH batterier åt gången. AA/AAA
  och 9V kan laddas samtidigt. (Fig. 1)
  2. Placera batterierna i enlighet med batteriernas polaritet i laddfacken.
  (Fig.1)
  3. Anslut GP PowerBank Nite-lite i vägguttaget för att starta laddningen.
  4. Den gröna LED-indikatorn lyser när batterierna laddas. LED-indikatorn lyser tills
  dess att batterierna tas ut ur laddaren eller laddaren tas ut ur vägguttaget
  5. För att säkerställa att batterierna laddas upp fullt, vänligen ladda enligt angiven
  laddtid i tabellen. (Fig.2)
  6. När batterierna är fulladdade, ta ut dem ur laddaren och använd dem direkt alt. låt
  dem sitta kvar i den anslutna laddaren för att behålla dem fulladdade tills dess att
  de skall användas.
  7. GP PowerBank Nite-lite är utrustad med
  nattljusfunktion. Nattljuset fungerar oavsett
  om batterier sitter på laddning i laddaren
  eller ej. Nattljuset regleras (av och på)
  genom switch-knappen på ovansidan av
  laddaren. (Fig. 3)
  Bruksanvisning
  Varning
  1. Ladda enbart Nickel Metal Hydride (NiMH) batterier.
  2. Ladda inte andra batterier såsom alkaline, laddningsbara alkaline, carbon zinc
  (brunsten), lithium eller andra batterier då de kan läcka, explodera och orsaka
  personliga eller materiella skador.
  3. Blanda ej nya och gamla batterier eller batterier av olika märken eller kapacitet i
  laddaren.
  4. Använd aldrig en förlängningssladd eller liknande som inte är rekommenderade
  av GP, då detta kan medföra brand, elektrisk chock eller personlig skada.
  5. Avlägsna laddaren från strömkällan före rengöring eller om laddaren ej används.
  6. Batterierna får ej kortslutas.
  7. Laddaren och batterierna får ej tas isär, utsättas för fukt eller utsättas för eld.
  8. För inomhusbruk enbart. Laddaren får inte utsättas för regn, snö eller extrema
  väderförhållanden.
  9. Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med
  nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och
  kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner om användning av
  apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
  Obs
  1. Det är normalt att batterierna blir varma under uppladdningen och de återgår till
  rumstemperatur då de är fulladdade.
  2. Laddtiden kan variera beroende på batteriets kapacitet.
  (Vg se Laddtidstabellen).
  3. Avlägsna batterierna från laddaren om de inte skall användas på ett tag.
  4. Förvaringstemperatur för batterierna: -20°C ~ 35°C
  Laddningstemperatur: 0°C ~ 45°C
  För bästa prestanda och säkerhet - ladda endast GP NiMH
  batterier i GP PowerBank.
  Släng inte elektriska apparater som vanligt osorterat avfall, utan använd separata
  uppsamlingskärl . Kontakta din lokala myndighet för mer information om var dessa kärl finns.
  Om elektriska apparater slängs och blandas med vanliga sopor på soptippen kan farliga
  ämnen läcka ut i grundvatten och förorena näringskedjan, som senare kan skada din hälsa.
  Denna laddare uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen av
  enheterna är underkastad följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga
  störningar och (2) enheten måste klara av alla störningar som kan orsaka
  oönskade effekter på funktionen.
  1. U úplne nových batérií je potreba 2-3 cyklov (nabitia / vybitia) k optimalizácií
  výkonu batérií.
  2. Pokiaľ sú batérie skladované viac než 1 týždeň, vždy ich pred použitím dobite.
  Nabíjanie klasických GP NiMH nabíjacích batérií
  1. GP ReCyko
  +
  batérie sú pred nabité z výroby a sú ihneď použiteľné. Nepotrebujú
  byť nabíjané pred prvým použitím. Nabíjajte iba v prípade, že po vložení do el.
  zariadenia nebude zariadenie fungovať.
  2. GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower batérie majú potlačené samo vybíjanie. Po nabití
  batérií, vyberte batérie a odpojte nabíjačku z el. siete. Nenechávajte batérie v
  nabíjačke po dlhšiu dobu, mohlo by dochádzať k prebíjaniu batérií. Vždy odpojte
  nabíjačku z el. siete, pokiaľ ju nepoužívate.
  Nabíjanie novej generácie NiMH nabíjacích batérií
  (GP ReCyko
  +
  / GP EkoPower batérií)
  EkoPower
  SK
  1. GP PowerBank má 2 nabíjacie kanály. Môže nabíjat’ 2 alebo 4 batérie NiMH vel’.
  AA/AAA a l alebo 2 9V NiMH batérie (vid’. obr. 1).
  2. Vložte batérie do bateriového priestoru pri dodržaní správnej polarity a polohy
  (vid’. obr.1).
  3. Zasuňte zástrčku GP PowerBank do odpovedajúcej zásuvky striedavého prúdu k
  zahájeniu nabíjania.
  4. Zelené LED indikátory sa rozsvietia pri procese nabíjania. Zelené svetlo svietia
  pokial’ je nabíjačka pod prúdom a batérie sú v nabíjačke.
  5. Pre zaistenie plného nabitia batérií prestudujte tabulku 2. (nabíjacia doba (hod.) v
  závislosti na kapacite batérií (mAH)) (vid’. obr. 2).
  6. Akonáhle sú batérie plne nabite, vyberte ich z nabíjačky pre použitie alebo
  ponechajte ich zapnuté v nabíjačke kôli zachovaniu ich plného nabitia.
  7. GP PowerBank je vybavený funkciou
  nočného osvetlenia. Nočné osvetlenie môže
  fungovat’ nezávisle alebo v priebehu
  nabíjacieho procesu. Nočné osvetlenie
  zapnite posunutím páčky vypínača, ktorý sa
  nachadza na vrchu nabíjačky smerom
  doprava (vid'. obr. 3).
  Návod na použitie
  Upozornenie
  1. Zahriatie batérií pri nabíjaní je normálnym javom. Po úplnom nabití batérie
  postupne vychladnú na izbovú teplotu.
  2. Doba nabíjania sa môže Iísit’ v závislosti od kapacity a stavu batérií
  (vid' Tabul’ka doby nabíjania).
  3. Vyberte batérie z elektrického prístroja ak ich nebudete používat’ dlhšiu dobu.
  4. Teplota pre skladovanie batérií: -20 ~ 35°C
  Teplota pre použitie nabíjačky: 0 - 45°C
  Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu a maximálnej bezpečnosti
  nabíjajte v GP PowerBank iba batérie GP NiMH.
  1. Nabíjajte iba GP nikel-metalhydridové (NiMH) batérie.
  2. Nenabíjajte iné typy batérií ako napr. alkalické, dobíjacie alkalické alebo
  akýkol’vek iný nešpecifikovaný druh batérií, pretože by mohlo dôjst’ k ich
  vytečeniu alebo výbuchu a následnému poraneniu osôb a materiálnym škodám.
  3. Nenabíjajte súčasně nové a použité batérie, ani batérie rôznych značiek a kapacit.
  4. Nepouživajte predlžovaciu šnúru alebo iný druh pripojenia, ktorý nie je
  doporučený GP. V opačnom prípade by mohlo dôjst’ k požiaru, úrazu elektrickým
  prúdom a poraneniu osôb.
  5. Odpojte nabíjačku od zdroja prúdu pred jej čistením alebo ak nie je použivaná.
  6. Batérie neskratujte.
  7. Batérie ani nabíjačku nenamáčajte, nevhadzujte do ohňa ani nerozoberajte.
  8. Výrobok je určený na použitie v suchých uzavretých priestoroch. Nabíjačku
  nevystavujte dažd'u, snehu ani iným extrémnym podmienkam.
  9. Spotrebič nie je určený osobám, ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna
  neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečnom
  používaní, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované
  ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deťom by
  nemalo byť dovolené sa so spotrebičom hrať.
  Bezpečnostné pokyny
  Nevhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta
  triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady.
  Pokiaľ elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu
  presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše
  zdravie a pohodu.
  Obr.3
  Zariadenie vyhovuje smernici FCC časť 15. Prevádzka zariadenia podlieha 2
  podmienkam: (1) zariadenie nespôsobuje škodlivú interferenciu a (2) zariadenie
  musí akceptovať prijímané interferencie vrátane interferencie, ktorá môže
  spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.
  1. Para pilhas novas é necessário carregá-las de 2 a 3 vezes para optimizar o seu
  rendimento.
  2. Se as pilhas são armazenadas mais de uma semana sem usar, terá que
  recarregá-las novamente antes de reutilizar.
  Para um melhor desempenho e segurança, carregue somente
  as pilhas GP de NiMh.
  Para carregar pilhas recarregáveis utilize a GP NiMh convencional.
  1. As baterias GP ReCyko
  +
  são pré-carregadas.Não é necessário carregar antes de
  usar pela primeira vez. Por favor carregar caso as baterias não consigam fazer
  funcionar os seus dispositivos.
  2. As baterias GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower disponibilizam uma boa capacidade de
  retenção. Remova as baterias e desligue o carregador quando o carregamento
  estiver completo. não deixe as baterias no carregador por periodos muito
  extensos. Desligue sempre o carregador quando não estiver em uso.
  Para o carregamento de pilhas recarregáveis de NiMh
  da nova generação (GP ReCyko
  +
  / GP EkoPower).
  EkoPower
  P
  1. GP PowerBank tem dois canais de carga, e carregam 2 ou 4 pilhas AA de NIMH, e
  1 ou 2 pilhas 9V de NIMH. (Fig. 1)
  2. Inserir as pilhas GP AA NIMH no compartimento, respeitando a posiçao correcta
  das pilhas. (Fig. 1)
  3. Para carregar, ligue directamente GP PowerBank na sua correspondente tomada.
  4. O botao verde acender-se-à indicando o ínicio do processo de carregamento e
  permanecerá aceso até que retire as pilhas ou desligue o carregador GP
  PowerBank.
  5. Ver a tabela do tempo de carga (Fig.2) para asegurar-se de que as pilhas estao
  completamente carregadas.
  6. Uma vez carregadas completamente as pilhas, pode retirar as pilhas para sua
  utilizaçao ou deixá-las no carregador GP PowerBank para que permaneçam em
  optimas condiçoes.
  7. GP PowerBank está equipado com uma luz
  para a noite, que pode funcionar tanto se está
  em processo de carga como senao.
  Pressione o botao da parte superior do
  carregador para o lado direito para acnder a
  luz. (Fig. 3)
  Instrucçoes de carregamento
  Precauçao
  1. Carregue só bateristas GP Níquel Metal Hidruro (NiMH).
  2. Não ponha a recarregar outro tipo de pilhas como, pilhas alcalinas, alcalinas
  recarregáveis, ou qualquer outro tipo de bateristas já que isto pode ocasionar
  gotejos ou óxido na pilha e pode produzir danos pessoais.
  3. Não misturar pilas novas com pilas usadas, y nao carregar-se à vez diferentes
  marcas ou capacidades.
  4. Nunca utilize um alargador ou qualquer tipo de cabo extra não recomendado por
  GP, isto pode ocasionar fogo, curto-circuitos e/ou danos pessoais.
  5. Desconecte o carregador do acople antes de limpá-lo ou se quer armazená-lo.
  6. Não cortocircuite as bateristas.
  7. Não queime, molhe ou desmonte as bateristas.
  8. Para usar em interiores e em seco. Não exponha o carregador à chuva, neve ou
  condições extremas.
  9. Este equipe nao está prevista para que lo utilizem meninos ou pessoas
  descapacitadas ao menos se não estão supervisadas por una persona responsável
  que se assegure que puedem utilizar a equipe adequadamente. Assegurem-se que
  os meninos não juoguem com este equipe.
  Atençao
  1. É normal que as baterias se esquentem durante a carrega, se irão esfriando
  gradualment.
  2. O tempo de carrega variará dependendo da capacidade das bateristas.
  (Veja-se na Tabela de Tempo de Carrega).
  3. Retire as bateristas do carregador se não vão ser utilizada durante um longo
  período de tempo.
  4. Temperatura de armazenagem: -20°C ~ 35°C
  Temperatura durante o funcionamento: 0°C ~ 45°C
  Para aumentar o rendimento e por segurança, carregar
  pilhas recarregáveis GP NIMH no carregador GP PowerBank.
  Não atire para o lixo equipamentos eléctricos, use métodos de reciclagem para este tipo de
  aparatos. Contacte com as entidades reguladoras na sua zona para se informar sobre os tipos
  de reciclagem disponíveis. Se os equipamentos eléctricos se despejam em lixeiras, as
  substâncias perigosas podem-se filtrar até à água subterrânea e entrar na cadeia alimentar,
  danificando a sua saúde e bem-estar.
  Este dispositivo cumpre com a normativa Parte 15 da FCC. A operação está sujeita
  às 2 seguintes condições: (1) este dispositivo pode causar interferências
  prejudiciais y (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida,
  incluindo interferências que podem causar uma operação não desejada.
  CZ
  Návod k pouÏívání
  1. GP PowerBank 2 naíjecí kanály. Může nabíjet 2 nebo 4 baterie NiMH vel.
  AA/AAA a 1 nebo 2 9V NiMH baterie. Baterie vel. AA/AAA a 9V baterie mohou
  být nabíjeny současně (viz obr.1).
  2. Vložte baterie do bateriového prostoru při dodržení správné polarity a polohy
  (viz obr.1).
  3. Zasuňte zástrčku GP PowerBank do odpovídající zásuvky střídavého proudu k
  zahájení nabíjení.
  4. Zelené LED Indikátory se rozsvítí k Indikaci procesu nabíjení. Zelené světlo svítí
  dokud je nabíječka zasunuta do zásuvky a baterie jsou v nabíječce.
  5. K zajištění plného nabití baterií prostudujte tabulku 2. (nabíjecí doba (hod.) v
  závislosti na kapacitě baterií (mAH)) (viz obr.2).
  6. Jakmile jsou baterie plně nabity, vyjměte je z nabíječky pro jejich použití nebo je
  ponechte v zapnuté nabíječce pro zachování jejich plného nabití.
  7. GP PowerBank je vybaven funkcí nočního
  osvětlení. Noční osvětlení může fungovat
  nezávisle nebo v průběhu nabíjecího
  procesu. K zapnutí nočního osvětlení
  posuňte páčku vypínače, který se nachází
  na vrcholu nabíječky směrem doprava (viz
  obr.3).
  Upozornění
  1. Zahřátí baterií při nabíjení je normálním jevem. Po plném nabití baterie
  postupně vychladnou na pokojovou teplotu.
  2. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na různých kapacitách baterií (viz
  Tabulka doby nabíjení).
  3. Vyjměte baterie z el. přístroje, pokud ho nebudete používat delší dobu.
  4. Teplota pro skladování baterií: -20 ~ 35°C
  Teplota pro použtí nabíječky: 0 ~ 45
  °
  C
  Pro dosažení nejlepšího výkonu a maximální bezpečnosti
  nabíjejte v GP PowerBank pouze baterie GP NiMH.
  1. Nabíjejte pouze GP nikl-metal hydridové baterie.
  2. Nenabíjejte jiné typy baterií jako alkalické, dobíjecí alkalické nebo jakýkoli jiný
  nespecifikovaný druh baterií, protože by mohlo dojít k jejich vytečení nebo
  výbuchu a následnému poranění osob a materiálním škodám.
  3. Nenabíjejte současné nové a použité baterie, ani baterie různých značek a
  kapacit.
  4. Nepoužívejte prodlužovací šňůru nebo jiný druh připojení, který není doporučen
  GP. V opačném případě by mohlo dojít k požáru, úrazu el. proudem a poranění
  osob.
  5. Odpojte nabíječku od zdroje proudu před jejím čištěním nebo není-li používána.
  6. Baterie nezkratujte.
  7. Baterie ani nabíječku nenamáčejte, nevhazujte do ohně ani nerozebírějte.
  8. Výrobek je určen k vnitřnímu použití v suchém prostředí. Nabíječku nevystavujte
  dešti, sněhu ani jiným extrémním podmínkám.
  9.
  Spotřebič není určen osobám, jimž fyzická, smyslová nebo mentální
  neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v jeho
  bezpečném používání, pokud na nebude dohlíženo nebo pokud nebyly
  instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich
  bezpečnost. Dětem by nemělo být dovoleno si se spotřebičem hrát.
  Bezpečnostní pokyny
  Obr.3
  Nevyhazujte elektricspotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa
  tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud
  jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečtky mohou prosakovat
  do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraa pohodu.
  Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám:
  (1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat
  přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí
  činnost zařízení.
  D
  Bedienungsanleitung
  1. Die GP PowerBank verfügt über zwei Ladekanäle. Das Ladegerät kann sowohl zwei
  oder vier AA/AAA NiMH Akkus als auch eine oder zwei 9V NiMH Akkus laden.
  AA/AAA und 9V Akkus können gleichzeitig aufgeladen werden (Abb.1).
  2. Achten Sie beim Einlegen der Akkus auf die richtige Zuordnung der Pole (Abb.1).
  3. Stecken Sie nun die GP PowerBank in die Steckdose um den Ladevorgang zu
  beginnen.
  4. Die grünen LED-Leuchten leuchten auf, wenn der Ladevorgang stattfindet. Die
  LED-Leuchten bleiben solange an, bis die GP PowerBank von der Steckdose entfernt
  wird oder die Akkus entnommen werden.
  5. Um sicherzustellen, dass die Akkus ausreichend aufgeladen worden sind, beachten
  Sie bitte die Ladezeittabelle (Abb.2).
  6. Nachdem die Akkus aufgeladen worden sind, entfernen Sie entweder diese zum
  Gebrauch oder lassen Sie die Akkus in der GP PowerBank um diese jederzeit
  einsatzbereit zu haben.
  7. Die GP PowerBank ist mit einer Nachtlampe
  ausgestattet. Diese kann individuell oder
  während des Ladevorgangs bedient werden, ob
  ein Ladevorgang stattfindet oder nicht
  eingeschaltet werden. Um die Nachtlampe
  einzuschalten, bewegen Sie den Schalter,
  welcher sich auf dem Ladegerät befindet, nach
  rechts (Abb.3).
  Für beste Leistung und Sicherheit, laden Sie ausschließlich
  GP NIMH Akkus mit dem GP PowerBank Ladegerät.
  Achtung
  1. Es ist normal, dass sich die Akkus während des Ladevorgangs erhitzen und nach dem
  Ladevorgang wieder auf Zimmertemperatur abkühlen.
  2. Die Ladezeit kann abhängig von verschiedener Akkukapazität variieren
  (Beachten Sie die Ladezeittabelle).
  3. Entfernen Sie die Akkus aus dem Gerät falls dieses für längere Zelt nicht verwendet wird.
  4. Aufbewahrungstemperatur der Akkus: -20 bis 35 Grad
  Verwendungstemperatur des Ladegerätes: 0 bis 45 Grad
  1. Laden Sie nur GP Nickel Metal Hydride (NiMH) Akkus.
  2. Laden Sie keinerlei andere Batterien/Akkus, wie Alkaline, aufladbare Alkaline oder
  andere nicht spezifizierte Batterien, da diese auslaufen oder explodieren können,
  was zu Schäden und Körperverletzungen führen kann.
  3. Verwenden Sie keine neuen und alten Akkus oder Akkus verschiedener Hersteller
  und / oder mit unterschiedlicher Leistung gleichzeitig.
  4. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel oder anderes Zubehör, welches
  nicht von GP empfohlen wird, da dies sonst Feuer, Elektroschocks oder
  Körperverletzungen herbeiführen kann.
  5. Entfernen Sie das Ladegerät von der Steckdose bevor Sie dieses säubern oder wenn
  Sie es nicht gebrauchen.
  6. Verursachen Sie keinen Kurzschluss der Akkus.
  7. Bringen Sie weder die Akkus noch das Ladegerät in Verbindung mit Nässe und
  versuchen Sie nicht diese zu öffnen.
  8. Nur für den Innen- und Trockengebrauch geeignet. Bringen Sie das Ladegerät nicht
  in Kontakt mit Regen, Schnee oder anderen extremen Wetterbedingungen.
  9. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern und gebrechliche Personen, oder
  Personen mit ungenügenden Kenntnissen bestimmt. Es sei denn sie werden
  beaufsichtigt oder es werden ihnen genügend Anweisungen mitgeteilt. Kinder
  müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
  Sicherheitshinweise
  Abb.3
  Werfen Sie elektronische Geräte nicht in den Restmüll, sondern entsorgen Sie diese im Sondermüll
  oder an entsprechenden Stationen. Kontaktieren Sie Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung, um
  mehr über die Entsorgungsmöglichkeiten zu erfahren. Wenn elektrische Geräte in der Natur oder
  im Restmüll landen, können gefährliche Substanzen in das Grundwasser sickern und in die
  Nahrungskette gelangen. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden können so gefährdet werden.
  Dieses Ladegerät erfüllt die Anforderungen des Teils 15 in den FCC Regeln. Die
  Benutzung unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) das Gerät führt zu keinen
  schädlichen Beeinträchtigungen und (2) dieses Gerät muss alle Störungen aushalten
  einschließlich derer, die durch ungewollte Bedienung hervorgerufen werden.
  1. GP ReCyko
  +
  batterier er opladet ved køb og behøver ikke oplades før første brug.
  Oplad batterierne hvis de ikke kan drive den udvalgte enhed.
  2. GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower batterier opretholder deres kapacitet særlig godt. Tag
  batterierne ud af opladeren og afbryd strømmen til opladeren efter endt opladning.
  Lad ikke batterierne blive i opladeren i længere perioder. Afbryd altid strømen til
  opladeren når denne ikke bruges.
  1. Nye batterier skal oplades og bruges 2-3 gange før de opnår maksimal kapacitet.
  2. Oplad batterierne før brug hvis de har været opbevaret i mere end en uge.
  For opladning af klassiske GP NiMH genopladelige batterier
  For opladning af den nye generation af
  GP NiMH genopladelige batterier (GP
  ReCyko
  +
  / GP EkoPower batterier)
  EkoPower
  DK
  1. GP PowerBank Nite-lite har 2stk. ladekredse. Den kan lade 2 alt. 4stk. GP
  AA/AAA NiMH batterier af gangen og 1 alt 2stk. 9V GP NiMH batterier af
  gangen. AA/AAA og 9V kan lades samtidigt. (Fig. 1)
  2. Placer batterierne i laderen, såledas at polerne vender den vej der anvises i
  laderen. (Fig. 1)
  3. Tilslut GP PowerBank Nite-lite i vægudtaget for at starte opladningen.
  4. Den grønne LED-indikator lyser når batterierne oplades. LED-indikatoren
  lyser indtil batterierne tages ud af laderen eller til laderen tages ud af
  vægudtaget.
  5. For at være sikker på at batterierne er fuldt opladede, se venligst ladetid i
  tabellen. (Fig. 2)
  6. Når batterierne er fuldtopladede, er de klar til brug her og nu, men skal de
  bruges senere kan de blot blive siddende i laderen, således er de klar når det
  behøves.
  7. GP PowerBank Nite-lite er udrustet med
  natlys-funktion. Nat-lyset fungerer uanset
  om batterier sidder til opladning i laderen
  eller ej. Nat-lyset reguleres (af og på) med
  switch-knappen på oversiden af laderen.
  (Fig. 3)
  Brugsanvisning
  Advarsel
  1. Oplad kun Nickel Metal Hydride (NiMH) batterier.
  2. Oplad ikke andre batterier såsom alkaline, opladelige alkaline, carbon zinc
  (brunsten), Iithium eller andre batterier da de kan lække, eksplodere og
  forårsage personlig eller materielle skader.
  3. Bland aldrig nye og gamle batterier eller batterier af forskellige mærker eller
  kapacitet i opladeren.
  4. Anvend aldrig en forlængerledning eller lignende som Ikke er anbefalet af
  GP, da dette kan medføre brand, elektrisk chok eller personlig skade.
  5. Fjern opladeren fra stikkontakten før rengøring eller hvis oplader ikke skal
  bruges.
  6. Batterierne må ikke kortsluttes.
  7. Oplader og batterier må ikke skilles ad, eller udsættes for fugt eller ild.
  8. Må kun bruges indendørs. Oplader må ikke udsættes for regn, sne eller
  ekstreme vejrforhold.
  9. Hvis personer (herunder børn), som på grund af deres fysiske,
  følelsesmæssige eller mentale kapacitet eller manglende erfaring og
  uvidenhed ikke er i stand til at bruge produktet sikkert, skal en person gøres
  ansvarlig for deres sikkerhed med tilsyn og / eller instruere dem.
  Obs
  1. Det er normalt at batterierne bliver varme under opladningen og at de er
  afkølet til rumtemperatur når de er helt opladede.
  2. Opladningstiden kan variere afhængig af batteriets kapacitet (Se tabellen
  for opladningstider).
  3. Fjern batterier fra oplader såfremt den ikke skal anvendes i et nogen tid.
  4. Opbevaringstemperatur for batterier: -20°C ~ 35°C
  Temperatur ved opladning: 0°C ~ 45°C
  For optimal præstation og sikkerhed-oplades udelukkende
  GP NiMH batterier i GP PowerBank.
  Smid ikke elektriske apparater ud, som almindeligt, usorteret affald, men brug dertil beregnede
  beholdere. Kontakt din lokale myndighed for at få flere oplysninger om, hvor disse beholdere
  findes. Hvis elektriske apparater kasseres og blandes med almindeligt affald på lossepladsen, kan
  farlige stoffer sive ned i grundvandet og forurene fødekæden, hvilket kan skade dit helbred.
  Denne oplader opfylder kravene i del 15 i FCC reglerne. Brugen af enhederne er
  underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig
  interferens, og (2) enheden skal kunne klare enhver interferens, der kan forårsage
  uønskede virkninger på funktionen.
  1. Uudet akut vaativat n. 2-3 latauskertaa, jotta ne saavuttavat parhaan
  kapasiteetin ja kestävyyden.
  2. Lataa akut ennen käyttöä, jos ne ovat olleen yli viikon käyttämättöminä.
  Lataaksesi klassisia GP NiMH-akkuja
  Lataaksesi uuden sukupolven NiMH-akkuja
  (GP ReCyko
  +
  / GP EkoPower)
  1. GP ReCyko
  +
  batteries-akut ovat valmiiksi ladattuja ostettaessa ja niitä ei
  tarvitse ladata ennen ensimmäistä käyttöä. Lataa akut, jos laite ei toimi
  niillä.
  2. GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower batteries-akut pitävät kapasiteetin hyvin.
  Ota akut latauksen jälkeen laturista ja kytke laturi pois seinäpistokkeesta.
  Älä jätä akkuja laturiin pidemmäksi aikaan. Kytke laturi pois
  seinäpistokkeesta, jos et käytä sitä.
  EkoPower
  1. GP PowerBank Nite-Litessa on 2 latauskanavaa. Se voi ladata jota 4 kpl
  GP AA/AAA NiMH - kennoja tai 2 kpl GP 9V NiMH - kennoja kerrallaan,
  lisäksi AA/AAA ja 9V akkusa voi ladata samanaikaisesti (Fig. 1).
  2. Varmista, että asetat kennot laturiin oikein päin (polariteetti) (Fig. 1).
  3. Aseta laturi seinäpistokkeeseen latauksen aloittamiseksi.
  4. Vihreä LED-indikaattori palaa kun lataus on käynnissä. LED sammuu kun
  poistat kennot laturista tai irrotat laturin seinäpistokkeesta.
  5. Varmistaaksesi kennojen latautuvan täyteen, pidä kennot laturissa
  vähintään taulukon ilmoittama aika, kapasiteetista riippuen (Fig. 2).
  6. Kun kennot on ladattu täyteen, voit ottaa ne käyttöön heti tai jättää ne
  laturiin myöhempää käyttöä varten.
  7. GP PowerBank Nite-lite on varustettu
  yövalotoiminnolla. Yövalo toimii
  riippumatta siitä onko laturissa kennoja
  tai ei. Yövalo kytketään päälle ja pois
  päältä laturin yläosassa sijaitsevalla
  kytkimellä (Fig. 3).
  Käyttöohjeet
  Huom
  1. Akut lämpenevät normaalisti ladattaessa ja ne viilenevät vähitellen
  huoneenlämpöisiksi latauksen päätyttyä.
  2. Latausaika vaihtelee akun kapasiteetista riippuen
  (katso latausaikataulukkoa).
  3. Ota akul pois laturista mikäli et käytä sitä pitkään aikaan.
  4. Akkujen säilytyslämpötila: -20°C ~ 35°C
  Latauslämpötila: 0°C ~ 45°C
  1. Lataa laturissa ainoastaan Nikkeli Metalli Hydridi (NiMH) -akkuja.
  2. Älä lataa laturissa muuntyyppisiä paristoja esim. alkali-, ruskokivi-, tai
  lithiumparistoja. Ne voivat vuotaa tai räjähtää ja aiheuttaa
  henkilövahinkoja.
  3. Älä sekoita uusia ja käytettyjä kennoj tai kennoja, jotka eroavat merkiltään
  tai kapasiteetiltaan.
  4. Käytä ainoastaan GP:n suosittelemaa jatkojohtoa laturia käyttäessäsi.
  Ohjeiden vastaisten tuotteiden käyttö yhdessä GP-laturin kanssa saattaa
  aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
  5. Poista laturi virtalähteestä ennen puhdistamista tai jos laturia el käytetä.
  6. Älä oikosulje akkuja.
  7. Laturia tai akkuja ei saa purkaa eikä niitä saa altistaa kosteudelle tai tulelle.
  8. Käytä laturia ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Älä altista laturia sateelle,
  lumelle tai äärimmäisille olosuhteille.
  9. Henkilöt (sisältäen lapset) , jotka fyysisen, sensorisen tai henkisen
  kapasiteetin tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi eivät osaa
  käsitellä laitetta, voivat käyttää henkilön läsnäollessa ja neuvoessa laitetta.
  Varoitus
  FIN
  Parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi
  käytä ainoastaan GP NiMH - kennoja.
  Sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana vaan ne on toimitettava
  kierrätykseen. Lisätietoja paikallisista kierrätyspaikoista saa paikallisilta viranomaisilta. Jos
  sähkölaitteet hävitetään tavallisen kotitalousjätteen mukana, laitteista voi vuotaa vaarallisia
  aineita pohjaveteen. Tämä puolestaan voi saastuttaa ravintoketjun, mikä myöhemmin aiheuttaa
  terveyshaittoja sinulle.
  Elektroniset laitteet tulee kierrättää. Ota paikallisiin viranomaisiin yhtetyttä
  kierrätyspaikkojen sijainnista. Jos elektroniset laitteet sekoitetaan
  tavalliseen kotitalousjätteeseen, voi vaarallisia aineita joutua pohjaveteen
  ja saastuttaa ruokaketjua joka myöhemmin voi vahingoittaa terveyttäsi.
  1. U zcela nových baterií je potřeba 2-3 cyklů (nabití/vybití) k optimalizaci výkonu baterií.
  2. Pokud jsou baterie skladovány více než 1 týden, vždy je před použitím dobijte.
  Nabíjení klasických GP NiMH nabíjecích baterií
  1. GP ReCyko
  +
  baterie jsou přednabité z výroby a jsou ihned použitelné. Nepotřebují být
  nabíjeny před prvním použitím. Nabíjejte pouze v případě, že po vložení do el. zařízení
  nebude zařízení fungovat.
  2. GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower baterie mají potlačeno samovybíjení. Po nabití baterií,
  vyjměte baterie a odpojte nabíječku z el. sítě. Nenechávejte baterie v nabíječce po delší
  dobu, mohlo by docházet k přebíjení baterií. Vždy odpojte nabíječku z el. sítě, pokud jí
  nepoužíváte.
  Nabíjení nové generace NiMH nabíjecích baterií
  (GP ReCyko
  +
  / GP EkoPower baterie)
  EkoPower
  1. Bei neuen Akkus benötigen Sie üblicherweise 2-3 Ladezyklen (Aufladen und Entladen), um eine
  optimale Leistung Ihrer Akkus zu erhalten.
  2. Wenn die Akkus länger als eine Woche unbenutzt gelagert werden, sollten sie vor dem Gebrauch
  neu aufgeladen werden.
  Für das Aufladen von üblichen GP NiMH Akkus
  1. GP ReCyko
  +
  Akkus sind bereits vorgeladen. Sie brauchen daher nicht aufgeladen
  werden. Bitte
  laden Sie die Akkus dann auf, wenn sie Ihr Gerät nicht mit genügend Strom versorgen.
  2. GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower Akkus haben eine geringe Selbstentladung. Entnehmen Sie die
  Akkus und nehmen Sie den Lader von der Stromquelle, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
  Lassen Sie die Akkus nicht für längere Zeit im Gerät. Stecken Sie das Ladegerät immer aus, wenn
  es nicht in Gebrauch ist.
  Für das Aufladen von Akkus der neuen Generation
  (GP ReCyko
  +
  / GP EkoPower Akkus)
  EkoPower
  1. Para pilas nuevas es necesario cargarlas de 2 a 3 veces para optimizar su rendimiento.
  2. Si las pilas se almacenan más de una semana sin usar, siempre hay que recargarlas de
  nuevo antes de usarlas de nuevo.
  Para cargar pilas recargables GP NIMH convencionales
  1. Las pilas GP ReCyko
  +
  batteries ya viene cargadas de fábrica. No necesitan cargarse una
  vez se van a utilizar por primera vez. Por favor recárguelas si no funcionan en su primer
  uso.
  2. Las pilas GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower batteries disponen de una buena retención de
  carga. Extraiga las pilas del cargador una vez se hayan cargado. No las deje en el cargador
  durante largos periodos de tiempo y desconecte el cargador si no se va a utilizar.
  Para cargar pilas recargables de NIMH de nueva
  generación (GP ReCyko
  +
  / GP EkoPower batteries)
  EkoPower
  E
  Instrucciones do carga
  1. GP PowerBank tiene dos canales de carga que cargan 2 o 4 pilas AA/AAA de
  NIMH y 1 o 2 pilas de 9V de NIMH. Se pueden cargar a la vez pilas de 9V con
  AA /AAA. (Fig. 1)
  2. Insertar las pilas en el compartimiento correctamente y respetando la polaridad.
  (Fig. 1)
  3. Para cargar, conecte directamente GP PowerBank en su correspondiente toma
  de corriente.
  4. El piloto verde se encenderá indicando el inicio del proceso de carga y
  permanecerá encendido hasta que saque las pilas o desenchufe el cargador GP
  PowerBank de la toma de corriente.
  5. Ver la tabla del tiempo de carga (Fig.2) para asegurarse de que las pilas están
  completamente cargadas.
  6. Una vez cargadas completamente las pilas, puede sacar las pilas par su uso, o
  dejarlas en el GP PowerBank para que permanezcan en óptimas condiciones.
  7. GP PowerBank está equipado con una luz
  para la noche, que puede funcionar tanto si
  está en proceso de carga como si no.
  Presione el botón de la parte superior del
  cargador hacia la derecha para enchufar la
  luz (Fig.3).
  Atención
  1. Es normal que las baterías se calienten durante la carga, se irán enfriando
  gradualmente.
  2. El tiempo de carga variará dependiendo de la capacidad de las baterías.
  (Véase en la Tabla de Tiempo de Carga).
  3. Retire las baterías del cargador si estas no van a ser utilizadas durante un
  largo periodo de tiempo.
  4. Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 35°C
  Temperatura durante el funcionamiento: 0 ~ 45°C
  1. Cargue sólo pilas GP de Niquel Metal Hidruro.
  2. No cargue otros tipos de baterías como alcalinas, alcalinas recargables o
  cualquier otro tipo de baterías no especificadas ya que pueden verter líquido,
  o explotar, pudiendo causar danos personales.
  3. No usar nuevas y viejas baterías en el equipo a la misma vez. No cargar
  baterías con diferentes niveles de carga, diferentes marcas o capacidades a
  la misma vez.
  4. Nunca use un cable extensor o cualquier adaptador no recomendado por GP,
  Si no es así puede haber riesgo de incendio, cortocircuito o daños personales.
  5. Desconecte el cargador del enchufe antes de limpiarlo y cuando no se use.
  6. No cortocircuitar las baterías.
  7. No mojar, incinerar o desmontar el cargador y las baterías.
  8. Usar sólo en interiores y lugares secos. No exponer el cargador a la lluvia,
  nieve o condiciones extremas.
  9. Este equipo no está previsto para que lo utilicen niños o personas
  discapacitadas al menos si están supervisadas por una persona responsable
  que se asegure que pueden utilizar el equipo adecuadamente. Asegúrense
  que los niños no jueguen con este equipo.
  Precaución
  Para un mejor funcionamiento, y por seguridad, cargue sólo
  pilas GP NIMH en el cargador GP PowerBank.
  No tire a la basura equipos eléctricos, use métodos de recolección para este tipo de desechos.
  Contacte con su ayuntamiento para informarse sobre los tipos de recolección disponibles. Si los
  equipos eléctricos se desechan en vertederos, las substancias peligrosas se pueden filtrar hasta
  el agua subterránea y entrar en la cadena alimenticia, dañando su salud y bienestar.
  Este dispositivo cumple con la normativa Parte 15 de la FCC. La operación está
  sujeta a las 2 siguientes condiciones: (1) este dispositivo puede causar
  interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
  recibida, incluyendo interferencias que pueden causar una operación no deseada.
  1. Pour les piles neuves, 2 ou 3 cycles de charge/décharge sont nécessaires pour
  optimiser la performance des piles.
  2. Si les piles sont stockées plus d’une semaine, les recharger avant utilisation.
  Pour recharger les piles rechargeables classiques GP NiMH
  1. Les piles rechargeables GP ReCyko
  +
  batteries sont pré-chargées. Il n’est pas nécessaire
  de les recharger avant la première utilisation. Merci de les recharger si les piles
  rechargeables ne peuvent pas alimenter vos appareils.
  2. Les piles rechargeables GP ReCyko
  +
  & GP EkoPower batteries ont une faible
  auto-décharge. Lorsque la charge est complète, retirer les piles rechargeables et
  débrancher le chargeur. Ne pas laisser les piles rechargeables dans le chargeur pendant
  des longues périodes. Débrancher toujours le chargeur lorsqu’il n’est pas utilisé.
  Pour recharger les piles « Nouvelle Génération
  » NiMH (GP ReCyko
  +
  / GP EkoPower batteries)
  EkoPower
  F
  1. GP PowerBank a deux canaux individuels de charge. Il peut charger 2 ou 4 AA/R6
  ou AAA/R03 NiMH et une ou deux 9V NiMH. Les accumulateurs AA/R6, AAA/R03
  et 9V peuvent être chargés en même temps (Fig.1).
  2. Insérez les accumulateurs dans le compartiment en respectant les positions et
  polarités (Fig.1).
  3. Branchez GP PowerBank dans une prise de courant.
  4. Le voyant vert s'allume pour indiquer que les accumulateurs sont en charge. Il
  restera allumé jusqu'à ce que GP PowerBank soit débranché ou que les
  accumulateurs soient enlevés du chargeur.
  5. Afin d'assurer la pleine charge des accumulateurs, reportez-vous aux temps de
  charge indiqués dans le tableau (Fig.2).
  6. Après que les accumulateurs aient été complètement chargés, utilisez les ou
  laissez les dans le chargeur de façon à les conserver pleinement chargés jusqu'à
  ce que vous en ayez besoin.
  7. GP PowerBank est équipé d'une fonction
  veilleuse. Cette lumière peut fonctionner avec
  ou sans les accumulateurs en charge. Pour
  allumer cette veilleuse poussez vers la droite
  le bouton sur le dessus du chargeur (Fig.3).
  Instructions d'utillsatfon
  1. Il est normal que les accumulateurs chauffent lorsqu'ils sont en charge. Ils
  retrouveront une température normale après avoir été chargés.
  2. Le temps de charge peut varier selon la capacité des éléments à charger
  (référez vous au tableau des temps de charge).
  3. Enlevez les accumulateurs de votre appareil électrique si celui-ci est susceptible
  de ne pas être utilisé pendant une période prolongée.
  4. Température de stockage: -20°C à 35°C
  Température de charge: 0°C à 45°C
  Attention
  1. Ne charger que des accumulateurs GP hydrure de nickel (NiMH).
  2. Ne pas charger d'autres types de piles comme des alcalines, alcalines
  rechargeables ou autres technologies non spécifiées car elles pourraient couler
  ou causer des dommages corporels.
  3. Ne pas mélanger des accumulateurs de marques ou de capacités différentes,
  neufs ou déjà utilisés.
  4. Ne jamais utiliser une rallonge ou cordon non recommandé par GP, cela risquerait
  de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
  5. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
  6. Ne pas court-circuiter les accumulateurs.
  7. Ne pas mouiller, incinérer ou désassembler le chargeur et les accumulateurs.
  8. Pour une utilisation à l'intérieur et au sec seulement. Ne pas exposer le chargeur
  à la pluie, à la neige ou à des conditions extrêmes.
  9. L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par les jeunes enfants ou les personnes
  infirmes à moins qu' ils soient surveillés par une personne responsable qui puisse
  assurer l'utilisation en toute sécurité. Les jeunes enfants devraient être surveillés
  afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  Précautions
  Pour de meilleures performances et par sécurité, chargez
  seulement des accumulateurs NiMH GP dans le chargeur GP
  PowerBank.
  Ne pas jeter les appareils électriques comme la plupart des déchets domestiques, utilisez les
  équipements de collectes de tris sélectifs. Contactez votre autorité locale pour obtenir des
  informations concernant le système de collecte. Si les appareils électriques sont jetés dans la
  nature ou dans les décharges, des substances polluantes pourraient couler dans la nappe
  phréatique et impacter la chaîne alimentaire, pouvant causer ainsi des dommages pour votre
  santé ou le bien être de tous.
  Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son fonctionnement
  est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer
  d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y
  compris les interférences causer par des opérations indésirables.
  Charging Time (2 or 4 pcs AA / AAA and 1 or 2 pcs 9V)
  Size NiMH Battery Voltage
  1 - 2 pcs 2 - 4 pcs
  GP
  NiMH
  AA
  AAA
  9V
  - - 11 - 14
  - - 9 - 13.5
  7.2V 8.5 -
  - - 7 - 9.5
  650 series ~ 950 series
  (min. 650mAh) ~ (min. 950mAh)
  1300 series ~ 1800 series
  (min. 1300mAh) ~ (min. 1800mAh)
  2100 series ~ 2600 series
  (min. 2000mAh) ~ (min. 2600mAh)
  170mAh
  (min. 170mAh)
  Charging Time (hrs)
  12120I12116 EU_PB11
  1. GP PowerBank has 2 charging channels. It can charge 2 or 4 AA/AAA NiMH
  batteries and 1 or 2 9V NiMH batteries. AA/AAA and 9V batteries can be
  charged at the same time. (Fig.1)
  2. Insert the batteries into the battery compartment with correct polarity and
  position. (Fig.1)
  3. Directly plug GP PowerBank into its corresponding AC power outlet for
  charging.
  4. The green LED indicators will light up when charging is in progress. The LED will
  remain on until GP PowerBank is disconnected from the outlet or the batteries
  are removed.
  5. To ensure the batteries are fully charged, please refer to the charging time table.
  (Fig.2)
  6. After the batteries are fully charged, either take the batteries out for use or leave
  them in the plugged-in GP PowerBank to
  keep them in full condition.
  7. GP PowerBank is equipped with a night
  light function. The night light can operate
  individually or during batteries’ charging. To
  turn on the night light, push the switch on
  the top of the charger to the right. (Fig.3)
  1. Charge GP Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries only
  2. Do not charge other types of batteries such as alkaline, rechargeable alkaline or
  any other kind of batteries not specified as they may leak or burst, causing
  personal injury and damage.
  3. Do not use new and old batteries in the device at the same time. Do not charge
  batteries with different stages of charge, brands or capacities at the same time.
  4. Never use an extension cord or any attachment not recommended by GP,
  otherwise may lead to a risk of fire, electric shock or personal injury.
  5. Unplug the charger from the outlet before attempting cleaning or when not in
  use.
  6. Do not short circuit batteries.
  7. Do not wet, incinerate or disassemble the charger and the batteries.
  8. Indoor and dry location use only. Do not expose the charger to rain, snow or
  extreme conditions.
  9. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless
  they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that
  they can use the appliance safety. Young children should be supervised to
  ensure that they do not play with the appliance.
  1. It is normal for batteries to become warm during charging and they will gradually
  cool down to room temperature after fully charged.
  2. Charging time may vary based on different battery capacities.
  (Refer to the Charging Time Table)
  3. Remove batteries from the electrical device if the device is not going to be used
  for a long time.
  4. Battery storage temperature: -20 to 35°C.
  Charger operation temperature: 0°C to 45°C.
  Operating Instructions
  Attention
  Caution
  GBGB
  Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection
  facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems
  available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances
  can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
  This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
  following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
  this device must accept any interference received, including interference that may
  cause undersired operation.
  For best performance and safety, charge only GP NiMH
  batteries with GP PowerBank.
  1. For brand new batteries, 2 to 3 times of charging and usage cycles are required to
  optimize the batteries’ performance.
  2. If batteries are stored for more than one week, always recharge them before use.
  For charging conventional GP NiMH rechargeable batteries
  1. GP ReCyko
  +
  batteries are pre-charged. No need to recharge prior to first use. Please
  recharge if the batteries cannot power up your devices.
  2.
  GP ReCyko
  +
  and GP EkoPower batteries come with good capacity retention. Remove the
  batteries and unplug the charger once the charging is complete. Do not leave batteries in
  the charger for extended periods. Always unplug the charger when it is not in use.
  For charging new generation NiMH rechargeable
  batteries (GP ReCyko
  +
  or GP EkoPower batteries)
  EkoPower
  Questo apparecchio risponde alla normativa FCC, Parte 15. L’utilizzo è soggetto
  alle due seguenti condizioni: (1) l’apparecchio non deve provocare interferenze
  dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza anche quelle che possono
  ridurne l’utilizzo.
  PB11_EU Manual
GP Powerbank PB11

Tarvitsetko apua?

Kysymysten lukumäärä: 0

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta GP Powerbank PB11 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden GP Powerbank PB11 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.

Katso GP Powerbank PB11 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Varavirtalähteet, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 8.7. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Fins, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Slowaaks, Grieks, Hongaars. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta GP Powerbank PB11 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

GP Powerbank PB11 – tekniset tiedot

Yleistä
Tuotemerkki GP
Malli Powerbank PB11
Tuote Varavirtalähde
Kieli Fins, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Slowaaks, Grieks, Hongaars
Tiedoston tyyppi PDF

Käyttöoh.je

Etsitkö manuaalia? Käyttöoh.je varmistaa, että löydät hetkessä sen manuaalin, jota etsit. Meidän tietokantamme sisältää yli 1 miljoonaa PDF manuaalia yli 10,000 merkiltä. Lisäämme päivittäin viimeisimpiä manuaaleja, jotta löydät aina tuotteen jota etsit. Tämä on todella yksinkertaista: kirjoitat vaan tuotteen merkin ja tyypin hakupalkkiin, ja voit välittömästi katsoa valitsemaasi manuaalia ilmaisesti onlinessa..

Käyttöoh.je

© Copyright 2021 Käyttöoh.je. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käytämme evästeitä jotta voimme antaa sinulle parhaan kokemuksen sivuillamme. Jos jatkat tämän sivuston käyttöä, oletamme että hyväksyt ne.

Lue lisää