Microlife MT 16E1

Microlife MT 16E1 käyttöohje

(1)
 • TURVALLISUUSOHJEET
  Kuumemittari on tarkoitettu yksinomaan ruumiinlämpötilan
  mittaamiseen.
  Mittausta on aina jatkettava siihen asti, kunnes kuumemittari
  antaa äänimerkin mittauksen loppuunsuorituksesta.
  Kuumemittari sisältää pieniä osia, jotka saattavat joutua lasten
  suuhun. Tästä syystä kuumemittaria ei saa jättää lasten ulottuville
  ilman valvontaa.
  Älä kolhi tai lyö kuumemittaria.
  Älä säilytä kuumemittaria yli 60 °C lämpötilassa, äläkä upota sitä
  kuumaan veteen.
  Käytä kuumemittarin puhdistukseen ainoastaan «PUHDISTUS JA
  DESINFIOINTI»-kohdassa mainittuja aineita. Vioittunutta kuume-
  mittaria ei saa upottaa nesteeseen.
  Huomio: Kuumemittarissa on pitkäikäinen paristo, huolehdi sen
  hävittämisestä ongelmajätteistä annettujen ohjeiden mukaisesti.
  Kuumemittarin valmistaja suosittaa mittaustarkkuuden tarkistusta
  maahantuojan huollossa kahden vuoden välein.
  KUUMEMITTARIN KÄYNNISTÄMINEN
  Paina yläpään painiketta. Lyhyt äänimerkki ilmaisee virran kytkeyty-
  neen. Painalluksen jälkeen mittarin äänimerkki ilmoittaa käynnistymi-
  sestä ja samalla laite käy läpi näyttötestin. Jos ympäristön lämpötila
  on alle 32 °C, niin näytön oikeaan yläkulmaan tulee «
  L»-kirjain sekä
  vilkkuva «°C». Nyt kuumemittari on valmis käyttöön.
  KUUMEMITTARIN KÄYTTÖ
  Mittaustapahtuman edistyessä kuumemittari näyttää mitattua
  lämpötilaa ja «°C»-merkki vilkkuu. Tämän jälkeen kuumemittari antaa
  10 äänimerkkiä ja «°C»-merkki lakkaa vilkkumasta. Tämä on merkki
  siitä, että kuumemittarin mittaaman lämpötilan nousu on juuri kuluneen
  16 sekunnin aikana ollut alle 0,1 °C. Nyt lämpötila on luettavissa
  kuumemittarin näytöltä. Pariston käyttöikää voi pidentää kytkemällä
  mittari pois käytöstä heti mittauksen jälkeen. Muussa tapauksessa
  kuumemittari kytkeytyy pois käytöstä noin 10 minuutin kuluttua.
  MITTAUSTULOKSEN TALLENNUS
  Jos kuumemittarin käynnistysvaiheessa pidetään käyttöpainike alas-
  painettuna noin kolmen sekunnin ajan, niin näytölle tulee viimeksi
  mitattu lämpötila. Tämän muistista haetun lämpötilan merkkinä on
  näytön oikean reunan «M»-kirjain. Lukema häivää parin sekunnin
  kuluttua painikkeen vapauttamisesta, ja lämpömittari on valmis
  mittaamaan.
  MITTAUSTAVAT
  Mittaus suusta (oraalinen)
  Aseta kuumemittari toiseen kielen alapuolella olevista taskuista,
  joko kielen juuren vasemman tai oikean puoleiseen taskuun.
  Mittausanturin täytyy olla asetettu tiiviisti kudosta vasten. Tämän
  jälkeen tulee sulkea suu ja hengittää tasaisesti nenän kautta, jotta
  mittaustulos ei vääristy sisään tai ulos hengitetyn ilman takia.
  Likimääräinen mittausaika: 1 minuutti!
  Mittaus peräaukosta (rektaalinen)
  Tämä on kaikkein luotettavin mittaustapa, joka soveltuu erityisesti
  vauvoille ja pikkulapsille. Työnnä kuumemittarin mittausanturi
  varovasti peräaukkoon 2 - 3 cm:n syvyyteen. Likimääräinen
  mittausaika: 1 minuutti!
  Mittaus kainalosta
  Luotettavien tulosten saamiseksi suosittelemme lämpötilan
  mittaamista suusta tai peräaukosta.
  Likimääräinen mittausaika: 5 - 10 minuuttia!
  PUHDISTUS JA DESINFIOINTI
  Nimi: isopropyylialkoholi 70 %; pidä upotettuna korkeintaan 24 tuntia.
  P
  ARISTON VAIHTO
  K
  un kuumemittarin paristo tyhjenee, niin näytön oikeaan alakulmaan
  i
  lmestyy «
  »
  merkki (kärjellään oleva kolmio). Vaihda silloin
  k
  uumemittari uuteen. Hävitä vanha paristo kohdan
  «
  Turvallisuusohjeet» mukaisesti.
  TAKUU
  Myönnämme elinikäisen takuun ostopäivästä. Takuu ei koske
  virheellisestä käsittelystä aiheutuvia vaurioita. Paristot ja pakkaus
  eivät myöskään sisälly takuuseen. Muita korvausvaatimuksia ei oteta
  huomioon. Viallisen laitteen ostotosite on liitettävä mukaan. Pakkaa
  kuumemittari huolellisesti ja postita se osoitteeseen:
  Ostopäivä:
  SAKERHETSFORESKRIFTER
  Termometern är endast avsedd för att mäta kropps-
  temperaturen.
  Temperaturmätningen är färdig när termometern signalerar (beep).
  Termometern innehåller smådelar som är farliga om barn skulle
  svälja dem. Håll alltid termometern utom räckhåll för barn.
  Termometern är inte stötsäker och undvik därför att tappa
  termometern i golvet eller att utsätta den för slag.
  Undvik att utsätta termometern för temperaturer över 60 °C. Koka
  aldrig termometern!
  Använd ett av apoteket rekommenderat desinfektionsmedel vid
  rengöring. Termometern måste vara intakt när du rengör den.
  Varning! Termometern innehåller batterier som ska slängas vid
  därför avsedda stationer.
  Tillverkaren rekommenderar att termometern kontrolleras av
  auktoriserad person varannat år.
  SA HAR ANVANDER DU TERMOMETERN
  Tryck på knappen på termometerns topp för att starta apparaten; en
  kort signal ljuder «termometern är på». En kort signal hörs och
  indikerar att termometern har satts på, i detta ögonblick testas LCD
  displayen så att samtliga funktioner kontrolleras. Om rumstempera-
  turen är under 32 °C, visas ett «L» och ett blinkande «C» i displayen.
  Termometern är nu klar att använda.
  ANVANDNING
  Den uppmätta temperaturen visas i displayen kontinuerligt under
  temperaturmätningen, bokstaven «°C» blinkar kontinuerligt under
  hela mätningen. Om signalen ljuder bip-bip-bip 10 gånger och «°C»
  inte längre blinkar, betyder detta att den mätta ökningen i tempera-
  tur nu är mindre än 0,1 °C på 16 sekunder och att termometern är
  klar att avläsas. För att spara på batteriet, stäng av termometern
  efter användning genom att trycka lätt på strömbrytaren, annars
  stängs termometern av automatiskt efter 10 minuter.
  EMINNESFUNKTION
  När termometern sätts på, pressa ned strömbrytaren i minst 3 sek
  och den förra uppmätta temperaturen visas i displayen. Ett litet «M»
  för minne visas samtidigt på högra sidan av displayen. Cirka 2 sekun-
  der efter att knappen släpps kommer detta värde att försvinna och
  termometern är klar för mätning.
  MÄTMETODER
  I munnen (oralt)
  Placera termometern i en av fickorna under tungan, till vänster eller
  höger om tungroten. Mätsensorn skall ligga mot vävnaden. Stäng
  munnen och andas lugnt genom näsan så att inte mätningen
  påverkas av in-/utandningsluften.
  Mättid cirka 1 minut.
  I anus (rektalt)
  Detta är den mest tillförlitliga metoden och passar bäst för spädbarn
  och mindre barn. Placera mätsensorn försiktigt i anus ca. 2 till 3 cm in.
  Mättid cirka 1 minut.
  I armhålan (axellt)
  Vi rekommenderar att temperaturen mäts oralt eller rektalt för att
  erhålla säkra resultat.
  Mättid cirka 5 till 10 minuter.
  RENGÖRING OCH DESINFEKTERING
  Namn: Isopropylalkohol 70 %; sänk ner i max. 24 timmar.
  BATTERIBYTE
  När «» (upp och ner vänd triangel) visas i displayens nedre högra
  hörn är batteriet urladdat och termometern måste bytas ut.
  Beträffande avfallshantering av batteriet, se «Säkerhetsanvisningar».
  GARANTI
  Vi garanterar livslång garanti efter inköpsdatum. Skador som uppstår
  genom vårdslöshet täcks inte av garantin. Batteri och förpackning är
  inte inkluderade i garantin. Kvitto måste kunna uppvisas vid
  reklamation. Packa den trasiga termometern väl och skicka den till:
  Inköpsdatum:
  OSAT
  PRODUKTBESKRIVNING
  Mittausanturi
  Sensor
  Näyttö
  Display
  Käyttöpainike
  Strömbrytare
  Laitetyyppi / Typ:
  Mitta-alue /
  Temperatur spektrum:
  Mittaustarkkuus /
  Tolerans:
  Automaattinen tarkistus /
  Självtest:
  Näyttö / Display:
  Äänimerkki / Signal:
  Muisti / Minne:
  Säilytyslämpötila /
  Temperatur vid förvaring:
  Paristo / Batteri:
  Viitestandardit / Standard:
  TEKNISKA DATA
  Maximum temp
  3
  2,0
  °C – 42,9 °C,
  temperaturer under 32,0 °C markeras i displayen med «
  L» (för låg) och
  temperaturer över 42,9 °C markeras i displayen med «
  H» (för hög).
  ±
  0
  ,1
  °
  C
  mellan 34
  °
  C
  och 42
  °
  C, vid en rumstemperatur
  mellan 18 °C och 28 °C.
  Termometern kontrollerar automatiskt testvärdet 37
  °
  C, «
  ERR» visas i
  displayen vid en avvikelse på 0,1 °C. Testvärdet visas inte i display
  LCD display med 3 siffror, minsta angivet värde är 0,1 °C.
  När temperaturen ökar med mindre än 0,1
  °
  C per 16 sek avslutas temperatur
  -
  mätningen och en signal indikerar att den uppmätta temperaturen är klar att
  avläsas.
  För att lagra det sista värdet.
  10 °C – +60 °C
  IEC typ SR41, 1.55 V
  EN12470-3: 2000, kliniska termometrar, ASTM standard.
  TEKNINEN ERITTELY
  Maksimilämpömittari
  32,0 °C – 42,9 °C
  Alle 32,0 °C on näytössä «L».
  Yli 42,9 °C on näytössä «H».
  ± 0,1 °C alueella 34 °C – 42 °C
  18
  °
  C ... 28
  °
  C ympäristölämpötilassa.
  Sisäinen tarkistus 37
  °
  C lämpötilaan,
  virheilmoitus («
  ERR») jos virhe on yli 0,1
  °C.
  K
  olmen numeron nestekidenäyttö,
  näyttötarkkuus 0,1 °C.
  I
  lmoittaa, että lämpötilan muutos on 16 sekunnin aikana
  vähemmän kuin 0,1
  °
  C.
  Viimeisimmän mittauksen muisti.
  -10 – +60 °C
  IEC typ SR41, 1.55 V
  EN12470-3: 2000, kliiniset lämpömittarit, ASTM standardi
  Digital Pen-Type Thermometer
  MT 16E1
  IB MT 16E1 Var3 1006
Microlife MT 16E1

Tarvitsetko apua?

Kysymysten lukumäärä: 0

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Microlife MT 16E1 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Microlife MT 16E1 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.

Katso Microlife MT 16E1 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Kuumemittarit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Fins, Zweeds, Deens, Noors. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Microlife MT 16E1 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

Microlife MT 16E1 – tekniset tiedot

Yleistä
Tuotemerkki Microlife
Malli MT 16E1
Tuote Kuumemittari
EAN 4719003001742
Kieli Fins, Zweeds, Deens, Noors
Tiedoston tyyppi PDF

Usein Kysytyt Kysymykset

Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Microlife MT 16E1.

Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä

Käyttöoh.je

Etsitkö manuaalia? Käyttöoh.je varmistaa, että löydät hetkessä sen manuaalin, jota etsit. Meidän tietokantamme sisältää yli 1 miljoonaa PDF manuaalia yli 10,000 merkiltä. Lisäämme päivittäin viimeisimpiä manuaaleja, jotta löydät aina tuotteen jota etsit. Tämä on todella yksinkertaista: kirjoitat vaan tuotteen merkin ja tyypin hakupalkkiin, ja voit välittömästi katsoa valitsemaasi manuaalia ilmaisesti onlinessa..

Käyttöoh.je

© Copyright 2021 Käyttöoh.je. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käytämme evästeitä jotta voimme antaa sinulle parhaan kokemuksen sivuillamme. Jos jatkat tämän sivuston käyttöä, oletamme että hyväksyt ne.

Lue lisää