Microlife MT 200

Microlife MT 200 käyttöohje

(2)
 • MT 200
  IB MT 200 V13-2 2612
  4213
  Description of this Thermometer
  Important Safety Instructions
  The instrument may be used only for measuring body temperature!
  The minimum measurement time until the beep is heard must be
  maintained without exception!
  Ensure that children do not use the instrument unsupervised; some
  parts are small enough to be swallowed.
  Protect the instrument from impact and dropping!
  Avoid bending the tip more than 45°!
  Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
  Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning
  and Disinfecting» to clean the instrument. The instrument must be
  intact when immersed in liquid disinfectant.
  We recommend this instrument is tested for accuracy every two
  years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please
  contact Microlife-Service to arrange the test.
  Batteries and electronic instruments must be disposed of in
  accordance with the locally applicable regulations, not with
  domestic waste.
  Read the instructions carefully before using this device.
  Type BF applied part
  Turning on the Thermometer
  To turn on the thermometer, press the ON/OFF button 1; a short
  beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All
  segments should be displayed.
  The last measurement reading will be shown on the display 2 auto-
  matically for 2 seconds with the «M» icon.
  Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a
  flashing «°C» appear at the display field 2. The thermometer is now
  ready for use.
  Function Test
  Correct functioning of the thermometer is tested automatically each
  time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccu-
  racy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement
  becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.
  Using the Thermometer
  IMPORTANT: Place the thermometer at the measuring site before
  switching it on in order to achieve the most accurate result.
  Choose the preferred measuring method. When taking a measure-
  ment, the current temperature is continuously displayed and the «°C»
  symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer
  flashing, the predictive end-temperature has been determined and the
  thermometer can be read now.
  10 short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C
  in order to alert the patient that he/she may have fever.
  To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing
  the ON/OFF button 1. Otherwise the thermometer will automatically
  turn off after about 10 minutes.
  Measuring Methods
  In the mouth (oral)
  Position the thermometer in one of the two pockets under the
  tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring
  sensor 4 must be in good contact with the tissue. Close your mouth
  and breathe evenly through the nose to prevent the measurement
  from being influenced by inhaled/ exhaled air.
  Approx. measuring time: 10 seconds!
  In the anus (rectal)
  This is the most reliable measuring method, and is especially suit-
  able for infants and small children. Carefully insert the measuring
  sensor 4 of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.
  Approx. measuring time: 10 seconds!
  In the armpit (axillary)
  To receive more reliable results we recommend measuring temper-
  ature orally or rectally.
  Cleaning and Disinfecting
  Name: Isopropyl alcohol 70 %; immerse: max. 24 hours.
  Battery Replacement
  When the «» symbol (upside-down triangle) appears at the display
  field, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery
  remove the battery compartment cover 3 from the thermometer.
  Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a
  battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any
  electrical store.
  Technical Specifications
  This device complies with the requirements of the Medical Device
  Directive 93/42/EEC.
  Technical alterations reserved.
  Guarantee
  We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any
  damage caused by improper handling shall not be covered by the guar-
  antee. The battery and packaging are excluded from the guarantee. All
  other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted
  with the purchase receipt. Please pack your defective instrument well
  and send with sufficient postage to the Microlife distributor.
  1 ON/OFF Button
  2 Display
  3 Battery Compartment Cover
  4 Measuring Sensor
  Type: Predictive maximum thermometer
  Measurement range: 32.0 °C to 42.9 °C
  Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
  Temp. > 42.9 °C: display «H» for high (too high)
  Measurement accuracy: ± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C
  Operating temperature: 10 °C to 40 °C; 10-95 % relative maximum humidity
  Storage temperature: -25 °C to +60 °C; 10-95 % relative maximum humidity
  Battery: 1.5/1.55 V; SR 41
  Reference to
  standards:
  EN 12470-3, clinical thermometers;
  ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
  EN
  Beskrivelse af dette termometer
  Vigtige sikkerhedsanvisninger
  Instrumentet må kun anvendes til at måle kropstemperatur!
  Minimumsmåletiden - indtil signalet (bippet) lyder - skal overholdes
  uden undtagelse!
  Sørg for at børn ikke anvender instrumentet uden opsyn, da nogle
  dele er små nok til at kunne sluges.
  Instrumentet skal beskyttes mod stød og slag!
  Undgå at bøje spidsen mere end 45°!
  Den omgivende temperatur bør ikke overskride 60 °C. Instrumentet
  må IKKE koges!
  Brug kun desinfektionsmidler, der er nævnt under punktet
  «
  Rengøring
  og desinfektion
  »
  , når instrumentet renses. Når instrumentet placeres
  i den desinficerende væske, skal det være intakt.
  Vi anbefaler, at dette instrument testes for nøjagtighed hvert andet
  år eller efter mekaniske påvirkninger (f.eks. efter at være tabt).
  Kontakt Microlife-Service for at få udført testen.
  Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i over-
  ensstemmelse med de lokalt gældende regler. Altså ikke
  sammen med husholdningsaffald.
  Læs instruktionerne omhyggeligt før brug af apparatet.
  Type BF godkendt
  Termometeret tændes
  For at tænde instrumentet, trykkes på tænd/sluk-knappen 1; et kort
  bip angiver «termometer tændt». Der gennemføres en displaytest.
  Alle symboler bliver vist i displayet.
  Seneste måling vises automatisk i displayet 2 i 2 sekunder med «M»
  ikonet.
  Ved en omgivelsestemperatur under 32 °C, vises «L» og et blinkende
  «°C» vises i displayet 2. Termometeret er nu klart til brug.
  Funktionstest
  Hver gang der tændes for termometeret, kontrolleres det, om det
  fungerer korrekt. Hvis der konstateres en fejlfunktion (unøjagtig
  måling), vises dette med «ERR» i displayet og målingen kan ikke
  gennemføres. I dette tilfælde skal termometeret skiftes ud.
  Brug af termometeret
  VIGTIGT: Placer termometeret på måleområdet inden du tænder for
  apparatet. Dette giver det mest nøjagtige resultat.
  Vælg den foretrukne målemetode. Under målingen vises den aktuelle
  temperatur konstant og «°C» symbolet blinker. Hvis bippet høres 10
  gange og «°C» ikke længere blinker, betyder det, den estimerede slut-
  temperatur er blevet bestemt og termometeret kan blive aflæst.
  10 korte bip høres, når temperturen er højere end 37,5 °C for at infor-
  mere patienten om, at han/hun kan have feber.
  Batteriets levetid forlænges, hvis man trykker på tænd/sluk-knappen
  1 efter brug. Ellers vil termometeret automatisk slukke efter omkring
  10 minutter.
  Målemetoder
  I munden (oralt)
  Placér termometeret i en af de to lommer under tungen, til venstre eller
  højre for tungeroden. Målesensoren
  4
  skal være i god kontakt med
  vævet. Luk din mund og træk vejret jævnt gennem næsen for at undgå,
  at målingen bliver påvirket af indåndings- eller udåndingsluften.
  Cirka måletid: 10 sekunder!
  I endetarmen (rektalt)
  Dette er den mest pålidelige målemetode og er særligt velegnet til
  børn. Før varsomt målesensoren 4 på termometeret 2 til 3 cm ind
  i endetarmsåbningen.
  Cirka måletid: 10 sekunder!
  I armhulen
  For at opnå mere pålidelige resultater anbefaler vi at måle tempera-
  turen oralt eller rektalt.
  Rengøring og desinfektion
  Navn: Isopropyl alkohol 70 %; nedsænkes: max. 24 timer.
  Udskiftning af batteri
  Når «» symbolet (nedadvendt trekant) vises i displayet, er batteriet
  fladt og skal udskiftes. For at skifte batteriet fjernes lågen til batteri-
  rummet 3 fra termometeret. Isæt det nye batteri med + øverst. Sørg
  for at have et batteri af samme type ved hånden. Batterier kan købes
  i enhver forretning med elektriske artikler.
  Tekniske specifikationer
  Denne enhed overholder kravene i det Medicinske Udstyr Direktiv 93/
  42/EEC.
  Der tages forbehold for tekniske ændringer.
  Garanti
  Vi yder livstidsgaranti regnet fra købsdatoen. Beskadigelse forårsaget
  af forkert brug vil ikke være dækket af garantien. Batteri og emballage
  er heller ikke dækket af garantien. Ved alle andre former for skade på
  instrumentet dækker garantien ikke. Krav om garantiydelse skal frem-
  sendes med købskvittering. Det defekte instrument pakkes forsvarligt
  og sendes med tilstrækkelig porto til Microlife forhandleren.
  1 Tænd/sluk-knap
  2 Display
  3 Låg til batterirum
  4 Målesensor
  Type: Maksimalt pålideligt termometer
  Måleområde: 32,0 °C til 42,9 °C
  Temp. < 32,0 °C: display «L» lav (for lav)
  Temp. > 42,9 °C: display «H» høj (for høj)
  Målenøjagtighed: ± 0,1 °C mellem 34 °C og 42 °C
  Anvendelsestemperatur: 10 °C til 40 °C; 10-95 % max. relativ fugtighed
  Opbevaringstemperatur: -25 °C til +60 °C; 10-95 % max. relativ fugtighed
  Batteri: 1,5/1,55 V; SR 41
  Reference til standarder: EN 12470-3, kliniske termometre;
  ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
  DA
  Beskrivelse av dette termometeret
  Viktige sikkerhetsinstruksjoner
  Instrumentet er utelukkende beregnet til måling av kroppstemperatur!
  Den korteste tiden før det høres et lydsignal må overholdes uten
  unntak!
  Sørg for at barn ikke bruker instrumentet uten tilsyn, fordi noen deler
  er så små at de kan svelges.
  Beskytt instrumentet mot støt og fall!
  Spissen må ikke bøyes mer enn 45°!
  Unngå omgivelsestemperaturer over 60 °C. Instrumentet må ALDRI
  kokes!
  Bruk bare vanlige desinfeksjonsmidler som er oppgitt i avsnitt
  «
  Rengjøring og desinfisering
  »
  til rengjøring av instrumentet. Instru-
  mentet må være intakt når det senkes ned i flytende desinfeksjonsmidler.
  Vi anbefaler å teste dette instrumentets nøyaktighet med 2 års
  mellomrom eller etter mekaniske støt (f.eks. at det har falt på gulvet).
  Ta kontakt med Microlife-service for å få utført testen.
  Batterier og elektroniske apparater må kasseres i samsvar
  med lokale forskrifter, men ikke sammen med husholdnings-
  avfall.
  Les instruksjonene nøye før dette apparat tas i bruk.
  Type BF utstyr
  Slå på termometeret
  Termometeret slås på med et trykk på tasten merket ON/OFF 1; et
  kort lydsignal signaliserer «termometer PÅ». Det utføres en test av
  displayet. Alle segmenter skal vises.
  Den siste avlesningen vises automatisk på displayet 2 i 2 sekunder
  med symbolet«M».
  Ved en omgivelsestemperatur på under 32 °C vises da en «L» og et
  blinkende «°C» i displayet 2. Nå er termometeret klart til bruk.
  Funksjonstest
  Termometeret testes automatisk for korrekt funksjon hver gang det
  slås på. Dersom det oppdages en feil funksjon (unøyaktig måling),
  vises dette med «ERR» på displayet, og da er det umulig å måle. I
  dette tilfellet må termometeret utskiftes.
  Bruk av termometeret
  VIKTIG: Plasser termometeret på målestedet før det slåes på for å
  oppnå nøyaktig resultat.
  Velg anbefalte målemetode. Under en måling vises den aktuelle tempe-
  raturen kontinuerlig og symbolet
  «°C»
  blinker. Dersom lydsignalet
  høres 10 ganger og
  «°C»
  ikke lenger blinker, målingen er avsluttet og
  temperatur kan nå avleses.
  10 korte lydsignaler høres når temperaturen er høyere enn 37,5 °C for
  å varsle pasienten om at vedkommende har feber.
  For å spare på batteriet kan termometeret slås av med et kort trykk på
  PÅ/AV-tasten 1. I motsatt fall vil termometeret automatisk bli slått av
  etter cirka 10 minutter.
  Målemetoder
  I munnen (oralt)
  Plassér termometeret i en av de to hulrommene under tungen, i
  venstre eller høyre side av tungens bakkant. Målesonden
  4
  må ha
  god kontakt med vevet. Lukk munnen og pust jevnt gjennom nesen for
  å unngå at målingen blir påvirket av luft som suges inn og blåses ut.
  Måletid cirka: 10 sekunder!
  I anus (rektalt)
  Dette er den mest pålitelige målemetoden, og den egner seg
  spesielt for barn og småbarn. Termometerets målesonde 4 føres
  forsiktig 2 til 3 cm inn i analåpningen.
  Måletid cirka: 10 sekunder!
  I armhulen (aksillært)
  For å oppnå mer pålitelige resultater anbefaler vi å måle tempera-
  turen oralt eller rektalt.
  Rengjøring og desinfisering
  Betegnelse: Isopropylalkohol 70 %; nedsenket: maks. 24 timer.
  Bytte av batteri
  Når symbolet «» (omvendt trekant) vises i displayet, er batteriet flatt
  og må byttes. Når batteriet skal byttes fjernes batterirommets deksel
  3 fra termometeret. Sett inn et nytt batteri med polen + øverst. Sørg
  for å ha et batteri av samme type for hånden. Batterier er å få kjøpt i
  alle butikker som selger elektrisk utstyr.
  Tekniske spesifikasjoner
  Dette apparatet oppfyller kravene til Rådsdirektiv om medisinsk utstyr
  93/42/EEC.
  Det tas forbehold om tekniske endringer.
  Garanti
  Vi yter livsvarig garanti fra kjøpsdatoen. All skade som skyldes ufor-
  svarlig behandling, vil ikke bli dekket av garantien. Batteri og embal-
  lasje er heller ikke dekket av garantien. Alle andre former for skadeer-
  statning er utelukket. Krav som fremsettes under garantien, må
  ledsages av kvittering. Det defekte instrumentet pakkes forsvarlig og
  sendes med tilstrekkelig frankering til forhandleren av Microlife.
  1 PÅ/AV-tast
  2 Display
  3 Batterirommets deksel
  4 Målesonde
  Type: Maksimalt pålitelig termometer
  Måleområde: 32,0 °C til 42,9 °C
  Temp. < 32,0 °C: viser «L» som betyr Lav (for lavt)
  Temp. > 42,9 °C: viser «H» som betyr Høy (for høyt)
  Målenøyaktighet: ± 0,1 °C mellom 34 °C og 42 °C
  Arbeidstemperatur: 10 °C til 40 °C; 10-95 % relativ maksimal fuktighet
  Lagringstemperatur: -25 °C til +60 °C; 10-95 % relativ maksimal fuktighet
  Batteri: 1,5/1,55 V; SR 41
  Referanse til
  standarder:
  EN 12470-3, kliniske termometre;
  ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
  NO
  Beschrijving van deze thermometer
  Belangrijke veiligheidsinstructies
  Het instrument mag alleen gebruikt worden voor het meten van
  lichaamstemperatuur!
  De minimale meettijd tot het weerklinken van de zoemer moet
  zonder uitzondering worden aangehouden!
  Garandeer dat kinderen het instrument niet zonder toezicht gebruiken;
  sommige onderdelen zijn klein genoeg om ingeslikt te worden.
  Bescherm het instrument tegen schokken en vallen!
  Buig de top niet meer dan 45°!
  Vermijd omgevingstemperaturen van meer dan 60 °C. Kook het
  instrument NOOIT!
  Gebruik alleen de commerciële desinfecterende middelen opge-
  somd in de paragraaf over de reiniging van het instrument «Reinigen
  en desinfecteren». Het instrument moet in tact zijn wanneer het in
  een vloeibaar desinfecterend middel wordt gedompeld.
  Wij raden aan dat dit instrument elke twee jaar op nauwkeurigheid
  wordt getest of na een mechanische schok (b.v. gevallen is). Neem
  a.u.b. contact op met de Microlife Service om een test te regelen.
  Batterijen en elektronische instrumenten moeten volgens de
  plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het huis-
  houdelijke afval.
  Lees alvorens deze instrumenten te gebruiken de instructies
  aandachtig door.
  Geleverd onderdeel type BF
  De thermometer aan zetten
  Om de thermometer aan te zetten de ON/OFF knop indrukken 1; een
  korte zoemer geeft aan dat de «thermometer ON» aan is. Een weer-
  gave test wordt uitgevoerd. Alle mogelijkheden worden weergegeven.
  De laatste meetuitlezing zal automatisch worden getoond op de
  display 2 gedurende 2 seconden met het «M» pictogram.
  Vervolgens bij een kamertemperatuur van minder dan 32 °C, een «L»
  en een knipperend «°C» verschijnen op het weergave 2. De thermo-
  meter is nu gereed voor gebruik.
  Functietest
  Juiste werking van de thermometer wordt elke keer automatisch
  getest wanneer hij wordt aangezet. Als er een defect wordt geconsta-
  teerd (meting onnauwkeurigheid), wordt dit aangegeven door «ERR»
  op het display, en meten wordt onmogelijk. In dit geval moet de ther-
  mometer worden vervangen.
  Gebruik van de thermometer
  IMPORTANT: Plaats de thermometer, voordat deze wordt aangezet,
  op de plek waar de temperatuur gemeten moet worden, zodoende
  wordt het meest accurate resultaat behaald.
  Kies de gewenste meetmethode. Tijdens het opmeten wordt de huidige
  temperatuur continue weergegeven en het
  «°C»
  symbool knippert.
  Klinkt er 10 keer een zoemer en het
  «°C»
  knippert niet langer, de
  temperatuur is gemeten, en kan nu worden afgelezen.
  10 korte zoemgeluiden zullen klinken wanneer de temperatuur hoger
  is dan 37.5 °C om de patiënt erop te attenderen dat hij/zij koorts kan
  hebben.
  Om de levensduur van de batterij te verlengen, de thermometer
  uitzetten door kort op de ON/OFF knop te drukken 1. Anders zal de
  thermometer automatisch uitgaan na ongeveer 10 minuten.
  Meetmethoden
  In de mond (oraal)
  Plaats de thermometer onder de tong,links of rechts naast de wortel
  van de tong. De meetsensor moet goed contact hebben met het
  weefsel 4. Sluit de mond en adem gelijkmatig door de neus om te
  voorkomen dat de meting wordt beïnvloed door geïnhaleerde/geëx-
  haleerde lucht.
  Meettijd ca.: 10 seconden!
  In de anus (rectaal)
  Dit is de meest betrouwbare meetmethode en met name geschikt
  voor baby's en kleine kinderen. Breng de meetsensor van de ther-
  mometer 4 voorzichtig 2 tot 3cm in de anaalopening.
  Meettijd ca.: 10 seconden!
  In de armholte (axillair)
  Om meer betrouwbare resultaten te verkrijgen raden wij aan om
  oraal of anaal te meten.
  Reinigen en desinfecteren
  Naam: Isopropyl alcohol 70 %; onderdompelen: max. 24 uur.
  Batterijvervanging
  Wanneer het symbool «» (op-zijn-kop driehoek)verschijnt op het
  displayveld, is de batterij leeg en moet worden vervangen. Om de
  batterij te vervangen moet het dekseltje van het batterijvakje van de
  thermometer worden verwijderd 3. Plaats een nieuwe batterij met de
  + aan de bovenzijde. Zorg ervoor dat u een batterij van hetzelfde type
  bij de hand heeft. Batterijen kunnen in elke elektriciteitswinkel worden
  gekocht.
  Technische specificaties
  Dit apparaat komt overeen met de normen van het Medical Device
  Directive 93/42/EEC.
  Technische wijzigingen voorbehouden.
  Garantie
  Wij geven u een levenslange garantie na aankoopdatum. Enige
  schade veroorzaakt door onjuiste hantering zal niet door de garantie
  worden gedekt. De batterij en verpakking vallen ook buiten de
  garantie. Alle andere aanspraak op schade wordt uitgesloten. Een
  aanspraak op garantie moet met de aankoopbon worden ingediend.
  Verpak uw defecte instrument op een goede manier en stuur het met
  voldoende frankering naar de distributeur Microlife.
  1 ON/OFF knop
  2 Weergave
  3 Deksel batterijvakje
  4 Meetsensor
  Type: Maximaal voorspelbare thermometer
  Meetbereik: 32.0 °C tot 42.9 °C
  Temp. < 32.0 °C: display «L» voor laag (te laag)
  Temp. > 42.9 °C: display «H» voor hoog (te hoog)
  Meetnauwkeurigheid: ± 0.1 °C tussen 34 °C en 42 °C
  Werkingstemperatuur:
  10 °C tot 40 °C; 10-95 % relatieve maximum vochtigheid
  Bewaartemperatuur: -25 °C tot +60 °C; 10-95 % relatieve maximum vochtigheid
  Batterij: 1.5/1.55 V; SR 41
  Verwijzing naar
  normen:
  EN 12470-3, klinische thermometers;
  ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
  NL
  Šī termometra apraksts
  Svarīgas drošības instrukcijas
  Instrumentu var izmantot tikai ķermeņa temperatūras mērīšanai!
  Minimālais mērīšanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skaņas
  signāla izdzirdēšanai!
  Pārliecinieties, ka bērni neizmanto šo instrumentu bez uzraudzības!
  Dažas sastāvdaļas ir pietiekami mazas, lai tās varētu norīt.
  Aizsargājiet instrumentu no ietekmes un nokrišanas zemē!
  Nenolieciet termometra uzgali vairāk par 45°!
  Izvairieties no situācijas, kad apkārtējās vides temperatūra pārsniedz
  60 °C. NEKAD nevāriet izstrādājumu!
  Izmantojiet tikai pārdošanā pieejamos dezinfekcijas līdzekļus, kas
  uzrādīti nodaļā «Tīrīšana un dezinfekcija», lai instrumentu tīrītu.
  Instrumentam jābūt nebojātam, iegremdējot šķidrajā dezinfekcijas
  līdzeklī.
  Mēs iesakām pārbaudīt šī instrumenta precizitāti katru otro gadu vai
  pēc mehāniskās ietekmes (piemēram, nometot to zemē). Lūdzu,
  sazinieties ar Microlife-dienestu par testa veikšanu.
  Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jālikvidē saskaņā ar
  vietējo likumdošanu, nevis jāizmet sadzīves atkritumos.
  Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet norādījumus.
  Aizsardzības klase: BF
  Termometra ieslēgšana
  Lai ieslēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu 1; īss skaņas
  signāls signalizē, ka «termometrs ir ieslēgts». Tiek veikts displeja
  tests. Jāuzrāda visi segmenti.
  Pēdējais mērījuma nolasījums automātiski parādīsies uz displeja 2
  un 2 sekundes mirgos ar «M» simbolu.
  Pēc tam pie vides temperatūra, kas ir mazāka nekā 32 °C, «L» un
  mirgojošs «°C» parādās uz displeja 2. Tagad termometrs ir gatavs
  lietošanai
  Funkcionēšanas tests
  Termometra pareiza funkcionēšana tiek automātiski pārbaudīta katru
  reizi, kad termometrs tiek ieslēgts. Ja tiek atklāta nepareiza darbība
  (mērīšanas neprecizitāte), tā tiek norādīta ar «ERR» uz displeja, un
  mērīšanu veikt nav iespējams. Šādā gadījumā termometrs ir jāmaina.
  Termometra lietošana
  SVARĪGI: pirms termometra ieslegšanas, termometris atrodas mērī-
  šanas vietā, lai sasniegtu visprecīzāko rezultātu.
  Izvēlieties nepieciešamo mērījuma metodi. Veicot mērīšanu, uz displeja
  tiek attēlota pašreizējā temperatūra un
  «°C»
  simbols mirgo. Ja skaņas
  signāls tiek izdzirdēts 10 reizes un
  «°C»
  uz displeja nemirgo, tad
  temperatūra ir izmērīta un var izdarīt temperatūras nolasījumu.
  10 īsi skaņas signāli atskanēs, ja temperatūra ir augstāka par 37,5 °C,
  lai brīdinātu pacientu, ka viņam/viņai varētu būt drudzis.
  Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, īsi
  nospiežot ON/OFF pogu 1. Pretējā gadījumā termometrs automā-
  tiski izslēgsies pēc apmēram 10 minūtēm.
  Mērīšanas metodes
  Mutē (orāli)
  Novietojiet termometru vienā no divām kabatiņām zem mēles pa
  labai vai pa kreisi no mēles saknes. Mērīšanas sensoram 4 ir jābūt
  saskarē ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur
  degunu, lai novērstu ieelpotā/izelpotā gaisa ietekmi uz mērījumu.
  Aptuvenais mērīšanas ilgums: 10 sekundes!
  Anālajā atverē (taisnajā zarnā)
  Šī ir visuzticamākā mērīšanas metode, un jo īpaši ir piemērota zīdai-
  ņiem un maziem bērniem. Uzmanīgi ievadiet termometra mērīšanas
  sensoru 4 2-3 cm anālajā atverē.
  Aptuvenais mērīšanas ilgums: 10 sekundes!
  Padusē
  Iesakām pirms lietošānās ielikt termometru padusē,pectam
  piespiest pogu. Lai saņemtu daudz uzticamāku rezultātus, mēs
  iesakām mērīt temperatūru mutē vai taisnā zarna.
  Tīrīšana un dezinfekcija
  Nosaukums: izopropila alkohols 70 %; iegremdēt maksimums uz
  24 stundām.
  Bateriju nomainīšana
  Kad uz displeja parādās «» simbols (otrādi apgriezts trīsstūris),
  baterija ir nosēdusies un to nepieciešams apmainīt. Lai nomainītu
  bateriju, noņemiet bateriju nodalījuma apvāku 3 no termometra.
  Ielieciet jaunu bateriju ar + uz augšu. Pārliecinieties, ka jums ir tāda
  paša veida baterija nomaiņai. Baterijas var iegādāties jebkurā elektro-
  nisko preču veikalā.
  Tehniskās specifikācijas
  Šī ierīce atbilst direktīvas 93/42/EEC par medicīnas ierīcēm prasībām.
  Ir saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.
  Garantija
  Mēs jums garantējam beztermiņa kalpošanas ilgumu no iegādāšanās
  dienas. Garantija neattiecas uz jebkādiem zaudējumiem, kas radušies
  neatbilstošas lietošanas rezultātā. Arī uz baterija un iepakojumu
  garantija neattiecas. Visas pārējās sūdzības par zaudējumiem netiek
  izskatītas. Garantijas sūdzība ir jāiesniedz kopā ar pirkuma čeku.
  Lūdzu, iesaiņojiet brāķa izstrādājumu un nosūtiet to Microlife izplatī-
  tājam, sedzot pasta izdevumus.
  1 Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)
  2 Displejs
  3 Bateriju nodalījuma apvāks
  4 Mērīšanas sensors
  Veids: Termometrs aprēķina maksimālo vērtību
  Mērīšanas diapazons: 32,0 °C - 42,9 °C
  Temp. < 32,0 °C: displejā parādās «L» (low), kas nozīmē
  zema temp. (pārāk zema).
  Temp. > 42,9 °C: displejā parādās «H» (high), kas nozīmē
  augsta temp. (pārāk augsta).
  Mērīšanas precizitāte: ± 0,1 °C starp 34 °C un 42 °C
  Darbības temperatūra: 10 °C līdz 40 °C; 10-95 % relatīvais maksimālais mitrums
  Uzglabāšanas tempe-
  ratūra: -25°C - +60°C; 10-95 % relatīvais maksimālais mitrums
  Baterija: 1,5/1,55 V; SR 41
  Atsauce uz standar-
  tiem:
  EN 12470-3, medicīniskajiem termometriem;
  ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
  LV
  Termometro aprašymas
  Atsargumo priemonės
  Prietaisas skirtas tik kūno temperatūros matavimui!
  Būtina išlaikyti minimalų matavimo laiką iki pasigirstant signalui!
  Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suaugusiųjų priežiūros -
  vaikas gali praryti mažas detales.
  Prietaiso nemėtyti ir netrankyti!
  Nelankstykite galiuko daugiau nei 45° kampu!
  Nelaikyti aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje Prietaiso nevirinti!
  Prietaiso valymui naudokite tik pastraipoje «Rengjøring og desinfi-
  sering» nurodytus dezinfektantus. Į dezinfekuojantį skystį galima
  merkti tik nepažeistą prietaisą.
  Kas 2 metus arba po sutrenkimo (pvz. numetus ant grindų) reko-
  menduojama patikrinti prietaiso tikslumą. Dėl patikros kreipkitės į
  Microlife.
  Baterijų ir elektroninių prietaisų nemeskite į buitinių atliekų
  konteinerius. Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti utili-
  zuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus.
  Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją.
  Panaudotos BF tipo dalys
  Termometro įjungimas
  Įjunkite termometrą, nuspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką 1;
  trumpas pyptelėjimas reikškia «termometras įjungtas». Vyksta ekrano
  testas. Turi matytis visi segmentai.
  Paskutinio matavimo rezultatas automatiškai bus rodomas ekrane 2
  2 sek. kartu su «M» simboliu.
  Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 32 °C, prietaiso ekrane 2
  pasirodo «L» ir mirksintis «°C». Termometras parengtas naudojimui.
  Veikimo testas
  Termometro veikimo patikrinimas įvyksta automatiškai kiekvieną kartą
  jį įjungiant. Nustačius veikimo sutrikimus (netikslus matavimas), ekrane
  atsiranda simbolis
  «ERR»
  ir temperatūros matavimas pasidaro nebeį-
  manomas. Tokiu atveju termometrą reikia pakeisti.
  Kaip naudotis termometru
  SVARBU: Norėdami gauti tiksliausius rezultatus įsidėkite termometrą
  į matavimo vietą prieš jį įjungdami.
  Pasirinkite matavimo metodą. Visą matavimo laiką ekrane rodoma
  daviklio temperatūra, mirksi «°C» simbolis. Kai pasigirsta signalas ir
  «°C» nustoja mirksėti, tai reiškia, galutinė prognozuojama tempera-
  tūra buvo nustatyta.
  10 ilgų tonų indikuoja, kad kūno temperatūra aukštesnė nei 37.5 °C ir
  greičiausiai ligonis karščiuoja.
  Baigę matavimą, norėdami prailginti baterijų tarnavimo laiką, termo-
  metrą nedelsdami išjunkite paspausdami 1 mygtuką. Termometras
  taip pat automatiškai išsijungia maždaug po 10 min. nuo paskutinio
  matavimo.
  Matavimo būdai
  Burnoje (oralinis)
  Įveskite termometrą po liežuviu kairėje arba dešinėje liežuvio
  šaknies pusėje. Matavimo daviklis 4 turi gerai priglusti prie glei-
  vinės. Uždarykite burną, kvėpuokite per nosį - taip bus išvengta įkve-
  piamo/iškvepiamo oro įtakos.
  Aytikrė matavimo trukmė 10 sek.!
  Tiesiojoje žarnoje (rektalinis)
  Patikimiausias matavimo būdas, ypač tinkantis kūdikiams ir
  mažiems vaikams. Atsargiai įkiškite termometro matavimo daviklį 4
  2-3 cm į išangę.
  Aytikrė matavimo trukmė 10 sek.!
  Pažastyje (aksiliarinis)
  Norint gauti patikimesnius matavimo rezultatus temperatūrą matuoti
  rekomenduojama burnoje arba tiesiojoje žarnoje.
  Valymas ir dezinfekcija
  Pavadinimas: Izopropilo alkoholis 70 %; pamerkti max. 24 valandoms.
  Baterijų pakeitimas
  Ekrano dešinėje apačioje pasirodęs «» simbolis signalizuoja, kad
  maitinimo elementas išsikrovė ir jį būtina pakeisti. Tai atliekama taip:
  nuimamas termometro baterijos skyrelio dangtelis 3. Naujas baterija
  įdedama atsižvelgiant į poliariškumą («+» viršuje). Įsitikinkite, kad tai
  to paties tipo baterija. Baterijų galima įsigyti artimiausioje elektros
  prekių parduotuvėje.
  Techninės specifikacijos
  Šis prietaisas atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB
  reiklavimus.
  Galimi techniniai pakeitimai.
  Garantija
  Termometrui suteikiama neribota garantija. Garantija netaikoma, jei
  prietaisas sugadinamas dėl neteisingo naudojimo. Garantija netaikoma
  baterija bei pakuotei. Garantija netaikoma pažeistiems prietaisams.
  Išsaugokite prietaiso pirkimo kvitą. Neveikiantį prietaisą saugiai supa-
  kuokite ir siųskite paštu Microlife atstovybei.
  1 Įjungimo/išjungimo mygtukas
  2 Ekranas
  3 Baterijos skyriaus dangtelis
  4 Matavimo daviklis
  Tipas Predikcinis maksimalios reikšmės termometras
  Matavimo ribos: 32.0 - 42.9 °C
  Esant 32.0 °C temperatūrai, ekrane matomas «L»
  Esant 42.9 °C temperatūrai, ekrane matomas «H»
  Matavimo tikslumas: ± 0.1 °C 34 - 42 °C ribose
  Darbinė temperatūra: 10 - 40 °C; 10-95 % santykinė maksimali drėgmė
  Saugojimo temperatūra: -25 - +60 °C; 10-95 % santykinė maksimali drėgmė
  Baterija: 1.5/1.55 V; SR 41
  Standartų nuorodos: EN 12470-3, klinikiniams termometrams;
  ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
  LT
  Termomeetri kirjeldus
  Tähtsad ohutusjuhised
  Instrumenti võib kasutada ainult kehatemperatuuri mõõtmiseks!
  Temperatuuri tuleb alati mõõta vähemalt minimaalse mõõtmisaja, st
  senikaua, kuni kostub piip-toon!
  Lapsed ei tohi instrumenti ilma järelvalveta kasutada; mõned instru-
  mendi osad on küllalt väikesed, et lapsed võiksid neid alla neelata.
  Ärge pillake instrumenti maha ning kaitske seda põrutuste eest!
  Termomeetri otsa ei tohi painutada üle 45°!
  Vältige temperatuuri üle 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!
  Instrumenti puhastades kasutage ainult lõigus «Puhastamine ja desin-
  fitseerimine» loetletud üldisi desinfitseerimisvahendeid. Vedelasse
  desinfektsioonivahendisse asetatav instrument peab olema terve.
  Me soovitame instrumendi mõõtetäpsust kontrollida iga kahe aasta
  järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt pärast maha
  pillamist). Selleks, et teha testi, võtke ühendust Microlife teenindusega.
  Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
  asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olme-
  prügi hulka.
  Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
  BF-tüüpi kontaktosa
  Termomeetri sisse lülitamine
  Et lülitada termomeeter sisse, vajutage ON/OFF nuppu
  1
  ; lühikese
  piip-tooniga antakse märku, et «termomeeter on SISSE lülitatud».
  Toimub näidiku test. Kõik ekraani elemendid peavad ilmuma nähtavale.
  Viimane mõõtmistulemus ilmub näidikule
  2
  automaatselt 2 sekundiks
  koos
  «M»
  tähisega.
  Kui ümbritsev temperatuur on alla 32 °C, ilmuvad näidikule «L» ja
  vilkuv «°C» 2. Termomeeter on nüüd kasutuseks valmis.
  Töökorrasoleku kontroll
  Termomeetri töökorrasolekut kontrollitakse automaatselt iga kord, kui
  selle sisse lülitate. Avastatud rikkele (mõõtmise ebatäpsus) viitab
  näidikule ilmuv «ERR» ja termomeetrit ei saa kasutada. Sel juhul tuleb
  termomeeter välja vahetada.
  Termomeetri kasutus
  OLULINE: Et saada võimalikult täpne tulemus, pane termomeeter,
  enne sisselülitamist, mõõdetava koha juurde valmis.
  Valige sobiv mõõtmismeetod. Mõõtmise ajal näidatakse näidikul pide-
  valt mõõdetavat temperatuuri ja tähis
  «°C»
  vilgub. Kui kuulete piip-tooni
  10 korda ja
  «°C»
  enam ei vilgu, tähendab see, et eeldatav lõpptempe-
  ratuur on kindlaks tehtud ja termomeeter on lugemiseks valmis.
  10 lühikest piip-tooni hoiatavad, et temperatuur on üle 37,5 °C ja
  mõõdetaval võib olla palavik.
  Et patareide kasutusiga pikendada, lülitage termomeeter välja, vaju-
  tades korra ON/OFF nupule 1. Vastasel juhul lülitub termomeeter
  automaatselt välja umbes 10 minuti möödudes.
  Mõõtmisviisid
  Suust (oraalselt)
  Asetage termomeeter ühte kahest keele all olevast taskust, keele-
  juurest paremale või vasakule poole. Mõõteandur 4 peab olema
  tihedalt vastu kude. Pange suu kinni ja hingake ühtlaselt läbi nina, et
  sisse-välja hingatav õhk ei mõjutaks mõõtmistulemust.
  Ligikaudne mõõtmisaeg: 10 sekundit!
  Pärasoolest (rektaalselt)
  See on kõige usaldusväärsem mõõtmisviis ja eriti sobilik imikute ja
  väikelaste puhul. Sisestage termomeetri mõõteandur 4 ettevaatli-
  kult 2 kuni 3 cm sügavusele pärasoolde.
  Ligikaudne mõõtmisaeg: 10 sekundit!
  Kaenla alt (aksillaarselt)
  Et saada usaldusväärsemad tulemused, on soovitatav temperatuuri
  mõõta suu kaudu või rektaalselt.
  Puhastamine ja desinfitseerimine
  Nimetus: 70 %-line isopropüülalkohol; hoida lahuses: kuni 24 tundi.
  Patarei vahetus
  Kui näidikule ilmub «» tähis (tagurpidi kolmnurk), on patarei tühi ja
  vajab vahetamist. Et patereid asendada, eemaldage termomeetri
  patareipesalt kate 3. Asetage uus patarei nii, et +-märk asuks üleval.
  Kontrollige, et kasutate sama tüüpi patareid. Patareisid saate osta
  igast elektritarvete poest.
  Tehnilised andmed
  See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
  nõuetele.
  Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
  Garantii
  Anname tootele eluaegse garantii, mis algab ostukuupäevast. Valest
  käsitsemisest tingitud kahjustused ei kuulu garantii alla. Garantii ei
  hõlma patarei ega pakendit. Ka kõik muud kahjuga seotud kaebused
  ei kuulu garantii alla. Garantiitaotlusele tuleb lisada ostutšekk. Palun
  pakkige instrument hoolikalt ja saatke makstud saatekuludega Micro-
  life müügiesindajale.
  1 ON/OFF nupp
  2 Näidik
  3 Patareipesa kate
  4 Mõõteandur
  Tüüp: Ennustav maksimum termomeeter
  Mõõtevahemik: 32,0 °C kuni 42,9 °C
  Temp. < 32,0 °C: näidikule ilmub «L», mis viitab liiga madalale
  temperatuurile
  Temp. > 42,9 °C: näidikule ilmub «H», mis viitab liiga kõrgele
  temperatuurile
  Mõõtetäpsus: ± 0,1 °C vahemikus 34...42 °C
  Töötemperatuur: 10...40 °C; 10-95 % suhteline maksimaalne niiskus
  Hoiutemperatuur: -25 °C kuni +60 °C; 10-95 % suhteline maksimaalne niiskus
  Patarei: 1,5/1,55 V; SR 41
  Vastavus standar-
  ditele:
  EN 12470-3, kliinilised termomeetrid;
  ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
  EE
  MicrolifeAG,Espenstrasse139
  9443Widnau/Switzerland
Microlife MT 200

Tarvitsetko apua?

Kysymysten lukumäärä: 0

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Microlife MT 200 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Microlife MT 200 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.

Katso Microlife MT 200 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Kuumemittarit, ja sen on arvioinut 2 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.2. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Englanti, Hollantilainen, Ranska, Tanska, Norja, Romanialainen, Slovakki, Slovenian. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Microlife MT 200 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

Microlife MT 200 – tekniset tiedot

Yleistä
Tuotemerkki Microlife
Malli MT 200
Tuote Kuumemittari
EAN 4719003070021
Kieli Englanti, Hollantilainen, Ranska, Tanska, Norja, Romanialainen, Slovakki, Slovenian
Tiedoston tyyppi PDF

Usein Kysytyt Kysymykset

Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Microlife MT 200.

Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä

Käyttöoh.je

Etsitkö manuaalia? Käyttöoh.je varmistaa, että löydät hetkessä sen manuaalin, jota etsit. Meidän tietokantamme sisältää yli 1 miljoonaa PDF manuaalia yli 10,000 merkiltä. Lisäämme päivittäin viimeisimpiä manuaaleja, jotta löydät aina tuotteen jota etsit. Tämä on todella yksinkertaista: kirjoitat vaan tuotteen merkin ja tyypin hakupalkkiin, ja voit välittömästi katsoa valitsemaasi manuaalia ilmaisesti onlinessa..

Käyttöoh.je

© Copyright 2020 Käyttöoh.je. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käytämme evästeitä jotta voimme antaa sinulle parhaan kokemuksen sivuillamme. Jos jatkat tämän sivuston käyttöä, oletamme että hyväksyt ne.

Lue lisää