Neff C17WR00N0B käyttöohje

Katso täältä ilmaiseksi Neff C17WR00N0B manuaalia. Oletko lukenut manuaalin, mutta se ei vastaa kysymykseesi? Tällöin voit kysyä kysymyksen tällä sivustolla muilta Neff C17WR00N0B omistajilta.


en
Ú
,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
,PSRUWDQWQRWHV
&KHFNWKHDSSOLDQFHIRUGDPDJHDIWHUXQSDFNLQJLW'RQRW
FRQQHFWWKHDSSOLDQFHLILWKDVEHHQGDPDJHGLQWUDQVLW
%HIRUH VWDUWLQJ XS WKH DSSOLDQFH UHPRYH DQ\ SDFNDJLQJ PDWHULDO
DQGDGKHVLYHILOPIURPWKHFRRNLQJFRPSDUWPHQWDQGWKHGRRU
'R QRW LQVWDOO WKH DSSOLDQFH EHKLQG D GHFRUDWLYH GRRU RU WKH GRRU
RIDNLWFKHQXQLWDVWKLVPD\FDXVHWKHDSSOLDQFHWRRYHUKHDW
$Q\FXWRXWVWKDWQHHGWREHPDGHLQWKHXQLWVVKRXOGEHPDGH
EHIRUH WKH DSSOLDQFH LV LQVWDOOHG 5HPRYH DQ\ VKDYLQJV DV WKH\
PD\SUHYHQWWKHHOHFWULFDOFRPSRQHQWVIURPZRUNLQJSURSHUO\
:HDU SURWHFWLYH JORYHV VR WKDW \RX GR QRW FXW \RXUVHOI3DUWV WKDW
DUHDFFHVVLEOHGXULQJLQVWDOODWLRQPD\KDYHVKDUSHGJHV
7KHGLPHQVLRQVLQWKHILJXUHVDUHLQPP
: :HDUHUVRIHOHFWURQLFLPSODQWV
7KHDSSOLDQFHPD\FRQWDLQSHUPDQHQWPDJQHWVZKLFKPD\DIIHFW
HOHFWURQLFLPSODQWVHJKHDUWSDFHPDNHUVRULQVXOLQSXPSV
7KHUHIRUHGXULQJLQVWDOODWLRQZHDUHUVRIHOHFWURQLFLPSODQWVPXVW
PDLQWDLQDPLQLPXPGLVWDQFHRIĂFPIURPWKHDSSOLDQFH
(OHFWULFDOFRQQHFWLRQ
7KHDSSOLDQFHLVILWWHGZLWKDSOXJDQGPXVWRQO\EHFRQQHFWHGWR
DSURSHUO\LQVWDOOHGVRFNHWRXWOHWZLWKHDUWKLQJFRQWDFW7KH
LQVWDOODWLRQRIWKHVRFNHWRUUHSODFHPHQWRIWKHFRQQHFWLQJFDEOH
PXVWRQO\EHFDUULHGRXWE\DTXDOLILHGHOHFWULFLDQLQDFFRUGDQFH
ZLWKFXUUHQWUHJXODWLRQV
,I WKH SOXJ LV QR ORQJHU DFFHVVLEOH VXEVHTXHQW WR LQVWDOODWLRQ DQ DOO
SROH GLVFRQQHFWLQJ GHYLFH PXVW EH SUHVHQW RQ WKH LQVWDOODWLRQ VLGH
ZLWKDFRQWDFWJDSRIDWOHDVW PP
'RQRWXVHPXOWLSOXJDGDSWHUVSRZHUVWULSVRUH[WHQVLRQOHDGV
7KHUHLVDULVNRIILUHLQWKHHYHQWRIRYHUORDGLQJ
)LWWHGXQLWV
7KHLQVWDOODWLRQFDELQHWPXVWQRWKDYHDEDFNSDQHOEHKLQGWKH
DSSOLDQFH0LQLPXPLQVWDOODWLRQKHLJKWĂPP
9HQWLODWLRQVORWVDQGLQWDNHVPXVWQRWEHFRYHUHG
)RU DSSOLDQFHV ZLWK DGGLWLRQDO SOXJ DGDSWHUV PLQLPXP LQVWDOODWLRQ
GHSWKĂPP
$SSOLDQFHLQDZDOOKDQJLQJXQLW)LJ$
$SSOLDQFHLQDWDOOXQLW)LJ%
,QVWDOOLQJWKHRYHQ)LJ
1RWH 'RQRWWUDSRUNLQNWKHPDLQVOHDG
&DXWLRQ
7KH DSSOLDQFH PLJKW WLOW IRUZDUG ZKHQ RSHQLQJ WKH DSSOLDQFH GRRU
,PDJH%
1RWHV
&RYHUORZHUGRRUKLQJHV8VHDZRRGGULOO¡PPWRSUHGULOO
WKHKROHV,PDJH&
)DVWHQVFUHZVZLWKDVFUHZGULYHUKDQGWLJKW
th
ú
څڴ ھښڱښڴ ۀښڂڳڤږڵ ڕږڲۆ ڈ
ڬڢڳڣڽڬږڹ ګڴڅڲ ڎ
ڧڡڭ ڃڄڮٽڕگکڴ ڗٽڟڏۄ ککٽڄڮٽږڟڟڄڴ ڜڭ ڏڍۄ ڹڡہ ڣ
ڻڧہ ڑڟڣڄڦکږکڴ ڗٽڟڏۄ ڸښڳۀ کڧڮٽڮڟچگڟڴ ڐڸڦڱ ڞڧڮڞ
ڧہ ڮڝڸڦڱ ڞږڗڡڭۂ ٽکڴ ڗٽڟڏۄ ڻڕڸڑہ ڮڟڭ ږڻڕٽڟڏڱ ړڱۀ ڑڟڣڄښږٽڮڟچگڟڴ ڐڸڦڱ ڞڧڮڞڸڕڳۀ کڃڄڮٽ
ٽڮڟپڕڦۀ ڃ
ٽۀ کڕڸڟڰۀ ڝڻچہ کڴ ڗٽڟڏۄ
ڻڧہ ڕگ ږڟڟڄڴ ڜڭ ڏڍۄ ڹڡڬڹژۀ ڕڛڰ ڡۄ ڝڗہ کڃٽڭ ڕککٽڄڮٽڦۀ ڣڕڗڟڴ ڃکڮڧڮڟڹڡڬڙڮڸڀڟڳۀ کڃڻ
ڧہ ڧڝڐ
ڧہ ڮڝڑڰ ڐڑڭہ ڃکڴ ڗٽڟڏۄ ڼڣہ ڧڡڭ ڃڹژۀ ڕڑٽڹڑۀ ڃڡڮڞ
ڸڕڳۀ کڃڄڮٽکڮڄڦۀ ڃژڡڻڧہ کڴ ڗٽڟڏۄ ڸٽڰ ڐڀڣڮڝڟہ کڕڦڵ ڃڝڮٽڼڐہ
ڧڮٽڑہ کڃڦڟہ ڮڃڅڮٽٽڭہ ڕڻڐھڻڕچۀ کڃڦگڧڟڭ ږڑڰ ڐڑڭہ ڃڀڣڟڦڟہ ڮڃٽۀ کڕڑڰ ڐڑڭہ ڃکڴ ڗٽڟڏۄ
ٽگڄڭ ڐڸڤڥڣڭ ڦڐڴ ڑۀ ڮڃھڸښڟڮڬکڮڄړگڻڧہ کڴ ڗٽڟڏۄ ڼڛڛہ ڮړگ ڃڮڕڼڝۀ ڒڵ ٽڑہ کڃ
ڦڣڝڒڴ ڃڝڳ کڸښڳۀ کڗہ کڃٽڭ ڕڼڝۀ ڻڧہ ڝڳ کڒڵ ٽږڮڐ
چڰہ ڕڦۀ ڣڕړڱۀ ڦڮڝڮڟڒڸپہ ڮڒڲ ڃڼڐہ ڻڕڟڬڧڣۀ ڮڃٽڮڟڑڰ ڐڑڭہ ڃکڮڄڝڱ پکږڀڝ
پڕڮڐڻڕڟڵ ڗڑۀ ڮڃھڝڱ ڧڕۀ ڣڞڸڗڿ ڕڝڝ
: ګڴڬڤڲ ڛڝںۆ ۀڋۆ ڮڹ ڜڂڤڔۉ ڮڵ ڽڦۄ ڂژڤڮښڵ ڂګۉ ژڶۅ ڞڲ ڈہڨۆ ۀښڤۅ ڳڈڂڳڣ
کڴ ڗٽڟڏۄ ڕڱہ کڮڄڝڱ ڦۀ ڣڕڗڟڬٽکږپکڃڹڝۀ ڸڧڡڿ ٽڒڮڣڟ
ڇڲۀ ڃکڮڄڦۀ ڃژڡڑۀ کٽڮڟړگ ڃڮڕپکڃکڴ ڗٽڟڏۄ کڰ ڸڡڿ ٽړڟکڕڰ ٽڦۄ ړڱۀ ڙڭ ڃڼڣہ ڻڕڟۀ ڮڃٽڮڞڼڐہ ڸچۀ ڕ
ڸڀڟڳۀ کڃٽڟڬڑڴہ ڕڧڭ ڣڻڄڧڟڳ کڸڀڟڳۀ کڃڗڭۂ ڝکڰ ڕڇڵ ڡڰ ڕڐہ ڣڞڸڧڑڴ ڕڱہ پڏڬړگ ٽڮڟڑڰ ڐڑڭہ ڃ
ژڵہ ڻچہ کڴ ڗٽڟڏۄ ڐڭ ڃٽڡۀ ڮڣڄڲ ڃڑہ کڃکڞڵۀ ڧۀ ڮڃڄڮٽکڴ ڗٽڟڏۄ ڕڱہ کڞۀ ڮڃڕہ کڞĂڇڝ
ڂڳڤږۅ ڮڤڱڛڛہڠڠۆ ڳ
کڴ ڗٽڟڏۄ ڕڱہ ڝڱ ڗڡڭۂ ٽڼڛڛہ ڮ
ڇڲۀ ڃڄڬڑہ کڃڸڦڱ ڞږڸپہ ڮٽڭ ږڸڑہ ڮڟڭ ږڗڡڭۂ ٽڼڛړڱۀ ڼڐہ ڟڭ ږٽڮڟڑڰ ڐڑڭہ ڃکڞۀ ڮڃڒڵ ٽڑہ کڃڹڡڬڝڱ ڦڮڞڐڰ ڕ
ڸړۀ ڮڕڭہ ڕ
ٽڮڟڑڰ ڐڑڭہ ڃڸڑہ ڮڟڭ ږڗڡڭۂ ٽڼڛڧڟڳ کٽڮڟڸڗڡڱۀ ڞڕڦڮڞڼڛڄڬڑہ کڃڐگڸڕڰ ڕٽڮڟںڐڞچۀ ڮڃڼڛڛہ ڮړڱۀ
ڝڱ ڀڴ ڏڦڝږڭ ڑڰ ڀڟږڒہ ڣڕڑڮڝړڱۀ ٽڊڧڝڮڞٽگ ڧڕڐڼڣہ
ڒہ ڮڼڝۀ ڦڮڝڮڟڒڸپہ ڮڒڲ ڃڗڡڭۂ ٽڼڛڛہ ڮڼڐہ ڧڡڭ ڃڄڮٽٽڮڟڑڰ ڐڑڭہ ڃ
ڄڬڑہ کڃڝڱ ٽڮڟڑڰ ڐڑڭہ ڃکڴ ڗٽڟڏۄ ڑڭ ڐڣڃڄڟړڴ ٽپڭہ ڣDOOSROHGLVFRQQHFWLRQ
ړڱۀ ڐہ ڮڕپہ ڮڃپکڃکڴ ڗٽڟڏۄ ںڐڞڝڱ ڟڬڞڬڧۀ ڮڃڧڕہ ڮڦڭ ڝژڭ ڦکڞۀ ڮڃڕہ کڞ
ڝڝ
ڧہ ڮڝڻچہ ڗڡڭۂ ٽکڬڹڐڗڸڑکڟۄ ڟڮڃڗڡڭۂ ٽڼڛڧڟڳ کڦڮڞڼڛڑۀ کښۀ ڣڃ
ٽڮڟڐڲ ڃٽڟڬڹڦڼڛڛہ ڮڦڵ ڃڸٽڰ ڕڼڗکڮڄڸڦڱۀ ڞڃڑۀ کٽڮڟڸٽڰ ڐڼڛڼڧڝہ ڼڐہ
ږڴ ھڬښۅ ڈږڵ ڕږڲۆ ڈ
ڑڵہ ڑڰ ڐڑڭہ ڃڄڬڑہ کڃڼڝۀ ڝڱ ڹژڃڧڡڭ ڃړڱۀ ږڟڰ ڸڣڏڐہ ڮڕڧڡڭ ڃپکڃکڴ ڗٽڟڏۄ
ڀڣڮڝڦڵ ڃپڭہ ڕڑۀگ ڻڕٽڮڟڑڰ ڐڑڭہ ڃڀڳ کĂڝڝ
چۀ کڃڟڬږڮڞکڮٽڮڤڹڡڬچۀ کڃکڮٽڮڤڸپہ ڮڄڬڑہ کڃڼڝۀ ڝڱ ڦڰۀ ڃٽڱ ڐپڣڮڃڧڟڳ کڗڰ ڐږڭ ڃ
ڦگڧڟڭ ږکڴ ڗٽڟڏۄ ړڱۀ ڝڱ ڗڡڭۂ ٽکڬڹڐڗڸڑکڟۄ ڀڣڮڝڡڲ ٽپڭہ ڕڑۀگ ڻڕٽڮڟڑڰ ڐڑڭہ ڃڀڳ کĂڝڝ
ڮڹ ڜڂڤڔۉ ژڶۅ ږڵ ڕږڲۆ ڈۀښڋڲۆ ښڦڮڣږڵ ڕڝښڲ ڈڤں ڜژڶۅ $
ڮڹ ڜڂڤڔۉ ژڶۅ ږڵ ڕږڲۆ ڈۀښږںۆ ګں ڈڤں ڜژڶۅ %
ڂڳڤږڵ ڕږڲۆ ڈڽږڳڮڛڤں ڜژڶۅ 
څڴڋڶۆ ھډڈ ڧہ ڮڝڻڧہ ڦڮڞڼڛڧڭ ٽڃکڧڟڳ کڒڵ ٽړڭ ږ
ڤڱڨڲ ڈ
ٽڮڟڸڗڰ ڐڙڮکڮڄړگڻڧہ کڴ ڗٽڟڏۄ ڸکڱ ڞڃڼڗپہ ڮڃڧڕہ ڮڼڐہ ڤں ڜژڶۅ %
څڴڋڶۆ ھډڈ
ڀڟکږږڮڕښڭ ږڙڮڐہ ڮڕڡۀ ڮڃڸکڮڼڣہ ڻچہ ڐکٽڦڣۀ ڮڕڸڄڮڬڼڝہ ¡Ăڝڝ
ڸښڳۀ کڸڄڮڬڟڵ ڸڑڟڱ ڞڝڼڣہ ڤں ڜژڶۅ &
ڻچہ ڼپڀڣڃپڭ ڕڦٽڟڵ ڐہ ڣڞڝڳ کڻڧہ ڹڕۀ ڕ

Onko teillä kysyttävää Neff C17WR00N0B ?

Kysy kysymys muilta Neff C17WR00N0B omistajilta täällä. Tarjoa selkeä ja kattava kuvaus ongelmastasi ja kysymyksestäsi. Mitä paremmin esittelet ongelman ja kysymyksen, sitä helpompi muilla Neff C17WR00N0B omistajilla on tarjota sinulle hyvä vastaus.

Tekniset tiedot

Tuotemerkki Neff
Malli C17WR00N0B
Tuote Mikroaaltouuni
EAN []
Kieli Englanti, Ranska
Tuoteryhmä Mikroaaltouunit
Tiedoston tyyppi PDF
Ominaisuudet
Sisäinen tilavuus 21
Tuotteen väri -
Ohjaustyyppi Kosketus
Mikroaaltouunin teho 900W
Tehotasojen määrä 5
Ovenavaustyyppi Nappi
Oven sarana Left
Levysoitin -
Sisätilojen valo
Sisäänrakennettu näyttö
Näytön tyyppi TFT
Ajastin
- Grill, Microwave
Ruoanlaittotoiminnot & ohjelmat
Automaattisten ohjelmien määrä 7
Grilli
Virranhallinta
Verkkoon kytketty kuorma 1220W
Paino ja mitat
Tuotteen leveys 594mm
Tuotteen syvyys 320mm
Tuotteen korkeus 382mm