Nikon NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR käyttöohje

Nikon NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
(1)
 • Sivuluku: 2
 • Tiedoston tyyppi: PDF
 • Les disse instruksjonene nøye før du begynner å bruke produktet. Les også kameraets bruksanvisning.• Dette objektivet er utelukkende beregnet til bruk med speilløse kameraer med Nikon Z-fatning.• Oppdater til den nyeste versjonen av kameraets firmware før du bruker dette objektivet med Z7 eller Z6, da kameraet kanskje ikke klarer å gjenkjenne objektivet korrekt, og noen funksjoner som for eksempel bildestabilisering kan være utilgjengelige. Den nyeste firmware er tilgjengelig fra Nikon Nedlastingssenter.
  For din sikkerhet
  For din sikkerhet
  For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre, må du lese ”For din sikkerhet” i sin helhet før du bruker dette produktet.Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese dem.
  A ADVARSEL: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette
  ikonet, er det stor fare for død eller alvorlig personskade.
  A FORSIKTIG: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette
  ikonet, er det fare for personskade eller skade på eiendom.
  A
  A
  ADVARSEL
  ADVARSEL
  Ikke demonter eller endre på dette produktet.
  Ikke demonter eller endre på dette produktet.
  Ikke berør innvendige deler som blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke.
  Ikke berør innvendige deler som blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke.Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller andre personskader.
  Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet, må
  Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet, må
  du straks koble fra kameraets strømforsyning.
  du straks koble fra kameraets strømforsyning.Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det oppstå brann, som kan medføre brannskader eller andre personskader.
  Må holdes tørr.
  Må holdes tørr.
  Ikke håndter produktet med våte hender.
  Ikke håndter produktet med våte hender.Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk støt.
  Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som propan,
  Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som propan,
  bensin eller aerosoler.
  bensin eller aerosoler.Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for eksplosjon eller brann.
  Ikke se direkte på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom objektivet.
  Ikke se direkte på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom objektivet.Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for synsskade.
  Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.
  Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet. Vær også oppmerksom på at små deler medfører kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe av dette produktet, må du øyeblikkelig kontakte lege.
  Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye eller lave
  Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye eller lave
  temperaturer.
  temperaturer.Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller kuldeskader.
  A
  A
  FORSIKTIG
  FORSIKTIG
  Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder.
  Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder.Lyset som blir fokusert av objektivet kan forårsake brann og skade produktets indre deler. Pass på at solen er et godt stykke utenfor bildet når du tar bilder av motiver i motlys. Sollyset som fokuseres i kameraet når solen er nær bildet kan forårsake brann.
  Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye temperaturer
  Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye temperaturer
  i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys.
  i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys.Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.
  Ikke transporter kameraer eller objektiver med stativer eller lignende tilbehør
  Ikke transporter kameraer eller objektiver med stativer eller lignende tilbehør
  montert.
  montert.Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet.
  Meldinger til forbrukere i Europa
  Meldinger til forbrukere i EuropaDette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr skal kasseres separat.Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:• Dette produktet skal behandles som spesialavfall og kastes ved en miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall.• Separat kassering og resirkulering hjelper til med å konservere naturlige ressurser og med å forhindre negative konsekvenser for menneskelig helse og miljøet, hvilket ukorrekt avhending kan resultere i.• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering.
  Bruke objektivet
  Bruke objektivet
  Deler på objektivet: Navn og funksjoner
  Deler på objektivet: Navn og funksjonerSe bildene til venstre på dette arket.
  q
  Påsettingsmerke for solblenderBruk som referanse for å montere solblenderen.
  Se
  C
  w
  ZoomringDrei for å zoome inn eller ut. Pass på å trekke ut objektivet før bruk.
  Se
  B
  e
  BrennviddeskalaViser omtrentlig brennvidde når du zoomer objektivet inn eller ut.
  r
  Brennviddemarkering
  t
  KontrollringAutofokusmodus valgt:I autofokusmodus dreier du ringen for å justere en innstilling, slik som [Fokus (M/A)] eller [Blenderåpning], som er tilordnet ved hjelp av kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, se beskrivelsen av [Egendefi nert kontrolltilordning]/[Egendef. kontroller (opptak)] i kameraets bruksanvisning.
  Manuell fokusmodus valgt:Drei ringen for å fokusere.
  y
  Påsettingsmerke for objektivetBruk som referanse når objektivet monteres på kameraet.
  Se
  A
  u
  CPU-kontakter Overfører data til og fra kameraet. —
  i
  Solblender*Solblenderen blokkerer strølys som ellers ville forårsake lysfl ekker eller skyggebilder. Den beskytter også objektivet.
  Se
  C
  o
  Låsemerke for solblenderBruk som referanse for å montere solblenderen.
  !0
  Påsettingsmerke for solblender
  !1
  Fremre objektivdeksel — —
  !2
  Bakre objektivdeksel — —* Selges separat.
  A
  Festing og  erning
  Festing og  erningFeste objektivet
  z
  Slå av kameraet,  ern kamerahusdekslet og ta av det bakre objektivdekslet.
  x
  Sett objektivet på kamerahuset mens du holder påsettingsmerket på objektivet innrettet med påsettingsmerket på kamerahuset, og roter deretter objektivet mot klokken til det klikker på plass.Fjerne objektivet
  z
  Slå av kameraet.
  x
  Trykk på og hold nede utløserknappen for objektivet mens du vrir objektivet med klokken.
  B
  Før bruk
  Før brukObjektivet er inntrekkbart og må trekkes ut før bruk. Drei på zoomringen som vist til objektivet klikker på plass i uttrukket stilling. Bilder kan kun tas når brennviddemarkeringen peker på punkter mellom 50 og 250 på brennviddeskalaen.Bilder kan tas med disse brennviddeneFor å trekke inn objektivet, drei zoomringen i motsatt retning, og stopp når du kommer til ()-stillingen på brennviddeskalaen.En advarsel vises hvis kameraet slås på mens objektivet er inntrukket. Trekk ut objektivet før bruk.
  C
  Festing og  erning av en solblender (ekstrautstyr)
  Festing og  erning av en solblender (ekstrautstyr)Rett inn solblenderens påsettingsmerke med påsettingsmerket for solblender (
  q
  ) og drei deretter solblenderen (
  w
  ) inntil påsettingsmerket peker mot objektivets låsemerke for solblenderen (
  e
  ).
  For å fjerne solblenderen, følger du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.Låsemerke for solblenderPåsettingsmerke for solblenderPåsettingsmerke for solblenderNår du fester eller tar av solblenderen, hold i nærheten av solblenderens påsettingsmerke
  (
  ) og unngå å gripe for stramt foran på solblenderen. Solblenderen kan monteres omvendt på objektivet når den ikke brukes.
  Bruke objektivet på kameraer med en innebygd blits
  Bruke objektivet på kameraer med en innebygd blitsSkygger vil bli synlige i bilder hvor lyset fra den innebygde blitsen blokkeres av objektivet eller solblenderen. Fjern solblenderen før du tar bilder.
  Bildestabilisator (VR)
  Bildestabilisator (VR)Objektivets bildestabilisator kan aktiveres eller deaktiveres ved hjelp av kamerakontrollene; se kameraets bruksanvisning for ytterligere informasjon. Når [Normal] er valgt som alternativ for bildestabilisatoren på kameraet, tillater bildestabilisatoren lukkertider på opptil 5,0 trinn
  *
  lengre enn ellers ville være tilfelle, noe som utvider området av tilgjengelige lukkertider.* Målt i henhold til CIPA-standarder. Verdiene for objektiver som støtter FX-formatet måles på speilløse kameraer med FX-format, mens verdiene for DX-objektiver måles på speilløse kameraer med DX-format. Verdiene for zoomobjektiver måles med maksimal zoom. DBildestabilisator• På grunn av bildestabiliseringssystemets utforming, kan objektivet rasle når det blir rystet. Dette indikerer ikke en feil.• For å redusere uskarpheter forårsaket av at stativet rister, velger du [Normal] eller [Sport] for alternativet for bildestabilisering på kameraet når kameraet er montert på et stativ. Avhengig av hvilken type stativ som brukes og opptaksforholdene, må du imidlertid være oppmerksom på at det kan være tilfeller der [Av] er det foretrukne alternativet.• [Normal] eller [Sport] anbefales når kameraet er montert på et ettbensstativ.
  Når objektivet er montert
  Når objektivet er montert• Fokusposisjonen kan endres hvis du slår av kameraet og deretter slår det på igjen etter fokusering. Hvis du har fokusert på et forhåndsvalgt sted mens du venter på at motivet ditt skal dukke opp, anbefaler vi at du ikke slår av kameraet før bildet er tatt.• Montering av dette objektivet på et kamera med FX-format:
  - velger DX-bildefeltet og reduserer tilgjengelige fokuspunkter samt antall piksler som
  registreres, og
  - deaktiverer [Referansebilde for støv erning]-alternativet i oppsettsmenyen.
  • Filmer som tas opp med objektivet montert på et Z 6-kamera og 1920 × 1080 120 p, 1920 × 1080 100 p eller 1920 × 1080 sakte fi lm valgt for [Bildestørrelse/frekvens] i fi lmopptaksmenyen, lagres med følgende bildestørrelser og frekvenser:
  - 1920 × 1080, 120 p 1920 × 1080, 60 p
  - 1920 × 1080, 100 p 1920 × 1080, 50 p
  - 1920 × 1080, 30 p ×4 (sakte fi lm) 1920 × 1080, 30 p
  - 1920 × 1080, 25 p ×4 (sakte fi lm) 1920 × 1080, 25 p - 1920 × 1080, 24 p ×5 (sakte fi lm) 1920 × 1080, 24 p
  Forholdsregler for bruk
  Forholdsregler for bruk
  • Du må ikke løfte eller holde objektivet eller kameraet ved å kun holde i solblenderen.• Hold CPU-kontaktene rene.• Sett på fremre og bakre objektivdeksel igjen når objektivet ikke skal brukes.• For å beskytte objektivets indre deler, skal det oppbevares et sted som beskytter det fra direkte sollys.• Ikke etterlat objektivet på fuktige steder, eller på steder der det kan bli utsatt for fuktighet. Rust på innvendige mekanismer kan forårsake skader som ikke kan repareres. Ikke etterlat objektivet i nærheten av åpne fl ammer eller på andre ekstremt varme steder. Sterk varme kan skade eller deformere eksterne deler av armert plast.• Raske temperaturendringer kan forårsake skadelig kondens inni og utenpå objektivet. Legg objektivet i en veske eller plastbeholder før du tar det inn fra en varm til en kald omgivelse, eller omvendt, for å forsinke temperaturendringen.• Vi anbefaler at du plasserer objektivet i en veske (ekstrautstyr) for å beskytte det mot riper under transport.
  Objektivpleie
  Objektivpleie
  • Støv erning er vanligvis tilstrekkelig for å rengjøre objektivlinsenes glassfl ater.• Smuss, fi ngeravtrykk og andre fettfl ekker kan  ernes fra linseoverfl aten ved hjelp av en myk, ren bomullsklut eller en linserengjøringsklut som er lett fuktet med en liten mengde etanol eller linserenser. Tørk forsiktig fra midten og utover med sirkelbevegelser, men vær forsiktig så du ikke etterlater fl ekker eller berører linsen med fi ngrene.• Bruk aldri organiske løsemidler som tynner eller benzen til å rengjøre objektivet.• Fargenøytrale fi ltre (NC) (selges separat) og lignende kan brukes til å beskytte det fremre linseelementet.• Hvis ikke objektivet skal brukes i en lengre periode, skal det oppbevares på et kjølig, tørt sted for å forhindre mugg og rust. Ikke oppbevar objektivet i direkte sollys eller med møllkuler av nafta eller kamfer.
  Tilbehør
  Tilbehør
  Tilbehør som følger med
  Tilbehør som følger med• 62 mm objektivdeksel med trykklås LC-62B• Bakre objektivdeksel LF-N1
  Kompatibelt tilbehør
  Kompatibelt tilbehør• Objektivveske CL-C1• Solblender med bajonettfatning HB-90A• 62 mm fi ltre med skrufatning DFiltre• Bruk bare ett filter om gangen. • Fjern solblenderen før du fester filtre eller roterer sirkulære polarisasjonsfiltre.
  Spesi kasjoner
  Spesi kasjoner
  Fatning
  Fatning Nikon Z-fatning
  Brennvidde
  Brennvidde 50 – 250 mm
  Største blenderåpning
  Største blenderåpning f/4,5 – 6,3
  Objektivkonstruksjon
  Objektivkonstruksjon 16 elementer i 12 grupper (inkludert 1 ED-linseelement)
  Bildevinkel
  Bildevinkel 31° 30’ 6° 30’ (DX-bildefelt)
  Brennviddeskala
  Brennviddeskala Angitt i millimeter (50, 70, 100, 135, 200, 250)
  Fokuseringssystem
  Fokuseringssystem Innvendig fokusering
  Bildestabilisator
  Bildestabilisator Objektivforskyvning med voice coil motors (VCMs)
  Minste fokusavstand
  Minste fokusavstand
  (målt fra fokusplanet)
  (målt fra fokusplanet)• 50 mm zoomposisjon: 0,5 m• 70 mm zoomposisjon: 0,52 m• 100 mm zoomposisjon: 0,58 m• 135 mm zoomposisjon: 0,65 m• 200 mm zoomposisjon: 0,83 m• 250 mm zoomposisjon: 1,0 m
  Maksimalt
  Maksimalt
  gjengivelsesforhold
  gjengivelsesforhold0,23×
  Irisblenderblader
  Irisblenderblader 7 (avrundet blenderåpning)
  Blenderåpningsområde
  Blenderåpningsområde • 50 mm zoomposisjon: f/4,5 – 22• 250 mm zoomposisjon: f/6,3 – 32
  Filterfatning
  Filterfatning62 mm (P = 0,75 mm)
  Ytre mål
  Ytre mål Ca. 74 mm maksimal diameter × 110 mm (avstand fra kameraets
  objektivmonterings ens når objektivet er inntrukket)
  Vekt
  Vekt Ca. 405 gNikon forbeholder seg retten til å endre utseende, spesifi kasjoner og ytelsen til dette produktet når som helst og uten forvarsel.
  No
  Bruksanvisning
  Sv
  Användarhandbok
  Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder denna produkt. Du kommer också behöva läsa kamerahandboken.• Detta objektiv är endast avsett att användas med kameror utan spegel med Nikon Z-fattning.• Uppdatera till den senaste versionen av kamerans fi rmware innan du använder detta objektiv med Z7 eller Z6, eftersom kameran annars kanske inte kan identifi era objektivet korrekt, och funktioner såsom vibrationsreducering kanske inte är tillgängliga. Den senaste fi rmwareversionen är tillgänglig från Nikons nedladdningscenter.
  För säkerhets skull
  För säkerhets skull
  För att förhindra skador på dig själv eller andra, läs hela “För säkerhets skull” innan du använder denna produkt.Förvara dessa säkerhetsinstruktioner där de som använder produkten kan läsa dem.
  A VARNING: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs
  kan det leda till dödsfall eller allvarliga skador.
  A FÖRSIKTIGHET: Om de försiktighetsåtgärder som markeras med denna ikon inte följs
  kan det leda till personskador eller skada på egendom.
  A
  A
  VARNING
  VARNING
  Demontera eller modifi era inte produkten.
  Demontera eller modifi era inte produkten.
  Rör inte vid interna delar som exponeras på grund av ett fall eller annan olycka.
  Rör inte vid interna delar som exponeras på grund av ett fall eller annan olycka.Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
  Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök, värme eller
  Om du upptäcker något onormalt, såsom att produkten avger, rök, värme eller
  ovanlig lukt, koppla omedelbart bort kamerans strömkälla.
  ovanlig lukt, koppla omedelbart bort kamerans strömkälla.Fortsatt användning kan orsaka brand, brännskador eller andra skador.
  Håll torr.
  Håll torr.
  Hantera inte med våta händer.
  Hantera inte med våta händer.Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
  Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom
  Använd inte produkten i närheten av lättantändligt damm eller gas såsom
  propan, bensin eller aerosoler.
  propan, bensin eller aerosoler.Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka explosion eller brand.
  Titta inte direkt på solen eller andra starka ljuskällor genom objektivet.
  Titta inte direkt på solen eller andra starka ljuskällor genom objektivet.Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka synskador.
  Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
  Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten. Notera dessutom att smådelar utgör en kvävningsrisk. Om ett barn sväljer någon del av denna produkt, kontakta omedelbart sjukvården.
  Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga
  Hantera inte med bara händerna på platser med extremt höga eller låga
  temperaturer.
  temperaturer.Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brännskador eller köldskador.
  A
  A
  FÖRSIKTIGHET
  FÖRSIKTIGHET
  Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor.
  Lämna inte objektivet riktat mot solen eller andra starka ljuskällor.Ljus som fokuseras av objektivet kan orsaka brand eller skador på produktens interna delar. När du fotograferar motiv i motljus, håll solen väl utanför bilden. Solljus som fokuseras in i kameran när solen är i närheten av bilden kan orsaka brand.
  Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga temperaturer
  Lämna inte produkten på en plats där den utsätts för extremt höga temperaturer
  under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt solljus.
  under en längre tid, såsom i ett stängt fordon eller i direkt solljus.Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.
  Transportera inte kameror eller objektiv med stativ eller liknande tillbehör
  Transportera inte kameror eller objektiv med stativ eller liknande tillbehör
  monterade.
  monterade.Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka skador eller fel på produkten.
  Meddelanden till kunder i Europa
  Meddelanden till kunder i EuropaDenna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till separat insamling.Följande gäller endast användare i europeiska länder:• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträff a vid felaktig kassering.• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
  Använda objektivet
  Använda objektivet
  Objektivets delar: Namn och funktioner
  Objektivets delar: Namn och funktionerSe diagrammet i den vänstra kanten av detta blad.
  q
  Monteringsmarkering för motljusskyddAnvänd när motljusskyddet monteras.
  Se
  C
  w
  ZoomringVrid för att zooma in eller ut. Se till att dra ut objektivet före användningen.
  Se
  B
  e
  BrännviddsskalaFastställ den ungefärliga brännvidden när du zoomar objektivet in eller ut.
  r
  Markering för brännviddsskala
  t
  InställningsringAutofokusläge valt:I autofokusläge, vrid ringen för att justera en inställning som till exempel [Fokus (M/A)] eller [Bländare] som tilldelats med kameran. För mer information, se beskrivningen av [Anpassningar]/[Anpassningar (fotografering)] i kamerans handbok.
  Manuellt fokusläge valt:Vrid på ringen för att fokusera.
  y
  Objektivets monteringsmarkeringAnvänd när objektivet monteras på kameran.
  Se
  A
  u
  CPU-kontakterAnvänds för att överföra data till och från kameran.
  i
  Motljusskydd*Motljusskydd blockerar ljusstrålar som annars skulle orsaka linsöverstrålning eller ghost-eff ekt. De skyddar också objektivet.
  Se
  C
  o
  Låsmarkering för motljusskyddAnvänd när motljusskyddet monteras.
  !0
  Justeringsmarkering för motljusskydd
  !1
  Främre objektivlock
  !2
  Bakre objektivlock * Säljs separat.
  A
  Montering och borttagning
  Montering och borttagningMontera objektivet
  z
  Stäng av kameran, ta bort kamerahuslocket och ta bort det bakre objektivlocket.
  x
  Placera objektivet på kamerahuset, håll monteringsmarkeringen på objektivet uppriktad mot monteringsmarkeringen på kamerahuset och vrid sedan objektivet moturs tills det klickar på plats.Ta bort objektivet
  z
  Stäng av kameran.
  x
  Håll objektivlåsknappen intryckt samtidigt som du vrider objektivet medurs.
  B
  Innan användningen
  Innan användningenObjektivet är indragbart och måste dras ut innan det används. Vrid zoomringen såsom det visas tills objektivet klickar in i det utdragna läget. Bilder kan endast tas när markeringen för brännviddsskalan pekar på en position mellan 50 och 250 på brännviddskalan.Bilder kan tas vid dessa brännvidderFör att dra in objektivet, rotera zoomringen i motsatt riktning, och stoppa när du når
  (
  )-läget på brännviddskalan. Om kameran slås på med objektivet indraget visas en varning. Dra ut objektivet före användningen.
  C
  Montera och ta bort separat sålda motljusskydd
  Montera och ta bort separat sålda motljusskyddRikta in monteringsmarkeringen på motljusskyddet med justeringsmarkeringen för motljusskyddet (
  q
  ) och vrid sedan skyddet (
  w
  ) tills monteringsmarkeringen är inriktad mot låsmarkeringen för motljusskyddet (
  e
  ).
  För att ta bort skyddet, utför ovanstående steg i omvänd ordning.Låsmarkering för motljusskyddJusteringsmarkering för motljusskyddMonteringsmarkering för motljusskyddNär du fäster eller tar av motljusskyddet, ska du hålla det vid justeringsmarkeringen för motljusskyddet () och undvika att greppa framsidan av skyddet för hårt. Skyddet kan vändas och monteras omvänt på objektivet när det inte används.
  Använda objektivet på kameror med en inbyggd blixt
  Använda objektivet på kameror med en inbyggd blixtSkuggor kommer att synas på bilder där ljuset från den inbyggda blixten skyms av objektivet eller motljusskyddet. Ta bort motljusskyddet innan du fotograferar.
  Vibrationsreducering (VR)
  Vibrationsreducering (VR)Objektivets inbyggda vibrationsreduceringsfunktion kan aktiveras eller inaktiveras med kamerareglagen. Se kamerans handbok för mer information. Med [Normal] valt för alternativet för vibrationsreducering på kameran möjliggör vibrationsreducering tider upp till 5,0 steg
  *
  längre än vad som annars skulle vara fallet, genom att utvidga intervallet av de tillgängliga slutartiderna.* Uppmätt i enlighet med CIPA-standarder. Värden för objektiv som stödjer FX-format mäts på kameror utan spegel i FX-format, och de för DX-objektiv på kameror utan spegel i DX-format. Värden för zoomobjektiv mäts vid maximal zoom. DVibrationsreducering
  På grund av vibrationsreduceringssystemets konstruktion kan objektivet skramla när det skakas. Detta tyder inte
  på något fel.
  För att minska oskärpa som orsakas av stativ, välj [Normal] eller [Sport] för alternativet för vibrationsreducering
  på kameran när kameran är monterad på ett stativ. Notera dock att beroende på typen av stativ och fotograferingsförhållandena kan det  nnas fall där [Av] är det alternativ som bör väljas.• [Normal] eller [Sport] rekommenderas när kameran är monterad på ett enbensstativ.
  När objektivet är monterat
  När objektivet är monterat• Fokuspositionen kan ändras om du stänger av kameran och sedan slår på den igen efter fokuseringen. Om du har fokuserat på en förvald plats medan du väntar på att ditt motiv ska dyka upp rekommenderar vi att du inte stänger av kameran tills bilden är tagen.• När detta objektiv monteras på en kamera i FX-format:
  - väljs DX-bildområdet, de tillgängliga fokuspunkterna reduceras och antalet pixlar som
  lagras minskar, och
  - alternativet [Referensbild för dammbortt.] i inställningsmenyn inaktiveras.
  • Filmer inspelade med objektivet monterat på en Z 6 och med 1 920 × 1 080 120p, 1 920 × 1 080 100p eller 1 920 × 1 080 slow-mo valt för [Bildstorlek/bildfrekvens] i fi lminspelningsmenyn spelas in med följande bildstorlek och bildfrekvens:
  - 1920 × 1080: 120p 1920 × 1080: 60p
  - 1920 × 1080: 100p 1920 × 1080: 50p
  - 1920 × 1080: 30p ×4 (slow-mo) 1920 × 1080: 30p
  - 1920 × 1080: 25p ×4 (slow-mo) 1920 × 1080: 25p - 1920 × 1080: 24p ×5 (slow-mo) 1920 × 1080: 24p
  Försiktighetsåtgärder vid användning
  Försiktighetsåtgärder vid användning
  • Lyft inte upp eller håll i objektivet eller kameran bara med hjälp av motljusskyddet.• Håll CPU-kontakterna rena.• Sätt tillbaka det främre och bakre objektivlocket när objektivet inte används.• För att skydda objektivets inre delar, förvara det inte i direkt solljus.• Lämna inte objektivet på platser med hög fuktighet eller på platser där det kan utsättas för fukt. Om de inre mekanismerna rostar kan det orsaka skador som inte kan repareras. Lämna inte objektivet intill öppen eld eller på andra extremt varma platser. Extrem värme kan skada eller förvränga yttre delar som är gjorda av armerad plast.Snabba temperaturförändringar kan orsaka skadlig kondensation inuti och utanpå objektivet. Innan du tar objektivet från en varm till en kall omgivning eller tvärt om, placera det i en väska eller ett plastfodral för att förlänga tiden för temperaturförändringen.• Vi rekommenderar att du placerar objektivet i en väska (säljs separat) för att skydda det mot repor under transport.
  Objektivskötsel
  Objektivskötsel
  • Att ta bort damm är normalt tillräckligt för att rengöra objektivets glasytor.
  • Kladd, fi ngeravtryck och andra fettfl äckar på linsytan kan tas bort med en mjuk, ren
  bomullsduk eller objektivrengöringspapper lätt fuktat med en liten mängd etanol eller linsrengöringsmedel. Torka försiktigt från mitten och utåt med en cirkelrörelse, och var försiktig så att du inte lämnar fl äckar på eller rör linsen med fi ngrarna.• Använd aldrig organiska lösningsmedel som thinner eller bensen för att rengöra objektivet.
  Neutral color (NC)-fi lter (säljs separat) och liknande kan användas för att skydda det främre
  objektivelementet.• Om objektivet inte ska användas under en längre tid, förvara det på en sval, torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara inte i direkt solljus eller med malkulor av nafta eller kamfer.
  Tillbehör
  Tillbehör
  Medföljande tillbehör
  Medföljande tillbehör• 62 mm främre objektivlock som knäpps på plats LC-62B• Bakre objektivlock LF-N1
  Kompatibla tillbehör
  Kompatibla tillbehör• Objektivväska CL-C1• Motljusskydd med bajonettfattning HB-90A• 62 mm skruvfi lter DFilter• Använd endast ett filter i taget. • Ta bort motljusskyddet innan du monterar filter eller roterande cirkulära polariseringsfilter.
  Speci kationer
  Speci kationer
  Fattning
  FattningNikon Z-fattning
  Brännvidd
  Brännvidd 50 – 250 mm
  Största bländare
  Största bländare f/4.5 – 6.3
  Objektivets konstruktion
  Objektivets konstruktion 16 element i 12 grupper (inklusive 1 ED-linselement)
  Bildvinkel
  Bildvinkel 31° 30’ 6° 30’ (DX-bildområde)
  Brännviddsskala
  BrännviddsskalaGraderad i millimeter (50, 70, 100, 135, 200, 250)
  Fokuseringssystem
  Fokuseringssystem Inre fokuseringssystem
  Vibrationsreducering
  Vibrationsreducering Linsförskjutning med voice coil motors (VCMs)
  Minsta fokusavstånd (mätt
  Minsta fokusavstånd (mätt
  från skärpeplanet)
  från skärpeplanet)• 50 mm zoomposition: 0,5 m• 70 mm zoomposition: 0,52 m• 100 mm zoomposition: 0,58 m• 135 mm zoomposition: 0,65 m• 200 mm zoomposition: 0,83 m• 250 mm zoomposition: 1,0 m
  Maximal avbildningsskala
  Maximal avbildningsskala 0,23×
  Diafragmablad
  Diafragmablad 7 (rundad diafragmaöppning)
  Bländarområde
  Bländarområde • 50 mm zoomposition: f/4.5 – 22• 250 mm zoomposition: f/6.3 – 32
  Filterstorlek
  Filterstorlek 62 mm (P = 0,75 mm)
  Mått
  Mått Ca 74 mm maximal diameter × 110 mm (avståndet från kamerans
  objektivmonterings äns när objektivet är indraget)
  Vikt
  Vikt Ca 405 gNikon förbehåller sig rätten att ändra utseende, specifi kationer och prestanda för denna produkt när som helst och utan föregående meddelande.
  Nikon Worldwide Service Warranty Card
  Modellnavn/Modellnamn/
  Mallin nimi/Modelnavn/
  Název modelu/Názov modelu/
  Nazwa modelu
  NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
  Serienr./Serienummer/
  Sarjanumero/Serienr./
  Výrobní číslo/Výrobné číslo/
  Nr seryjny
  .................................................................................
  Kjøpsdato/Inköpsdatum/
  Ostopäivä/Købsdato/
  Datum zakoupení/
  Dátum zakúpenia/Data zakupu
  .................................................................................
  Kundens navn og adresse/Kundens namn och adress/Asiakkaan nimi ja osoite/Kundens navn og adresse/
  Jméno a adresa zákazníka/Meno a adresa zákazníka/Nazwisko i adres klienta
  Forhandler/Återförsäljare/Jälleenmyyjä/Forhandler/Prodejce/Predajca/Sprzedawca
  Distributør/Distributör/Maahantuoja/Leverandør/Distributor/Distribútor/Dystrybutor
  Nikon Europe B.V.Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands
  Produsent/Tillverkare/Valmistaja/Producent/Výrobce/Výrobca/Producent
  NIKON CORPORATIONShinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290 Japan
  Warranty Terms - Nikon Worldwide Service Warranty
  No
  Nikons verdensomspennende servicegaranti
  Ditt Nikon-utstyr har en garanti mot alle produksjonsfeil i ett helt år fra kjøpsdatoen. I denne perioden utføres
  reparasjoner og justeringer gratis mot fremleggelse av garantikortet for Nikons verdensomspennende service,
  sammen med kvitteringen eller annet kjøpsbevis, hos alle autoriserte Nikon serviceverksteder. Fastsettelse av
  den opprinnelige kjøpsdatoen skal gjøres av den opprinnelige forbrukskjøperen via kvitteringen eller annet
  bevis. Garantien kan ikke overføres eller bli utstedt på nytt. Garantien dekker ikke skader som skyldes ulykker,
  misbruk eller uautorisert reparasjon, skade forårsaket av fall, feil vedlikehold eller oppbevaring, eller skade
  som skyldes sand eller vann. Den er kun gyldig hos autoriserte Nikon servicefasiliteter.
  Garantibetingelsene erstatter alle andre uttrykkelige eller underforståtte garantier og alle andre
  forpliktelser for produsentens og distributørens del, med unntak av lovfestete forpliktelser.
  Besøk http://imaging.nikon.com/support/index.htm for informasjon om autoriserte Nikon servicefasiliteter
  Sv
  Nikons globala servicegaranti
  Din Nikon-utrustning är garanterad mot alla tillverkningsfel i ett helt år efter inköpsdatumet. Under denna
  period utförs reparationer och justeringar gratis endast om garantikortet för Nikons globala service visas upp,
  tillsammans med kvittot eller annat inköpsbevis på en auktoriserad Nikon-verkstad. Det ursprungliga
  inköpsdatumet ska fastställas av den ursprunglige köparen via kvittot eller annat bevis. Garantin kan inte
  överföras och den ges inte heller ut igen. Garantin täcker inte skador orsakade av olyckor, felanvändning eller
  obehöriga reparationer, fallskador, felaktigt underhåll eller förvaring, eller skador orsakade av sand eller
  vatten. Den är endast giltig hos auktoriserade Nikon-verkstäder.
  Garantierna gäller i stället för alla andra uttalade eller underförstådda garantier och för allt annat ansvar
  från tillverkarens och distributörens sida, förutom det ansvar som anges i gällande lagstiftning.
  För information om auktoriserade Nikon-verkstäder, besök http://imaging.nikon.com/support/index.htm
  Fi
  Nikonin maailmanlaajuinen huoltotakuu
  Nikon-laitteellesi on myönnetty valmistusvikoja koskeva takuu, joka on voimassa yhden vuoden tuotteen
  ostopäivästä lähtien. Tämän takuuajan aikana korjaukset tai säädöt tehdään veloituksetta vain, kun Nikonin
  maailmanlaajuinen huoltotakuukortti esitetään yhdessä kuitin tai muun ostotositteen kanssa valtuutetulle
  Nikon-huoltopalvelulle. Alkuperäisen ostajan on osoitettava alkuperäinen ostopäivä kuitin tai muun
  ostotositteen avulla. Takuu ei ole siirrettävissä, eikä sitä myönnetä uudelleen. Takuu ei kata onnettomuudesta,
  väärinkäytöstä tai valtuuttamattomasta korjauksesta johtuvia vahinkoja, pudottamisesta tai virheellisestä
  hoidosta tai varastoinnista johtuvia vahinkoja eikä hiekan tai veden aiheuttamia vahinkoja. Se on voimassa
  vain valtuutetuissa Nikon-huoltopalveluissa.
  Takuu korvaa kaikki muut eritellyt tai välilliset takuut ja kaikki muut valmistajan ja maahantuojan
  velvollisuudet lukuun ottamatta sovellettavassa lainsäädännössä ilmoitettuja velvollisuuksia.
  Katso tietoja Nikonin valtuutetuista huoltopalveluista osoitteesta http://imaging.nikon.com/support/index.htm
  Dk
  Nikons verdensomspændende servicegaranti
  Dit Nikon-udstyr er dækket af garanti mod fabrikationsfejl i et helt år gældende fra købsdatoen. I denne
  periode udføres reparationer eller justeringer uden beregning alene ved forevisning af Nikons garantikort med
  verdensomspændende service samt kvittering for køb eller anden form for købsbevis hos etautoriseret Nikon-
  serviceværksted. Etablering af den oprindelige købsdato bør foretages af den oprindelige køber via kvittering
  for køb eller andet bevismateriale. Garantien kan ikke overdrages og kan ej heller genudstedes. Denne garanti
  dækker ikke beskadigelse som følge af uheld, misbrug eller uautoriseret reparation, beskadigelse som følge af
  tab af produktet, forkert pleje eller opbevaring eller beskadigelse som følge af kontakt med sand eller vand.
  Denne er kun gyldig påautoriserede Nikon-serviceværksteder.
  Garantierne træder i stedet for alle øvrige udtrykkelige eller stiltiende garantier og enhver anden forpligtelse
  for producenten eller leverandøren med undtagelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.
  For information om autoriserede Nikon-serviceværksteder, gå på http://imaging.nikon.com/support/index.htm
  Cz
  Celosvětová záruka Nikon
  Na Vámi zakoupené výrobky Nikon je poskytována záruka kryjící veškeré výrobní vady po dobu jednoho roku
  od data zakoupení výrobku. V průběhu této záruční doby budou po předložení celosvětového záručního listu
  Nikon společně s účtenkou nebo jiným dokladem o zakoupení provedeny zdarma opravy nebo seřízení
  výrobků v libovolnémautorizovaném servisním středisku Nikon. Datum zakoupení výrobku musí být doloženo
  původním kupujícím prostřednictvím účtenky nebo jiného dokladu. Záruka je nepřenosná a záruční list nelze
  vystavit opakovaně i v případě jeho ztráty. Záruka se nevztahuje na škody způsobené v důsledku nehod,
  nesprávného použití nebo neautorizovaných oprav, na škody způsobené pádem nebo nesprávnou údržbou či
  skladováním výrobku, ani na škody způsobené pískem nebo tekutinou. Záruka platí pouze vautorizovaných
  servisních střediscích Nikon.
  Tyto záruční podmínky nahrazují veškeré ostatní přímé a nepřímé záruky a zahrnují veškeré závazky ze
  strany výrobce a distributora s výjimkou záruk poskytovaných zákonem.
  Informace o autorizovaných servisních střediscích Nikon naleznete na webové stránce http://imaging.nikon.
  com/support/index.htm
  Sk
  Záruka na celosvetový servis spoločnosti Nikon
  Vaše zariadenie Nikon má záruku na chyby z výroby na dobu jedného roka od dátumu zakúpenia. Počas tohto
  obdobia budú úpravy alebo nastavenia vykonané bezplatne, len na základe predloženia celosvetového
  záručného listu Nikon, spolu s dokladom o zaplatení alebo iným dokladom v ktoromkoľvekautorizovanom
  servisnom zariadení spoločnosti Nikon. Určenie originálneho dátumu zakúpenia musí byť vystavené
  originálnym spotrebiteľským nákupcom prostredníctvom účtenky alebo iným dokladom. Záručný list je
  neprenosný, ani sa nedá opätovne vydať v prípade straty. Záručný list sa nevzťahuje na žiadne poškodenie
  spôsobené nehodou, nesprávnym používaním alebo neoprávnenými opravami, ani na poškodenie spôsobené
  pádom, nesprávnou starostlivosťou alebo skladovaním, ani na poškodenie zapríčinené pieskom alebo
  tekutinou. Je platný len v autorizovaných servisných zariadeniach spoločnosti Nikon.
  Záruky slúžia namiesto všetkých ostatných expresných alebo predpokladaných záruk a akýchkoľvek iných
  záväzkov zo strany výrobcu a distribútora, okrem záväzkov, ktoré vyplývajú z platných zákonov.
  Ďalšie informácie o autorizovaných servisných zariadeniach spoločnosti Nikon získate na stránke http://
  imaging.nikon.com/support/index.htm
  Pl
  Międzynarodowa gwarancja serwisowa  rmy Nikon
  Wszelkie wady produkcyjne Państwa sprzętu Nikon są objęte gwarancją przez okres jednego roku od daty
  zakupu. W tym okresie naprawy lub regulacje zostaną przeprowadzone bezpłatnie, wyłącznie pod warunkiem
  przedłożenia Karty międzynarodowej gwarancji serwisowej firmy Nikon wraz z paragonem lub innym dowodem
  zakupu w dowolnym autoryzowanym serwisie firmy Nikon. Datę pierwszego zakupu powinien potwierdzić
  pierwszy nabywca, korzystając z paragonu lub innego dowodu sprzedaży. Gwarancja jest nieprzekazywalna i nie
  podlega ponownemu wydaniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń będących następstwem wypadków,
  błędnego użytkowania lub nieautoryzowanych napraw oraz uszkodzeń spowodowanych przez upadek sprzętu,
  błędną konserwację bądź błędne przechowywanie ani uszkodzeń spowodowanych przez piasek lub ciecz.
  Gwarancja jest ważna jedynie w autoryzowanych serwisach firmy Nikon.
  Niniejsze zobowiązania gwarancyjne zastępują wszelkie inne wyrażone lub dorozumiane gwarancje i
  wszelkie inne zobowiązania ze strony producenta oraz dystrybutora, z wyłączeniem zobowiązań
  wymaganych przez właściwe prawo.
  Aby uzyskać informacje o autoryzowanych serwisach firmy Nikon, wejdź na stronę http://imaging.nikon.com/
  support/index.htm
  Fi
  Käyttöohje
  Ennen kuin käytät tuotetta, lue nämä ohjeet huolellisesti. Myös kameran käyttöoppaan lukeminen on tarpeen.
  Tämä objektiivi on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan peilittömissä kameroissa, joissa on
  Nikonin Z-bajonetti.• Päivitä kameran laiteohjelmisto uusimpaan versioon ennen kuin käytät tätä objektiivia Z7- tai Z6 -kameran kanssa, koska muuten kamera ei välttämättä pysty tunnistamaan objektiivia oikein eikä esimerkiksi tärinänvaimennus ole välttämättä käytettävissä. Uusin laiteohjelmisto on saatavilla Nikonin latauskeskuksesta.
  Turvallisuudesta
  Turvallisuudesta
  Lue ”Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi omaisuusvahingot ja itsesi tai muiden loukkaantumisen.Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien luettavissa.
  A VAROITUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen
  voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
  A HUOMAUTUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen
  voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.
  A
  A
  VAROITUS
  VAROITUS
  Älä pura tai muuntele tuotetta.
  Älä pura tai muuntele tuotetta.
  Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat putoamisen tai muun vahingon
  Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat putoamisen tai muun vahingon
  seurauksena.
  seurauksena.Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun loukkaantumisen.
  Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, kuumuutta tai
  Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, kuumuutta tai
  epätavallista hajua, irrota heti kameran virtalähde.
  epätavallista hajua, irrota heti kameran virtalähde.Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.
  Pidä kuivana.
  Pidä kuivana.
  Älä käsittele märin käsin.
  Älä käsittele märin käsin.Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
  Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin,
  Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin,
  bensiinin tai aerosolien, lähellä.
  bensiinin tai aerosolien, lähellä.Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
  Älä katso suoraan aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valonlähteeseen
  Älä katso suoraan aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valonlähteeseen
  objektiivin läpi.
  objektiivin läpi.Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa näkövammoja.
  Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
  Pidä tuote lasten ulottumattomissa.Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pieniin osiin voi tukehtua. Jos lapsi nielee jonkin tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.
  Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea tai
  Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea tai
  matala.
  matala.Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai paleltumisen.
  A
  A
  HUOMAUTUS
  HUOMAUTUS
  Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen
  Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen
  valonlähteeseen.
  valonlähteeseen.Objektiivin kokoama valo voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa tuotteen sisäosia. Kun kuvaat vastavalossa olevia kohteita, pidä aurinko riittävästi rajauksen ulkopuolella. Kun aurinko on rajauksen lähellä, kameraan keskittyvä auringonvalo voi aiheuttaa tulipalon.
  Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin korkea,
  Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin korkea,
  kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon.
  kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon.Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.
  Älä kuljeta kameroita tai objektiiveja kiinnitettyinä jalustoihin tai vastaaviin
  Älä kuljeta kameroita tai objektiiveja kiinnitettyinä jalustoihin tai vastaaviin
  lisävarusteisiin.
  lisävarusteisiin.Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön.
  Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
  Huomautuksia eurooppalaisille asiakkailleTämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään muusta jätteestä.Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään haittoja, joita voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
  Objektiivin käyttö
  Objektiivin käyttö
  Objektiivin osat: nimet ja toiminnot
  Objektiivin osat: nimet ja toiminnotKatso tämän arkin vasemmassa reunassa olevasta kaaviosta.
  q
  Vastavalosuojan kiinnitysmerkkiKäytä kiinnittäessäsi vastavalosuojaa. Katso
  C
  w
  ZoomausrengasKierrä lähentääksesi tai loitontaaksesi. Varmista, että objektiivi on laajennettu ennen käyttöä.Katso
  B
  e
  PolttoväliasteikkoMääritä likimääräinen polttoväli, kun lähennät tai loitonnat objektiivilla.
  r
  Polttovälin merkki
  t
  OhjausrengasAutomaattitarkennustila valittuna:Säädä kameralla tehtyjä asetuksia, kuten [Tarkennus (M/A)] tai [Himmennin], kiertämällä rengasta kameran ollessa automaattitarkennustilassa. Katso lisätietoja kameran käyttöoppaan kohdasta [Mukaut. ohjauksen määritys] / [Mukaut. säädöt (kuvaus)].
  Käsitarkennustila valittuna:Tarkenna kiertämällä rengasta.
  y
  Objektiivin kiinnitysmerkkiKäytä kiinnittäessäsi objektiivia kameraan.Katso
  A
  u
  CPU-liitännätKäytetään tietojen siirtämiseen kameraan ja kamerasta.
  i
  Vastavalosuoja*Vastavalosuojat estävät hajavaloa, joka voisi muuten aiheuttaa heijastuksia tai haamukuvia. Ne myös suojaavat objektiivia.Katso
  C
  o
  Vastavalosuojan lukitusmerkkiKäytä kiinnittäessäsi vastavalosuojaa.
  !0
  Vastavalosuojan kohdistusmerkki
  !1
  Objektiivin etusuojus — —
  !2
  Objektiivin takasuojus — —* Saatavilla erikseen.
  A
  Kiinnittäminen ja irrottaminen
  Kiinnittäminen ja irrottaminenObjektiivin kiinnittäminen
  z
  Katkaise kamerasta virta, poista rungon suojus ja irrota objektiivin takasuojus.
  x
  Aseta objektiivi kameran runkoa vasten pitäen objektiivin kiinnitysmerkki kohdistettuna kameran rungon kiinnitysmerkin kanssa ja kierrä sitten objektiivia vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.Objektiivin irrottaminen
  z
  Katkaise kamerasta virta.
  x
  Paina objektiivin vapautuspainiketta ja pidä sitä painettuna samalla, kun kierrät objektiivia myötäpäivään.
  B
  Ennen käyttöä
  Ennen käyttöäObjektiivi on sisäänvedettävä, ja se on laajennettava ennen käyttöä. Kierrä zoomausrengasta kuvan osoittamalla tavalla, kunnes objektiivi napsahtaa paikalleen laajennettuun asentoonsa. Kuvia voidaan ottaa vain silloin, kun polttovälin merkki osoittaa polttoväliasteikon kohtia välillä 50–250.Kuvia voidaan ottaa näillä polttoväleilläVetääksesi objektiivin sisään kierrä zoomausrengasta vastakkaiseen suuntaan ja pysähdy, kun saavutat kohdan () polttoväliasteikolla.Jos kamera käynnistetään, kun objektiivi on sisäänvedetty, näytöllä näkyy varoitus. Laajenna objektiivi ennen käyttöä.
  C
  Lisävarusteena saatavien vastavalosuojien kiinnittäminen ja
  Lisävarusteena saatavien vastavalosuojien kiinnittäminen ja
  irrottaminen
  irrottaminenKohdista vastavalosuojan kiinnitysmerkki vastavalosuojan kohdistusmerkin (
  q
  ) kanssa ja kierrä sitten suojaa (
  w
  ), kunnes kohdistusmerkki on kohdakkain vastavalosuojan lukitusmerkin (
  e
  ) kanssa.Poista vastavalosuoja suorittamalla yllä olevat vaiheet käänteisessä järjestyksessä.Vastavalosuojan lukitusmerkkiVastavalosuojan kohdistusmerkkiVastavalosuojan kiinnitysmerkkiKun kiinnität tai irrotat vastavalosuojan, pidä kiinni vastavalosuojan kohdistusmerkin
  (
  ) kohdalta ja vältä puristamasta suojaa vastavalosuojan etuosaa liian tiukasti. Vastavalosuoja voidaan kääntää toisinpäin ja kiinnittää objektiiviin, kun sitä ei käytetä.
  Objektiivin käyttö kameroissa, joissa on sisäänrakennettu salama
  Objektiivin käyttö kameroissa, joissa on sisäänrakennettu salamaValokuvissa, joissa objektiivi tai vastavalosuoja peittää yhdysrakenteisen salaman valon, näkyy varjoja. Poista vastavalosuoja ennen kuvaamista.
  Tärinänvaimennus (VR)
  Tärinänvaimennus (VR)Objektiivin sisäänrakennetun tärinänvaimennuksen voi ottaa käyttöön tai pois käytöstä kameran säätimien avulla; katso lisätietoja kameran käyttöoppaasta. Kun kameran tärinänvaimennuksen asetukseksi on valittu asetus [Normal], tärinänvaimennusta voi käyttää enimmillään 5,0 askelta
  *
  pidemmillä suljinajoilla kuin muissa tapaukissa, mikä laajentaa käytettävissä olevien suljinaikojen valikoimaa.* Mitattu CIPA-standardien mukaisesti. FX-muotoa tukevien objektiivien arvot on mitattu FX-muodossa peilittömillä kameroilla ja DX-objektiivien arvot DX-muodossa peilittömillä kameroilla. Zoomobjektiivien arvot on mitattu suurimmalla zoomilla. DTärinänvaimennus• Tärinänvaimennusjärjestelmän muotoilun vuoksi objektiivi voi kolista, kun sitä ravistellaan. Tämä ei ole merkki viasta.
  Voit vähentää jalustan tärinän aiheuttamaa epäterävyyttä valitsemalla kameran tärinänvaimennuksen
  asetukseksi [Normal] tai [Sport], kun kamera on asennettu jalustalle. Huomaa kuitenkin, että jalustatyypin ja kuvausolosuhteiden vuoksi voi olla tilanteita, joissa [Pois] on suositeltava asetus.• [Normal]- tai [Sport]-asetusta suositellaan, kun kamera on asennettu yksijalkajalustalle.
  Objektiivin ollessa kiinnitettynä
  Objektiivin ollessa kiinnitettynä• Tarkennussijainti voi muuttua, jos sammutat kameran ja kytket sen uudelleen päälle tarkennuksen jälkeen. Jos olet tarkentanut ennalta valittuun sijaintiin odottaessasi, että kohteesi ilmestyy, suosittelemme, ettet sammuta kameraa ennen kuin kuva on otettu.• Tämän objektiivin kiinnittäminen FX-muotoiseen kameraan:
  - valitsee DX-kuva-alan, mikä vähentää käytettävissä olevien tarkennuspisteiden ja
  tallennettavien kuvapisteiden määrää, ja
  - poistaa käytöstä asetusvalikon kohdan [Pölynpoiston viitekuva].
  • Elokuvat, jotka on kuvattu objektiivin ollessa kiinnitettynä Z 6 -kameraan ja asetuksen 1920 × 1 080 120p, 1920 × 1 080 100p tai 1 920 × 1 080 hidastus ollessa valittuna elokuvausvalikon kohtaan [Kuvakoko/kuvataajuus], tallennetaan käyttäen seuraavia kuvakokoja ja kuvausnopeuksia: - 1920 × 1080; 120p 1920 × 1080; 60p - 1920 × 1080; 100p 1920 × 1080; 50p
  - 1920 × 1080; 30p ×4 (hidastus) 1920 × 1080; 30p
  - 1920 × 1080; 25p ×4 (hidastus) 1920 × 1080; 25p - 1920 × 1080; 24p ×5 (hidastus) 1920 × 1080; 24p
  Käyttöön liittyvät varotoimet
  Käyttöön liittyvät varotoimet
  • Älä nosta tai pidä objektiivia tai kameraa vain vastavalosuojan varassa.• Pidä CPU-liitännät puhtaana.• Kiinnitä objektiivin etu- ja takasuojukset takaisin, kun objektiivi ei ole käytössä.• Suojataksesi objektiivin sisäosia säilytä objektiivi suojassa suoralta auringonvalolta.• Älä jätä objektiivia kosteaan paikkaan tai paikkoihin, joissa se altistuu kosteudelle. Sisäisten mekanismien ruostuminen voi aiheuttaa vaurioita, joita on mahdoton korjata.• Älä jätä objektiivia lähelle avotulta tai muihin erittäin kuumiin paikkoihin. Äärimmäinen kuumuus voi vahingoittaa tai vääntää lujitemuovista tehtyjä ulko-osia.• Nopeat lämpötilan muutokset saattavat aiheuttaa haitallista höyryn tiivistymistä objektiivin sisä- ja ulkopuolelle. Ennen kuin siirrät objektiivin lämpimästä ympäristöstä kylmään tai päinvastoin, aseta se muovipussiin tai koteloon hidastaaksesi lämpötilan muutosta.• Suosittelemme, että asetat objektiivin laukkuun (saatavana erikseen) kuljetuksen ajaksi suojataksesi sitä naarmuuntumiselta.
  Objektiivin hoito
  Objektiivin hoito
  • Normaalisti pölyn poistaminen riittää objektiivin lasipintojen puhdistamiseksi.• Objektiivin pinnalla olevat läiskät, sormenjäljet ja muut öljyiset tahrat voidaan poistaa pehmeällä, puhtaalla puuvillakankaalla tai linssinpuhdistusliinalla, joka on kostutettu pienellä määrällä etanolia tai linssinpuhdistusainetta. Pyyhi kevyesti keskustasta ulospäin kiertävin liikkein varoen jättämästä tahroja tai koskemasta objektiivia sormillasi.• Älä koskaan käytä objektiivin puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten maaliohennetta tai bentseeniä.• Neutraalivärisuotimia (saatavilla erikseen) tai vastaavia voidaan käyttää objektiivin etuelementin suojaamiseen.• Jos objektiivia ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa estääksesi homeen ja ruosteen muodostumisen. Älä säilytä suorassa auringonvalossa tai naftaliini- tai kamferipohjaisen koimyrkyn kanssa.
  Lisävarusteet
  Lisävarusteet
  Mukana toimitettavat varusteet
  Mukana toimitettavat varusteet• 62 mm:n paikalleen napsautettava objektiivin etusuojus LC-62B• Objektiivin takasuojus LF-N1
  Yhteensopivat lisävarusteet
  Yhteensopivat lisävarusteet• Objektiivilaukku CL-C1• Vastavalosuoja HB-90A• 62 mm:n kierrettävät suotimet DSuotimet• Käytä vain yhtä suodinta kerrallaan. • Irrota vastavalosuoja ennen suotimien tai pyöröpolarisaatiosuodattimien kiinnittämistä.
  Tekniset tiedot
  Tekniset tiedot
  Kiinnitys
  Kiinnitys Nikonin Z-bajonetti
  Polttoväli
  Polttoväli 50–250 mm
  Suurin aukko
  Suurin aukko f/4.5 – 6.3
  Objektiivin rakenne
  Objektiivin rakenne 16 elementtiä 12 ryhmässä (mukaan lukien 1 ED-linssielementti)
  Kuvakulma
  Kuvakulma 31° 30’–6° 30’ (DX-kuva-ala)
  Polttoväliasteikko
  Polttoväliasteikko Millimetrijako (50, 70, 100, 135, 200, 250)
  Tarkennusjärjestelmä
  Tarkennusjärjestelmä Sisäinen tarkennusjärjestelmä
  Tärinänvaimennus
  Tärinänvaimennus Objektiivin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)
  Lyhin tarkennusetäisyys
  Lyhin tarkennusetäisyys
  (polttotasosta
  (polttotasosta
  mitattuna)
  mitattuna)• 50 mm:n zoomausasento: 0,5 m• 70 mm:n zoomausasento: 0,52 m• 100 mm:n zoomausasento: 0,58 m• 135 mm:n zoomausasento: 0,65 m• 200 mm:n zoomausasento: 0,83 m• 250 mm:n zoomausasento: 1,0 m
  Suurin kuvaussuhde
  Suurin kuvaussuhde 0,23×
  Himmentimen lamellit
  Himmentimen lamellit 7 (pyöristetty himmenninaukko)
  Aukkoalue
  Aukkoalue • 50 mm:n zoomausasento: f/4.5 – 22• 250 mm:n zoomausasento: f/6.3 – 32
  Suodinkoko
  Suodinkoko 62 mm (P = 0,75 mm)
  Mitat
  Mitat Noin 74 mm:n suurin halkaisija × 110 mm (etäisyys kameran objektiivin
  kiinnitysrenkaasta objektiivin ollessa sisäänvedettynä)
  Paino
  Paino Noin 405 gNikon pidättää oikeuden muuttaa tämän tuotteen ulkonäköä, teknisiä tietoja ja suorituskykyä milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta.
  No
  Bruksanvisning (med garanti)
  Sv
  Användarhandbok (med garantidokument)
  Fi
  Käyttöohje (jossa takuu)
  Dk
  Brugervejledning (med garantibevis)
  Cz
  Návod k obsluze (včetně záručního listu)
  Sk
  Užívateľská príručka (so záručným listom)
  Pl
  Instrukcja obsługi (wraz z gwarancją)

  NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

  Printed in Thailand7MMA197G-02

  SAMPLE

Nikon NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR

Tarvitsetko apua?

Kysymysten lukumäärä: 0

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Nikon NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Nikon NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR omistajien on vastata kysymykseesi oikein.

Katso Nikon NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Linssit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Suomalainen. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Nikon NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

Nikon NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR – tekniset tiedot

Yleistä
Tuotemerkki Nikon
Malli NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
Tuote Linssi
Kieli Suomalainen
Tiedoston tyyppi PDF
Tekniset tiedot
Optinen zoomaus 5 x
Linssijärjestelmä
Lähin tarkennusetäisyys 0.5 m
Aukon maksimikoko 4.5
Aukon minimikoko 32
Sisäinen kohdistus (IF) Kyllä
Polttovälialue 50 - 250 mm
Jäljennyssuhde 0.23x
Himmenninlevyjen lukumäärä 7
Objektiivin kiinnitys Nikon Z
Kuvakennon formaatti DX
Objektivin rakenne (elementtejä/ryhmiä) 16/12
Komponentti (tuotteelle) MILC
Objektiivin malli -
Kuvanvakain -
Katselukulma, vaakasuora 30 °
Zoomaus-ominaisuus Kyllä
Paino ja mitat
Paino 405 g
Halkaisija 74 mm
Suodattimen koko 62 mm
Pituus 110 mm
Pakkauksen sisältö
Sisältää linssinsuojuksen Kyllä
Suorituskyky
Automaattinen tarkennus Kyllä
Manuaalinen tarkennus Kyllä
Kameran tuotemerkin yhteensopivuus Nikon
Suunnittelu
Tuotteen väri Musta