Philips Saeco CA6705/60

Philips Saeco CA6705/60 käyttöohje

(1)
 • W przypadku ekspresów z dzbankiem na mleko
  (rys. 1) i dostępną w menu funkcją automatycznego
  czyszczenia dzbanka:
  - Rozpocznij procedurę czyszczenia zgodnie
  ze wskazówkami zawartymi w instrukcji
  obsługi ekspresu.
  W przypadku ekspresów z dzbankiem na mleko,
  które nie mają funkcji automatycznego czyszczenia
  dzbanka i wymagają ręcznego czyszczenia:
  - Wybierz funkcję nalewania gorącego mleka,
  aby rozpocząć procedurę czyszczenia.
  Postępuj zgodnie ze wskazówkami
  zawartymi w instrukcji obsługi ekspresu,
  aby zakończyć procedurę czyszczenia.
  Instrukcja czyszczenia ekspresów z
  automatycznym spieniaczem mleka
  1 Jeśli ekspres jest wyposażony w automatyczny
  spieniacz (rys. 2) do mleka, wsyp środek Philips
  do czyszczenia obiegu mleka do pojemnika.
  Dodaj 500 ml letniej wody i poczekaj, aż środek
  całkowicie się rozpuści.
  2 Włóż rurkę do pojemnika.
  3 Podstaw liżankę pod kranik.
  4 Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi
  w instrukcji obsługi ekspresu, aby zakończyć
  czyszczenie.
  Ważne
  - Nie pij roztworu wody i środka do czyszczenia
  obiegu mleka wylewającego się z urządzenia
  podczas czyszczenia.
  - Nie używaj środka do czyszczenia obiegu mleka
  w celu innym niż czyszczenie obiegu mleka.
  - Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - W przypadku połknięcia lub kontaktu ze skórą
  postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na
  opakowaniu.
  PORTUGUÊS
  Obrigado pela sua preferência pelo Philips Milk
  Circuit Cleaner.
  Agora já pode limpar todo o circuito de leite da
  máquina de café expresso. Aconselhamos que siga
  as instruções do manual do utilizador da máquina.
  Para garantir uma higiene perfeita, utilize o agente
  de limpeza do circuito de leite todos os meses.
  Pode utilizar o agente de limpeza do circuito de leite
  Philips para máquinas com jarro de leite e máquinas
  com acessório para espuma de leite automático.
  Instruções para máquinas com jarro de leite
  1 Deite o Philips Milk Circuit Cleaner no jarro de
  leite até à indicação Max.
  Para as máquinas que têm um jarro de leite (Fig. 1)
  e uma função de limpeza automática do jarro no
  menu:
  - Inicie o ciclo de limpeza de acordo com as
  instruções do manual do utilizador da sua
  máquina.
  Para as máquinas que têm um jarro de leite, mas
  não têm uma função de limpeza automática do
  jarro e necessitam de uma limpeza manual:
  - selecione a função de distribuição de leite
  quente para iniciar o ciclo de limpeza. Siga
  as instruções do manual do utilizador da sua
  máquina para concluir o ciclo de limpeza.
  Instruções para máquinas com acessório
  para espuma de leite automático
  1 Se a sua máquina tiver um acessório (Fig. 2)
  para espuma de leite automático, deite o
  agente de limpeza do circuito de leite Philips
  num
  recipiente. Adicione 500 ml de água tépida
  e deixe-o dissolver totalmente.
  2 Insira o tubo no recipiente.
  3 Coloque uma chávena por baixo do bico.
  4
  Siga as instruções do manual do utilizador da
  máquina para concluir o ciclo.
  Importante
  - Não beba a solução de água e do agente de
  limpeza do circuito de leite distribuída durante
  o ciclo de limpeza.
  - Não utilize o agente de limpeza do circuito de
  leite para qualquer outro m que não seja a
  limpeza do circuito de leite.
  - Manter fora do alcance das crianças.
  - No caso de ingestão ou contacto com a pele,
  siga as instruções da embalagem.
  ROMÂNĂ
  Vă mul umim pentru că a i ales consumabilul
  pentru cură area circuitului de lapte al aparatului
  Philips. Acum pute i cură a întregul circuit de lapte
  al expresorului dvs. Vă recomandăm să urma i
  instruc iunile din manualul de utilizare al aparatului
  dvs. Pentru a asigura o igienă perfectă, utiliza i
  consumabilul pentru cură area circuitului de lapte
  în ecare lună.
  Pute i utiliza consumabilul pentru cură area
  circuitului de lapte pentru aparatele cu recipient
  pentru lapte și pentru aparatele care dispun de un
  spumant automat pentru lapte.
  Instruc iuni pentru aparatele cu recipient
  pentru lapte
  1 Turnaţi consumabilul pentru curăţarea
  circuitului de lapte Philips în carafa de lapte şi
  adăugaţi până la indicaţia Max.
  Pentru aparatele care dispun de o carafă de lapte
  (Fig. 1) și o func ie de cură are automată a carafei
  în meniu:
  - Porni i ciclul de cură are conform instruc
  iunilor din manualul de utilizare pentru
  aparatul dvs.
  Pentru aparatele care dispun de o carafă de
  pentru lapte dar nu dispun de o func ie de cură are
  automată a carafei şi necesită curăţare manuală:
  - Pentru a porni ciclul de cură are, selecta
  i func ia de distribuire a laptelui. Pentru a
  naliza ciclul de cură are, urmaţi instruc
  iunile din manualul de utilizare al aparatului.
  Instruc iuni pentru aparatele cu spumant
  automat pentru lapte
  1 Dacă aparatul dvs. dispune de un spumant
  (Fig. 2) automat pentru lapte, turna i
  consumabilul pentru cură area circuitului de
  lapte Philips într-un recipient. Adăuga i 500 ml
  de apă caldă și lăsa i-l să se dizolve complet.
  2 Introduce i tubul în recipient.
  3 Amplasaţi o ceaşcă sub gura de scurgere.
  4 Pentru a naliza ciclul de cură are, respecta
  i instruc iunile din manualul de utilizare al
  aparatului.
  Important
  - Nu be i solu ia compusă din apă și consumabil
  pentru cură area circuitului de lapte distribuit pe
  parcursul ciclului de cură are.
  - Nu utiliza i consumabilul pentru cură area
  circuitului de lapte în niciun alt scop decât acela
  de a cură a circuitul de lapte.
  - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  - În caz de ingerare sau contact cu pielea,
  respecta i instruc iunile de pe ambalaj.
  SLOVENŠČINA
  Zahvaljujemo se vam za nakup čistila za mlečni
  krogotok Philips. Zdaj lahko očistite celoten mlečni
  krogotok kavnega aparata za pripravo ekspresne
  kave. Priporočamo, da upoštevate navodila v
  uporabniškem priročniku za aparat. Za popolno
  higieno vsak mesec uporabite čistilo za mlečni
  krogotok.
  Čistilo za mlečni krogotok Philips lahko uporabljate
  v aparatih, ki imajo vrč za mleko, in aparatih s
  samodejnim penilnikom mleka.
  Navodila za aparate z vrčem za mleko
  1 Čistilo za mlečni krogotok Philips vsujte v vrč za
  mleko do oznake Max.
  Pri aparatih, ki imajo vrč za mleko (Sl. 1) in funkcijo
  za samodejno čiščenje vrča v meniju:
  - Cikel čiščenja začnite po navodilih v
  uporabniškem priročniku aparata.
  Pri aparatih, ki imajo vrč za mleko, vendar nimajo
  funkcije za samodejno čiščenje vrča in jih je treba
  ročno očistiti:
  - Izberite funkcijo za točenje vročega mleka,
  da začnete cikel čiščenja. Upoštevajte
  navodila v uporabniškem priročniku za
  aparat in dokončajte postopek čiščenja.
  Navodila za aparate s samodejnim
  penilnikom mleka
  1 Če ima aparat samodejni penilnik mleka (Sl. 2),
  vlijte čistilo za mlečni krogotok Philips v posodo.
  Dodajte 500 ml mlačne vode in počakajte,
  da se popolnoma raztopi.
  2 Cevko vstavite v posodo.
  3 Pod dulec postavite skodelico.
  4 Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku
  za aparat in dokončajte cikel.
  Pomembno
  - Raztopine vode in čistila za mlečni krogotok,
  iztočene med postopkom cikla čiščenja, ne pijte.
  - Čistilo za mlečni krogotok uporabljajte izključno
  za čiščenje mlečnega krogotoka.
  - Hranite zunaj dosega otrok.
  - V primeru zaužitja ali stika s kožo upoštevajte
  navodila na embalaži.
  SLOVENSKY
  Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre prostriedok na
  čistenie okruhu mlieka značky Philips. Môžete ním
  vyčistiť celý okruh mlieka v kávovare na espresso.
  Odporúčame vám postupovať podľa pokynov v
  návode na používanie kávovaru. Dokonalú hygienu
  zabezpečíte pravidelným používaním prostriedku
  na čistenie okruhu mlieka každý mesiac.
  Prostriedkom na čistenie okruhu mlieka značky
  Philips môžete čistiť zariadenia s nádobkou na
  mlieko a zariadenia s automatickým peničom mlieka.
  Pokyny k zariadeniam s nádobkou na
  mlieko
  1 Prostriedok na čistenie okruhu mlieka značky
  Philips nasypte do nádobky na mlieko a zalejte
  ho vodou po značku MAX.
  V prípade zariadení s nádobkou na mlieko (Obr. 1)
  a funkciou automatického čistenia nádobky v ponuke:
  - Čistiaci cyklus spustite podľa pokynov v
  návode na používanie zariadenia.
  V prípade zariadení s nádobkou na mlieko bez
  funkcie automatického čistenia nádobky, ktoré
  treba čistiť manuálne:
  - Čistiaci cyklus spustite výberom funkcie
  dávkovania horúceho mlieka. Čistiaci cyklus
  dokončite podľa pokynov v návode na
  používanie zariadenia.
  Pokyny k zariadeniam s automatickým
  peničom mlieka
  1 Ak má zariadenie automatický penič (Obr. 2)
  mlieka, do nádoby nasypte prostriedok na
  čistenie okruhu mlieka značky Philips. Pridajte
  500 ml vlažnej vody a prostriedok nechajte
  úplne rozpustiť.
  2 Do nádoby vložte trubičku.
  3 Pod výpust položte šálku.
  4 Cyklus dokončite podľa pokynov v návode na
  používanie zariadenia.
  Dôležité
  - Nepite roztok vody a prostriedku na čistenie
  okruhu mlieka, ktorý sa vypúšťa počas
  čistiaceho cyklu.
  - Prostriedok na čistenie okruhu mlieka
  nepoužívajte na žiaden iný účel ako na čistenie
  okruhu mlieka.
  - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  - V prípade prehltnutia alebo kontaktu s
  pokožkou postupujte podľa pokynov na obale.
  SRPSKI
  Hvala vam što ste odabrali Philips sredstvo za
  čišćenje kola za mleko.
  Sada možete da očistite kompletno kolo za mleko
  u aparatu za espreso kafu. Savetujemo vam da
  pratite uputstva u korisničkom priručniku aparata.
  Da biste obezbedili savršenu higijenu, svakog
  meseca koristite sredstvo za čišćenje kola za mleko.
  Možete da koristite Philips sredstvo za čišćenje
  kola za mleko u aparatima koji imaju bokal za
  mleko i u aparatima koji imaju automatski dodatak
  za pravljenje mlečne pene.
  Uputstva za aparate koji imaju bokal za
  mleko
  1 Sipajte Philips sredstvo za čišćenje kola za
  mleko u bokal za mleko i napunite ga do oznake
  MAX.
  Za aparate koji imaju bokal za mleko (Sl. 1) i
  funkciju automatskog čišćenja bokala u meniju:
  - Pokrenite ciklus čišćenja u skladu sa
  uputstvima koja su navedena u korisničkom
  priručniku aparata.
  Za aparate koji imaju bokal za mleko, ali nemaju
  funkciju automatskog čišćenja bokala i zahtevaju
  ručno čišćenje:
  - Izaberite funkciju ispuštanja vrelog mleka da
  biste pokrenuli ciklus čišćenja. Pratite uputstva
  koja su navedena u korisničkom priručniku
  aparata da biste dovršili ciklus čišćenja.
  Uputstva za aparate koji imaju automatski
  dodatak za pravljenje mlečne pene
  1 Ako vaš aparat ima automatski dodatak (Sl. 2)
  za pravljenje mlečne
  pene, sipajte Philips sredstvo za čišćenje kola
  za mleko u posudu.
  Dodajte 500 ml mlake vode i
  dopustite da se sredstvo u potpunosti rastvori.
  2 Ubacite cev u posudu.
  3 Stavite šolju ispod grlića.
  4
  Pratite uputstva koja su navedena u korisničkom
  priručniku aparata da biste dovršili ciklus.
  Važno
  - Nemojte da pijete rastvor vode i sredstva za
  čišćenje kola za mleko koji se ispušta tokom
  ciklusa čišćenja.
  - Sredstvo za čišćenje kola za mleko koristite
  isključivo u svrhu čišćenja kola za mleko.
  - Držite ga van domašaja dece.
  - U slučaju gutanja ili dodira sa kožom, pratite
  uputstva koja su navedena na pakovanju.
  SUOMI
  Kiitos, että valitsit Philips maitojärjestelmän
  puhdistusaineen. Voit nyt puhdistaa
  espressokeittimen koko maitojärjestelmän.
  Kehotamme sinua noudattamaan laitteen
  käyttöoppaassa olevia ohjeita. Käytä
  maitojärjestelmän puhdistusainetta täydellisen
  hygienian varmistamiseksi kuukausittain.
  Voit käyttää Philips maitojärjestelmän
  puhdistusainetta sekä maitokannulla että
  automaattisella maidonvaahdottimella
  varustetuissa laitteissa.
  Maitokannulla varustettuja laitteita
  koskevat ohjeet
  1 Kaada Philips maitojärjestelmän
  puhdistusainetta maitokannuun ja täytä kannu
  enimmäismerkkiin asti.
  Laitteet, joissa on maitokannu (kuva 1) ja valikossa
  kannun automaattinen puhdistustoiminto:
  - Aloita puhdistusvaihe laitteen
  käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaan.
  Laitteet, joissa on maitokannu, mutta joissa ei ole
  kannun automaattinen puhdistustoimintoa, ja jotka
  vaativat manuaalista puhdistamista:
  - Valitse kuuman maidon annostelutoiminto
  puhdistusvaiheen aloittamiseksi. Suorita
  puhdistusvaihe toimimalla laitteen
  käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaan.
  Automaattisella maidonvaahdottimella
  varustettuja laitteita koskevat ohjeet
  1 Jos laitteessa on automaattinen
  maidonvaahdotin (kuva 2), kaada Philipsn
  maitojärjestelmän puhdistusainetta
  astiaan. Lisää 500 ml haaleaa vettä ja anna
  puhdistusaineen liueta kokonaan.
  2 Aseta putki astiaan.
  3 Aseta kuppi suuttimen alle.
  4 Suorita puhdistusvaihe toimimalla laitteen
  käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaan.
  Tärkeää
  - Älä juo puhdistusvaiheen aikana annosteltua
  veden ja maitojärjestelmän puhdistusaineen
  liuosta.
  - Älä käytä maitojärjestelmän puhdistusainetta
  mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
  maitojärjestelmän puhdistamiseen.
  - Pidä puhdistusaine poissa lasten ulottuvilta.
  - Jos aine niellään tai se joutuu kosketuksiin ihon
  kanssa, noudata pakkauksessa olevia ohjeita.
  SVENSKA
  Tack för att du valt Philips Milk Circuit Cleaner.
  Nu kan du rengöra hela mjölkkretsen i din
  espressomaskin. Vi ber dig följa instruktionerna
  i användarhandboken som hör till maskinen.
  Använd rengöraren av mjölkkretsen varje månad
  för att uppnå bästa möjliga hygien.
  Du kan använda Philips Milk Circuit Cleaner i
  maskiner med en mjölkkanna och i maskiner med
  en automatisk mjölkskummare.
  Instruktioner för maskiner med
  mjölkkanna
  1 Häll i Philips Milk Circuit Cleaner i mjölkkannan
  och fyll på upp till Max-indikatorn.
  För maskiner som har en mjölkkanna (Bild 1) och
  en funktion i menyn för automatisk rengöring av
  kannan:
  - Starta rengöringen enligt instruktionerna i
  maskinens användarhandbok.
  För maskiner som har en mjölkkanna men saknar
  en funktion i menyn för automatisk rengöring av
  kannan så manuell rengöring krävs:
  - Välj funktionen för pumpning av varm
  mjölk för att starta rengöringscykeln.
  Följ instruktionerna i maskinens
  användarhandbok för att slutföra
  rengöringen.
  Instruktioner för maskiner med
  automatisk mjölkskummare
  1 Om din maskin har en automatisk
  mjölkskummare (Bild 2) häller du Philips Milk
  Circuit Cleaner i en behållare. Tillsätt 500 ml
  ljummet vatten och låt medlet lösas upp
  fullständigt.
  2 Sänk ned slangen i behållaren.
  3 Sätt en kopp under pipen.
  4 Följ instruktionerna i maskinens
  användarhandbok för att slutföra cykeln.
  Viktigt
  - Drick inte vatten- och mjölkrengöringslösningen
  som töms ut under rengöringscykeln.
  - Använd inte rengöraren av mjölkkretsen i något
  annat syfte än att rengöra mjölkkretsen.
  - Förvaras utom räckhåll för barn.
  - Följ anvisningarna på förpackningen vid
  förtäring eller hudkontakt med medlet.
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Καθαριστικό
  κυκλώματος γάλακτος Philips. Τώρα μπορείτε να
  καθαρίσετε ολόκληρο το κύκλωμα γάλακτος της μηχανής
  espresso σας. Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις
  οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήστη της
  μηχανής σας. Για να εξασφαλιστούν άψογες συνθήκες
  υγιεινής, να χρησιμοποιείτε το Καθαριστικό κυκλώματος
  γάλακτος κάθε μήνα.
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Καθαριστικό
  κυκλώματος γάλακτος Philips για μηχανές με καράφα
  γάλακτος αλλά και για μηχανές με αυτόματο εξάρτημα
  για αφρόγαλα.
  Οδηγίες για μηχανές με καράφα γάλακτος
  1 Αδειάστε το Καθαριστικό κυκλώματος γάλακτος
  Philips μέσα στην καράφα γάλακτος και συμπληρώστε
  νερό μέχρι την ένδειξη Max.
  Για μηχανές που διαθέτουν καράφα γάλακτος (Εικ. 1) και
  αυτόματη λειτουργία καθαρισμού καράφας στο μενού:
  - Ξεκινήστε τον κύκλο καθαρισμού σύμφωνα με τις
  οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήστη
  της μηχανής σας.
  Για μηχανές που διαθέτουν καράφα γάλακτος αλλά δεν
  διαθέτουν αυτόματη λειτουργία καθαρισμού καράφας και
  χρειάζονται χειροκίνητο καθαρισμό:
  - Επιλέξτε τη λειτουργία διανομής ζεστού γάλακτος
  για να ξεκινήσετε τον κύκλο καθαρισμού.
  Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο
  εγχειρίδιο χρήστη της μηχανής σας, για να
  ολοκληρώσετε τον κύκλο καθαρισμού.
  Οδηγίες για μηχανές με αυτόματο εξάρτημα
  για αφρόγαλα
  1 Εάν η μηχανή σας διαθέτει αυτόματο εξάρτημα για
  αφρόγαλα (Εικ. 2), χύστε το Καθαριστικό κυκλώματος
  γάλακτος Philips μέσα σε ένα δοχείο. Προσθέστε 500 ml
  χλιαρό νερό και αφήστε το να διαλυθεί τελείως.
  2 Εισαγάγετε το σωληνάκι μέσα στο δοχείο.
  3 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο
  εκροής.
  4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο
  εγχειρίδιο χρήστη της μηχανής σας, για να
  ολοκληρώσετε τον κύκλο.
  Σημαντικό
  - Μην πίνετε το διάλυμα νερού και καθαριστικού
  κυκλώματος γάλακτος που διανέμεται κατά τον κύκλο
  καθαρισμού.
  - Μην χρησιμοποιείτε το καθαριστικό κυκλώματος
  γάλακτος για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από
  τον καθαρισμό του κυκλώματος νερού.
  - Να το κρατάτε μακριά από παιδιά.
  - Στην περίπτωση κατάποσης ή επαφής με το δέρμα,
  ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στη
  συσκευασία.
  БЪЛГАРСКИ
  Благодарим ви, че избрахте почистващия препарат на
  Philips за кръг за мляко. Сега можете да почиствате
  целия кръг за мляко на вашата машина за еспресо.
  Препоръчваме ви да следвате инструкциите в
  ръководството за потребителя на машината. За осигуряване
  на идеална хигиена използвайте почистващия препарат
  за мляко всеки месец.
  Можете да използвате почистващия препарат на Philips за
  кръг за мляко за машини
  с кана за мляко и с автоматична приставка за разпенване
  на мляко.
  Инструкции за машини с кана за мляко
  1 Изсипете почистващия препарат на Philips за кръг за
  мляко в каната за мляко до означението Max.
  За машини с кана за мляко (Фиг. 1) и функция за
  автоматично почистване на каната
  в менюто:
  - Стартирайте цикъла на почистване в съответствие
  с инструкциите в ръководството за потребителя
  на машината.
  За машини с кана за мляко, които нямат функция за
  автоматично почистване на каната и изискват ръчно
  почистване:
  - Изберете функцията за приготвяне на горещо
  мляко, за да стартирате цикъла на почистване.
  Следвайте инструкциите в ръководството за
  потребителя на машината, за да завършите цикъла
  на почистване.
  Инструкции за машини с автоматична приставка
  за разпенване на мляко
  1 Ако машината ви има автоматична приставка за
  разпенване на мляко (Фиг. 2), налейте почистващ
  препарат на Philips за кръг за мляко в съд. Добавете
  500 мл хладка вода и го оставете да се разтвори
  напълно.
  2 Пъхнете маркуча в съда.
  3 Поставете чаша под чучура.
  4 Следвайте инструкциите в ръководството за
  потребителя на машината, за да завършите цикъла.
  Важно
  - Не пийте от водния разтвор на почистващия
  препарат за кръг за мляко, който изтича по време на
  цикъла на почистване.
  - Не използвайте препарата за почистване на кръг за
  мляко за други цели освен за почистване на кръга за
  мляко.
  - Да се пази далече от деца.
  - В случай на поглъщане или контакт с кожата следвайте
  инструкции върху опаковката.
  РУССКИЙ
  Спасибо, что выбрали средство для очистки контура
  молока Philips! Теперь вы сможете выполнять очистку
  всего контура молока своей эспрессо-кофемашины.
  Рекомендуется следовать инструкциям в руководстве
  пользователя кофемашины. Для обеспечения
  максимальной гигиены используйте средство для очистки
  контура молока ежемесячно.
  Средство для очистки контура молока Philips можно
  использовать с кофемашинами, оснащенными сосудом
  для молока, а также с кофемашинами, оснащенными
  автоматическим вспенивателем молока.
  Инструкции для кофемашин с сосудом для
  молока
  1 Вылейте содержимое пакетика со средством для
  очистки контура молока Philips Milk Circuit Cleaner в
  сосуд для молока и добавьте воды до максимальной
  отметки.
  Для кофемашин, оснащенных сосудом для молока (Рис. 1)
  и функцией автоматической очистки сосуда для молока,
  доступной в меню:
  - запустите цикл очистки в соответствии с
  инструкциями в руководстве пользователя вашей
  кофемашины.
  Для кофемашин с сосудом для молока, не оснащенных
  функцией автоматической очистки сосуда для молока, для
  которых требуется очистка в ручном режиме:
  - чтобы запустить цикл очистки, выберите режим
  подачи горячего молока. Чтобы завершить цикл
  очистки, следуйте инструкциям в руководстве
  пользователя кофемашины.
  Инструкции для кофеашин с автоматическим
  вспенивателем молока
  1 Если кофемашина оснащена автоматическим
  вспенивателем молока (Рис. 2), вылейте содержимое
  пакетика со средством для очистки контура молока
  Philips Milk Circuit Cleaner в емкость. Добавьте
  500 мл теплой воды и дайте средству полностью
  раствориться.
  2 Вставьте в емкость трубку.
  3 Поместите чашку под носик выхода кофе.
  4 Чтобы завершить цикл очистки, следуйте инструкциям
  в руководстве пользователя кофемашины.
  Важная информация
  - Раствор, состоящий из воды и средства для очистки
  контура молока, который выходит из машины в
  процессе цикла очистки, пить запрещено.
  - Средство для очистки контура молока следует
  использовать только для очистки контура молока.
  - Хранить в недоступном для детей месте.
  - В случае проглатывания средства или попадания на
  кожу следуйте инструкциям на упаковке.
  ҚАЗАҚША
  Philips сүт тізбегін тазалау құралын таңдағаныңызға
  рахмет. Эспрессо кофе қайнатқыш машинасының бүкіл
  сүт дайындау жүйесін енді тазалауға болады. Пайдаланушы
  нұсқаулығында берілген нұсқауларды орындауға кеңес
  береміз. Таза ұстау үшін,
  сүт тізбегін тазалау құралын ай сайын пайдаланыңыз.
  Сүт графині бар құрылғыларға және автоматты сүт
  көпірткіші бар құрылғыларға Philips сүт тізбегін тазалау
  құралын пайдалануға болады.
  Сүт графині бар машиналар нұсқаулары
  1 Сүт графиніне Philips сүт тізбегін тазалау құралын
  құйып, Max (Макс) көрсеткішіне дейін қосыңыз.
  Сүт графині (сурет 1) және мәзірінде автоматты графин
  тазалау функциясы бар машиналарға арналған:
  - Тазалау циклін машинаның пайдаланушы
  нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес бастаңыз.
  Сүт графині бар, бірақ мәзірінде автоматты графин
  тазалау функциясы жоқ және қолмен тазалауды талап
  ететін машиналарға арналған:
  - Тазалау циклін бастау үшін ыстық сүт тамызу
  функциясын таңдаңыз. Тазалау циклін аяқтау
  үшін машинаның пайдаланушы нұсқаулығындағы
  нұсқауларды орындаңыз.
  4219.460.3946.1
  www.philips.com
  >75% recycled paper
  > 75% papier recyclé
  CA6705
  1 2
  Автоматты сүт көпірткіші бар машиналар
  нұсқаулары
  1 Егер машинада автоматты сүт көпірткіші (сурет 2)
  болса, Philips сүт тізбегін тазалау құралын контейнерге
  құйыңыз. 500 мл жылы су қосып, толығымен ерітіңіз.
  2 Түтікті контейнерге салыңыз.
  3 Шүмек астына шыны қойыңыз.
  4 Циклді аяқтау үшін машинаның пайдаланушы
  нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.
  Маңызды
  - Тазалау циклі барысында тамызылған су мен сүт
  тізбегін тазалау құралы ерітіндісін ішпеңіз.
  - Сүт тізбегін тазалаудан басқа мақсатқа сүт тізбегін
  тазалау құралын пайдаланбаңыз.
  - Балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
  - Жұтып қойғанда немесе теріге тигенде бумадағы
  нұсқауларды орындаңыз.
  4219_460_3946_1_DFU-Leaflet_70x130_v3.indd 1-5 14/04/17 14:35
Philips Saeco CA6705/60

Tarvitsetko apua?

Kysymysten lukumäärä: 0

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Philips Saeco CA6705/60 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Philips Saeco CA6705/60 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.

Katso Philips Saeco CA6705/60 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Kahvinkeittimet, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 8.6. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Suomalainen, Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Romanialainen, Slovakki, Kreikka, Unkari, Kroatialainen. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Philips Saeco CA6705/60 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

Philips Saeco CA6705/60 – tekniset tiedot

Yleistä
Tuotemerkki Philips Saeco
Malli CA6705/60
Tuote Kahvinkeitin
EAN 0871010377903, 0871010379277
Kieli Suomalainen, Englanti, Hollantilainen, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Romanialainen, Slovakki, Kreikka, Unkari, Kroatialainen
Tiedoston tyyppi PDF
Paino ja mitat
Paino 100g
Ominaisuudet
Tuotetyyppi Puhdistustabletti
Pakkauksen sisältö
Lukumäärä per pakkaus 6
Maidon puhdistaja

Usein Kysytyt Kysymykset

Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Philips Saeco CA6705/60.

Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä

Käyttöoh.je

Etsitkö manuaalia? Käyttöoh.je varmistaa, että löydät hetkessä sen manuaalin, jota etsit. Meidän tietokantamme sisältää yli 1 miljoonaa PDF manuaalia yli 10,000 merkiltä. Lisäämme päivittäin viimeisimpiä manuaaleja, jotta löydät aina tuotteen jota etsit. Tämä on todella yksinkertaista: kirjoitat vaan tuotteen merkin ja tyypin hakupalkkiin, ja voit välittömästi katsoa valitsemaasi manuaalia ilmaisesti onlinessa..

Käyttöoh.je

© Copyright 2020 Käyttöoh.je. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käytämme evästeitä jotta voimme antaa sinulle parhaan kokemuksen sivuillamme. Jos jatkat tämän sivuston käyttöä, oletamme että hyväksyt ne.

Lue lisää