Philips BT7204

Philips BT7204 käyttöohje

(1)
 • Kierrätys
  - Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tätä tuotetta ei
  saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
  (2012/19/EU) (kuva 22).
  - Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää
  kiinteän ladattavan akun, jota ei saa hävittää
  tavallisen kotitalousjätteen (kuva 23) mukana
  (2006/66/EY). Suosittelemme, että viet laitteen
  viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin
  valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa
  ammattilaiset irrottavat ladattavan akun.
  - Noudata oman maasi sähkö- ja
  elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja
  paristojen kierrätystä ja hävittämistä koskevia
  sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
  ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille koituvia
  haittavaikutuksia.
  Takuu ja tuki
  Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin
  verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/
  support tai lue kansainvälinen takuulehtinen.
  Takuun rajoitukset
  Kansainvälinen takuu ei koske teriä, koska ne
  kuluvat käytössä.
  SVENSKA
  Allmän beskrivning (bild 1)
  1 Trimsax
  2 Vakuumsystem
  3 Längdinställningar
  4 Zoomhjul
  5 På/av-knapp
  6 Indikator för batteristatus
  7 Rengöringssvamp
  8 Rengöringsborste
  9 Liten kontakt
  10 Strömförsörjningsenhet (adapter)
  11 Precisionstrimmer
  12 Skägg- och stubbkam
  Obs! Olika tillbehör kan medfölja olika modeller.
  Information om vilka tillbehör som medföljer
  apparaten  nns på produktkartongen.
  Viktig säkerhetsinformation
  Läs den här viktiga informationen noggrant innan
  du använder apparaten och dess tillbehör. Spara
  det här häftet för framtida bruk. Olika tillbehör kan
  medfölja olika modeller.
  Fara
  - Blöt inte ned strömförsörj-
  ningsenheten (Bild 2).
  Varning
  - Nätadaptern innehåller en
  transformator. Modi era inte
  strömförsörjningsenheten
  med någon annan typ av
  kontakt, eftersom det kan
  medföra risker.
  - Ladda apparaten endast
  med den medföljande
  strömförsörjningsenheten
  (HQ8505).
  - Den här apparaten kan
  användas av barn från 8 år och
  uppåt och av personer med
  olika funktionshinder, eller
  som inte har kunskap om hur
  apparaten används, så länge de
  övervakas och får anvisningar
  om säker användning och
  förstår vilka risker som
  föreligger. Barn ska inte leka
  med apparaten. Rengöring och
  underhåll ska inte utföras av
  barn utan övervakning.
  - Kontrollera alltid aparaten
  innan du använder den.
  Använd inte apparaten om den
  är skadad eftersom det kan
  medföra risk för personskador.
  Skadade delar ska alltid bytas
  ut mot originaldelar.
  - Öppna inte apparaten för att
  byta ut det laddningsbara
  batteriet.
  Varning!
  - Den här apparaten är inte
  tvättbar. Sänk aldrig ned
  apparaten i vatten och skölj
  den inte under kranen (Bild 2).
  - Använd endast apparaten för
  de ändamål som framgår av
  användarhandboken.
  - Av hygieniska skäl bör
  apparaten endast användas
  av en person.
  - Använd aldrig tryckluft,
  skursvampar, slipande
  rengöringsmedel eller vätskor
  som bensin eller aceton för
  att rengöra enheten.
  - Använd inte
  strömförsörjningsenheten
  i eller nära vägguttag där
  det  nns eller har funnits en
  elektrisk luftrenare eftersom
  detta kan ge upphov till
  permanenta skador på
  strömförsörjningsenheten.
  Elektromagnetiska fält (EMF)
  - Den här Philips-apparaten uppfyller alla
  tillämpliga standarder och regler gällande
  exponering av elektromagnetiska fält.
  Allmänt
  - Apparaten är avsedd för nätspänningar på
  100–240 volt.
  - Strömförsörjningsenheten omvandlar 100–240 volt
  till en säker låg spänning på under 24 volt.
  Teckenfönster
  Batteristatusindikatorer
  - När batteriet nästan är tomt blinkar
  batteriladdningsindikatorn orange (Bild 3).
  - När apparaten laddas blinkar
  batteriladdningsindikatorn vitt (Bild 4).
  - När batteriet är fulladdat lyser batteriladdningsin-
  dikatorn med ett fast (Bild 5) vitt sken.
  Obs! Lamporna släcks automatiskt efter 30 minuter.
  Indikatorer för hårlängd
  Den valda hårlängdsinställningen visas ovanför
  zoomhjulet om du väljer önskad längdinställning
  med hjälp av zoomhjulet (Bild 6).
  Laddning
  Laddningen tar ungefär 1 timme. Ladda apparaten
  innan du använder den för första gången och när
  teckenfönstret visar att batteriet nästan är tomt.
  1 Kontrollera att apparaten är avstängd.
  2 Anslut adaptern till vägguttaget och sätt i den
  lilla kontakten i apparaten (Bild 7).
  3 Dra ur adaptern ur vägguttaget efter laddning
  och lossa den lilla kontakten från apparaten.
  När apparaten är fulladdad har den en sladdlös
  drifttid på upp till 60 minuter.
  Använda apparaten
  Obs! Den här apparaten kan användas sladdlöst
  eller direkt från ellutaget.
  Du kan använda den här apparaten till stubb och
  ett kort skägg. Den här apparaten har ett
  inbyggt vakuumsystem som samlar upp avklippt
  skägghår så att trimupplevelsen blir mindre stökig.
  Vakuumsystemet aktiveras automatiskt direkt när
  du sätter på apparaten.
  Obs! Stäng av och rengör apparaten efter varje
  användningstillfälle.
  Sätta på och stänga av apparaten
  Tryck på på/av-knappen en gång för att sätta på
  eller stänga av (Bild 8) apparaten.
  Trimma utan kam
  - Du kan använda apparaten utan skägg- och
  stubbkammen när du trimmar hår nära huden eller
  när du konturklipper hår i nacken eller polisongerna.
  När du vill trimma hår nära huden ska du placera
  den platta sidan av trimhuvudet mot huden och
  sedan föra den i önskad riktning (Bild 9).
  - Du kan använda precisionstrimmern till
  att forma  na linjer och konturer runt din
  ansiktsbehåring, nära huden (Bild 10). Dra helt
  enkelt loss trimsaxen rakt av (Bild 11) och sätt
  fast precisionstrimmern (Bild 12).
  - Vid konturklippning ska du hålla trimhuvudet
  vinkelrätt mot huden och föra trimhuvudet
  uppåt eller nedåt och trycka (Bild 13) försiktigt.
  Trimma med kam
  Du kan använda skägg- och stubbtillbehöret
  på trimsaxen när du vill trimma ditt skägg och
  mustasch i din egen stil. Du kan välja bland
  20 längdinställningar från 0,5 mm till 10 mm
  i steg om 0,5 mm.
  1 Sätt fast kammen på apparaten (Bild 14).
  2 Välj en längdinställning (Bild 6) genom att vrida
  på zoomhjulet.
  Obs! När du trimmar första gången ska du börja
  med den högsta inställningen så att du kan
  bekanta dig med apparaten.
  3 Slå på apparaten.
  4 Trimma på bästa sätt genom att föra trimmern
  mot hårets växtriktning. Se till att kammens yta
  alltid kommer i kontakt med huden (Bild 15).
  Rengöring och underhåll
  Rengöring av apparaten
  Obs! Endast trimsaxen och kammen kan rengöras
  med vatten.
  Vi rekommenderar att du tömmer
  håruppsamlingsbehållaren efter varje
  trimningstillfälle. Om du klipper ett långt,
  tätt skägg behöver du eventuellt tömma
  håruppsamlingsbehållaren under själva trimningen
  för att bibehålla optimal uppsugningsprestanda.
  1 Stäng av rakapparaten och dra ur nätsladden.
  2 Torka av apparatens hölje med en fuktig trasa.
  3 Ta bort kammen (Bild 16) och rengör den med
  hjälp av borsten och/eller skölj den under
  kranen (Bild 17).
  4 Ta bort trimsaxen och rengör den under kranen
  (Bild 18). Skaka av över ödigt vatten och låt
  apparaten torka helt.
  Varning! Torka aldrig av trimsaxen med en
  handduk eller papper, eftersom det kan skada
  trimningständerna.
  5 Skaka och/eller borsta bort håren som har
  samlats upp i hårbehållaren (Bild 19, Bild 20).
  6 Sätt tillbaka trimsaxen (Bild 21) och kammen
  (Bild 14) på apparaten efter rengöringen.
  Återvinning
  - Den här symbolen betyder att produkten inte
  ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU)
  (Bild 22).
  - Den här symbolen betyder att produkten
  innehåller inbyggda laddningsbara batterier och
  därför inte får kasseras i vanliga hushållssopor
  (Bild 23) (enligt EG-direktivet 2006/66/EG).
  Vi rekommenderar att du lämnar produkten till en
  lokal återvinningsstation eller till ett auktoriserat
  Philips-servicecenter för att de laddningsbara
  batterierna ska tas om hand på korrekt sätt.
  - Följ ditt lands regler för återvinning av
  elektriska och elektroniska produkter samt
  uppladdningsbara batterier. En korrekt
  hantering bidrar till att förhindra negativ
  påverkan på miljö och hälsa.
  Garanti och support
  Om du behöver information eller support kan
  du besöka www.philips.com/support eller läsa
  den internationella garantibroschyren.
  Garantibegränsningar
  Klippenheterna omfattas inte av de
  internationella garantivillkoren eftersom de
  utsätts för slitage.
  TÜRKÇE
  Genel açıklama (Şek. 1)
  1 Kesici ünite
  2 Vakum sistemi
  3 Uzunluk ayarları
  4 Yakınlaştırma tekerleği
  5 Açma/kapama düğmesi
  6 Pil durumu göstergesi
  7 Temizleme süngeri
  8 Temizleme fırçası
  9 Küçük  ş
  10 Besleme birimi (adaptör)
  11 Hassas düzeltici
  12 Sakal ve kirli sakal tarağı
  Not: Cihazla birlikte verilen aksesuarlar ürünlere
  göre farklılık gösterebilir. Kutuda, cihazının ile
  birlikte gönderilen aksesuarlar gösterilir.
  Önemli güvenlik bilgileri
  Cihazı ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu
  önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte
  başvurmak üzere saklayın. Cihazla birlikte verilen
  aksesuarlar ürünlere göre farklılık gösterebilir.
  Tehlike
  - Güç kaynağı ünitesini kuru
  tutun (Şek. 2).
  Uyarı
  - Besleme ünitesi içinde bir
  transformatör bulunur.
  Besleme ünitesini kesip başka
  bir  şle değiştirmeyin, aksi
  takdirde cihazı kullanmak
  tehlikeli hale gelir.
  - Cihazı sadece cihazla beraber
  verilen besleme ünitesi
  (HQ8505) ile şarj edin.
  - Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
  çocuklar ve  ziksel, duyusal
  ya da zihinsel becerileri
  gelişmemiş veya bilgisi ve
  tecrübesi olmayan kişiler
  tarafından kullanımı sadece
  bu kişilerin nezaretinden
  sorumlu kişilerin bulunması
  veya cihazın güvenli kullanım
  talimatlarının bu kişilere
  sağlanması ve olası tehlikelerin
  anlatılması durumunda
  mümkündür. Çocuklar cihazla
  oynamamalıdır. Temizlik
  ve kullanıcı bakımı gözetim
  olmadan çocuklar tarafından
  yapılmamalıdır.
  - Cihazı kullanmadan önce
  her zaman kontrol edin.
  Yaralanmaya yol açabileceği
  için, hasarlı veya bozuksa cihazı
  kullanmayın. Zarar görmüş bir
  parçayı mutlaka orijinal yedek
  parçalarla değiştirin.
  - Şarj edilebilir pili yenisiyle
  değiştirmek amacıyla cihazı
  açmayın.
  Dikkat
  - Bu cihaz yıkanamaz. Cihazı
  asla suya batırmayın veya
  musluk altında durulamayın
  (Şek. 2).
  - Bu cihazı yalnızca kullanım
  amacına uygun olarak,
  kullanım kılavuzunda
  gösterildiği gibi kullanın.
  - Hijyenik nedenlerden
  dolayı cihaz sadece bir kişi
  tarafından kullanılmalıdır.
  - Cihazı temizlemek için
  kesinlikle basınçlı hava,
  ovalama bezleri, benzin veya
  aseton gibi aşındırıcı temizlik
  ürünleri ya da zarar verici
  sıvılar kullanmayın.
  - Besleme ünitesini, üniteyi
  tela si mümkün olmayan
  hasarlardan korumak için
  elektrikli oda spreyi içeren
  (halihazırda/önceden) duvar
  soketlerinde ya da bunların
  yakınında kullanmayın.
  Elektromanyetik alanlar (EMF)
  - Bu Philips cihaz, elektromanyetik alanlara maruz
  kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve
  düzenlemelere uygundur.
  Genel
  - Cihaz 100 ile 240 volt arasındaki şebeke
  gerilimlerine uygundur.
  - Besleme ünitesi 100-240 voltu 24 volttan daha
  düşük bir güvenli düşük gerilim değerine çevirir.
  Ekran
  Pil durum göstergeleri
  - Pil bitmek üzereyken pil şarj göstergesi turuncu
  (Şek. 3) yanıp söner.
  - Cihaz şarj olurken, pil şarj göstergesi beyaz
  (Şek. 4) yanıp söner.
  - Pil tamamen şarj olduğunda, pil şarj göstergesi
  devamlı (Şek. 5) beyaz yanar.
  Not: Işıklar 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
  Sakal uzunluk göstergeleri
  İstenen uzunluk ayarını yakınlaştırma tekerleği
  (Şek. 6) ile seçtiğinizde, seçilen sakal uzunluk ayarı
  yakınlaştırma tekerleğinin üzerinde gösterilir.
  Şarj etme
  Şarj olma süresi yaklaşık 1 saattir. Cihazı ilk
  kullanımdan önce ve ekranda pilin bitmek üzere
  olduğu görüntülendiğinde şarj edin.
  1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
  2 Adaptörü prize takın ve küçük  şi cihaza (Şek. 7)
  takın.
  3 Şarj ettikten sonra, adaptörü prizden çıkarın ve
  küçük  şi cihazdan çekin.
  Cihaz tam olarak şarj edildiğinde, 60 dakikaya
  kadar kablosuz olarak kullanılabilir.
  Cihazın kullanımı
  Not: Bu cihaz kablosuz olarak veya doğrudan
  elektrik prizine takılarak kullanılabilir.
  Bu cihazı kirli sakal ve kısa sakal için kullanabilirsiniz.
  Bu cihaz, kesilen sakal tüyünü yakalayarak daha
  düzenli bir düzeltme deneyimi sağlayan entegre bir
  vakum sistemine sahiptir.
  Cihazı açtığınız anda vakum sistemi otomatik olarak
  devreye girer.
  Not: Her kullanımdan sonra cihazı kapatın ve
  temizleyin.
  Cihazın açılması ve kapatılması
  Cihazı açmak veya kapatmak (Şek. 8) için açma/
  kapama düğmesine bir kez basın.
  Tarak kullanmadan düzeltme
  - Tüyleri cilde yakın kesmek veya ense ve favori
  hatlarını belirlemek için cihazı sakal ve kirli salak
  tarağı olmadan kullanabilirsiniz. Tüyleri cilde
  yakın kesmek için, düzeltme başlığının düz
  tarafını cildinize yerleştirin ve istenen yönde
  (Şek. 9) hareketler yapın.
  - Hassas düzelticiyi yüz stilinizin çevresinde, cilde
  (Şek. 10) yakın ince çizgiler ve hatlar oluşturmak için
  kullanabilirsiniz. Kesme ünitesini doğrudan çekip
  çıkarın (Şek. 11) ve hassas kesiciyi (Şek. 12) takın.
  - Hatları belirlemek için, düzeltme başlığını cilde dik
  tutun ve düzeltme başlığını ha f bir basınç (Şek. 13)
  uygulayarak yukarı veya aşağı hareket ettirin.
  Tarak ile düzeltme
  Sakalınızı ve bıyığınızı istediğiniz stilde düzeltmek
  için, sakal ve kirli sakal tarağını kesme ünitesine
  takarak kullanabilirsiniz. 0,5 mm ile 10 mm arasında
  değişen 20 uzunluk ayarından 0,5 mm‘lik adımlarla
  seçim yapabilirsiniz.
  1 Tarağı cihaza (Şek. 14) takın.
  2 İstenen uzunluk ayarını (Şek. 6) seçmek için
  yakınlaştırma tekerleğini döndürün.
  Not: İlk kez düzeltme işlemi yapıyorsanız cihaza
  alışmak için en yüksek ayardan başlayın.
  3 Cihazı açın.
  4
  En etkili düzeltme için, cihazı sakal uzama yönünün
  tersine hareket ettirin. Tarak yüzeyinin cilde (Şek. 15)
  her zaman tam temas ettiğinden emin olun.
  Temizlik ve bakım
  Cihazın temizliği
  Not: Yalnızca kesme ünitesi ve tarak suyla
  temizlenebilir.
  Her düzeltme işleminden sonra sakal toplama
  haznesini boşaltmanızı tavsiye ederiz. Uzun ve sık
  sakalları düzeltirken, optimum emiş performansı
  sağlamak için düzeltme işlemi sırasında da sakal
  toplama haznesini boşaltmanız gerekebilir.
  1 Cihazı kapatın ve elektrik prizinden çıkarın.
  2 Cihazın muhafazasını kuru bir bezle silin.
  3 Tarağı (Şek. 16) çıkarın ve temizleme fırçası ile
  temizleyin ve/veya musluk (Şek. 17) altında
  durulayın.
  4 Kesme ünitesini çıkarın ve musluk (Şek. 18)
  altında temizleyin. Kalan suyu silkeleyerek
  çıkarın ve tamamen kuruması için bırakın.
  Dikkat: Düzeltme aparatının dişleri hasar
  görebileceğinden dolayı kesme ünitesini kesinlikle
  havlu veya kağıt mendil ile kurulamayın.
  5 Sakal haznesinde toplanan sakalları sallayarak
  ve/veya fırçayla çıkarın (Şek 19, Şek 20).
  6 Temizlikten sonra, kesme ünitesini (Şek. 21)
  ve tarağı (Şek. 14) cihaza tekrar takın.
  Geri dönüşüm
  - Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla
  birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir
  (2012/19/EU) (Şek. 22).
  - Bu simge, bu üründe normal ev atıklarıyla (Şek. 23)
  birlikte atılmaması gereken yerleşik bir şarj edilebilir
  pil bulunduğu anlamına gelir (2006/66/EC).
  Şarj edilebilir pilin bir profesyonel tarafından
  çıkartılması için ürünüzü resmi bir toplama
  noktasına veya bir Philips servisi merkezine
  götürmenizi önemle tavsiye ederiz.
  - Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve şarj edilebilir
  pillerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde
  yürürlükte olan yönetmeliklere uyun. İmha
  işleminin doğru şekilde yapılması çevreyi ve
  insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların
  önlenmesine yardımcı olur.
  Garanti ve destek
  Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen
  www.philips.com/support adresini ziyaret edin
  veya uluslararası garanti kitapçığını okuyun.
  Garanti sınırlamaları
  Kesme üniteleri, aşınan cihazlar olduğundan
  uluslararası garanti koşulları kapsamında değildir.
  Ελληνικα
  Γενική περιγραφή (Εικ.1)
  1 Κόφτης
  2 Σύστημα απορρόφησης
  3 Ρυθμίσεις μήκους
  4 Ρυθμιστική ροδέλα
  5 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
  6 Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
  7 Σφουγγαράκι καθαρισμού
  8 Βουρτσάκι καθαρισμού
  9 Μικρό βύσμα
  10 Τροφοδοτικό (μετασχηματιστής)
  11 Κόφτης ακριβείας
  12 Χτένα γενιών και κοντών γενιών
  Σημείωση: Τα παρελκόμενα που παρέχονται μπορεί να
  διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα. Η συσκευασία
  δείχνει τα εξαρτήματα που παρέχονται με τη συσκευή σας.
  Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
  Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά
  πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και τα παρελκόμενά
  της και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Τα
  παρελκόμενα που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν για
  διαφορετικά προϊόντα.
  Κίνδυνος
  - Διατηρήστε το τροφοδοτικό
  στεγνό (Εικ. 2).
  Προειδοποίηση
  - Το τροφοδοτικό περιλαμβάνει ένα
  μετασχηματιστή. Μην αφαιρέσετε
  το τροφοδοτικό προκειμένου
  να το αντικαταστήσετε με
  άλλο βύσμα, καθώς μπορεί να
  προκληθεί κίνδυνος.
  - Η φόρτιση της συσκευής θα
  πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με
  το τροφοδοτικό που παρέχεται
  (HQ8505).
  - Αυτή η συσκευή μπορεί να
  χρησιμοποιηθεί από παιδιά
  ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς
  και από άτομα με περιορισμένες
  σωματικές, αισθητήριες ή
  διανοητικές ικανότητες ή
  χωρίς εμπειρία και γνώση,
  με την προϋπόθεση ότι τη
  χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή
  έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με
  την ασφαλή της χρήση και ότι
  κατανοούν τους ενδεχόμενους
  κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει
  να παίζουν με τη συσκευή. Ο
  καθαρισμός και η συντήρηση
  από το χρήστη δεν θα πρέπει να
  πραγματοποιούνται από παιδιά
  που δεν εποπτεύονται.
  - Να ελέγχετε πάντα τη συσκευή
  πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μη
  χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν
  έχει υποστεί φθορά, καθώς μπορεί
  να προκληθεί τραυματισμός. Να
  αντικαθιστάτε πάντα τα φθαρμένα
  εξαρτήματα με γνήσια.
  - Μην ανοίγετε τη συσκευή
  για να αντικαταστήσετε την
  επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
  Προσοχή
  - Η συσκευή αυτή δεν καθαρίζεται
  με νερό. Μη βυθίζετε ποτέ τη
  συσκευή σε νερό και μην την
  ξεπλένετε στη βρύση (Εικ. 2).
  - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο
  για το σκοπό που προορίζεται
  και σύμφωνα με τις οδηγίες στο
  εγχειρίδιο χρήσης.
  - Για λόγους υγιεινής, η συσκευή θα
  πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
  από ένα άτομο.
  - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο
  αέρα, συρμάτινα σφουγγαράκια,
  στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά
  όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον
  καθαρισμό της συσκευής.
  - Μην συνδέετε το τροφοδοτικό σε
  επιτοίχιες πρίζες στις οποίες έχει
  ή είχε τοποθετηθεί αποσμητικό
  χώρου και μην το χρησιμοποιείτε
  κοντά σε τέτοιες πρίζες, για
  να αποτρέψετε την πρόκληση
  ανεπανόρθωτης βλάβης στο
  τροφοδοτικό.
  Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
  - Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα
  ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με
  την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
  Γενικά
  - Η συσκευή είναι κατάλληλη για τάση ρεύματος που
  κυμαίνεται από 100 έως 240 V.
  - Το τροφοδοτικό μετατρέπει τα 100-240 V σε ασφαλή
  χαμηλή τάση, μικρότερη των 24 V.
  - Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 75 dB(A).
  Οθόνη
  Ενδείξεις κατάστασης μπαταρίας
  - Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, η ένδειξη
  φόρτισης μπαταρίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί
  χρώμα (Εικ. 3).
  - Όταν η συσκευή φορτίζει, η ένδειξη φόρτισης
  μπαταρίας αναβοσβήνει λευκό χρώμα (Εικ. 4).
  - Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη φόρτισης
  μπαταρίας ανάβει σταθερά (Εικ. 5) με λευκό χρώμα.
  Σημείωση: Οι λυχνίες σβήνουν αυτόματα μετά από
  30 λεπτά.
  Ενδείξεις μήκους τριχών
  Η επιλεγμένη ρύθμιση μήκους μαλλιών θα εμφανίζεται
  πάνω από τη ροδέλα μεγέθυνσης, όταν επιλέγετε τη
  ρύθμιση επιθυμητού μήκους με τη ροδέλα (Εικ. 6)
  μεγέθυνσης.
  Φόρτιση
  Η φόρτιση διαρκεί περίπου 1 ώρα. Φορτίστε τη συσκευή
  πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και κάθε φορά
  που η οθόνη δείχνει ότι η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια.
  1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
  2 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα και τοποθετήστε
  το μικρό βύσμα στη συσκευή (Εικ. 7).
  3 Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή
  από την πρίζα και το μικρό βύσμα από τη συσκευή.
  Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, διαθέτει
  αυτονομία λειτουργίας έως και 60 λεπτά.
  Χρήση της συσκευής
  Σημείωση: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
  χωρίς καλώδιο ή απευθείας από την πρίζα ρεύματος.
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή για
  κοντά γένια και κοντή γενειάδα. Αυτή η συσκευή έχει ένα
  ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης που πιάνει τις
  κομμένες τρίχες των γενιών για περιοριστεί το χάος κατά
  το τριμάρισμα.
  Το σύστημα απορρόφησης ενεργοποιείται αυτόματα μόλις
  ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
  Σημείωση: Απενεργοποιείτε και καθαρίστε τη
  συσκευή μετά από κάθε χρήση.
  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
  Πατήστε το κουμπί ενεργό/ανενεργό μία φορά για να
  ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε (Εικ. 8)
  τη συσκευή.
  Τριμάρισμα χωρίς χτένα κοπής
  - Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χτένα
  γενιών και κοντών γενιών για να κόψετε τα γένια
  κοντά ή για να διαμορφώσετε το περίγραμμα στο
  λαιμό και τις φαβορίτες. Για να κόψετε τα γένια κοντά
  στο δέρμα, τοποθετήστε την επίπεδη πλευρά της
  κεφαλής τριμαρίσματος πάνω στο δέρμα σας και
  κάνετε διαδοχικές κινήσεις προς την κατεύθυνση
  (Εικ. 9) που θέλετε.
  - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κόφτη ακριβείας
  για να δημιουργήσετε λεπτές γραμμές και
  περιγράμματα γύρω από το στυλ του προσώπου σας,
  κοντά στο δέρμα (Εικ. 10). Απλά τραβήξτε τον κόφτη
  απευθείας εκτός (Εικ. 11) και εισαγάγετε τον κόφτη
  (Εικ. 12) ακριβείας.
  - Για να διαμορφώσετε το περίγραμμα, κρατήστε την
  κεφαλή κοπής κάθετα προς το δέρμα και μετακινήστε
  την κεφαλή κοπής προς τα πάνω ή προς τα κάτω
  ασκώντας απαλή πίεση (Εικ. 13).
  Τριμάρισμα με χτένα κοπής
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χτένα γενιών και
  κοντών γενιών που είναι προσαρτημένη στο στοιχείο
  κοπής για να περιποιηθείτε τα γένια και το μουστάκι σας
  με το στυλ που προτιμάτε. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ
  20 ρυθμίσεων μήκους που κυμαίνονται από 0,5 mm έως
  10 mm σε βήματα των 0,5 mm.
  1 Τοποθετήστε τη χτένα στη συσκευή (Εικ. 14).
  2 Περιστρέψτε τη ρυθμιστική ροδέλα για να επιλέξετε τη
  ρύθμιση (Εικ. 6) του επιθυμητού μήκους.
  Σημείωση: Όταν πρόκειται να τριμάρετε τις τρίχες σας
  για πρώτη φορά, ξεκινήστε με την υψηλότερη ρύθμιση,
  ώστε να εξοικειωθείτε με τη συσκευή.
  3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
  4 Για τριμάρισμα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο,
  μετακινήστε τη συσκευή αντίθετα από τη φορά
  των τριχών. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της
  χτένας βρίσκεται πάντα σε επαφή με το δέρμα (Εικ. 15).
  Καθαρισμός και συντήρηση
  Καθαρισμός της συσκευής
  Σημείωση: Μόνο ο κόφτης και η χτένα μπορούν να
  καθαριστούν με νερό.
  Σας συμβουλεύουμε να αδειάζετε το θάλαμο συλλογής
  τριχών μετά από κάθε τριμάρισμα. Όταν τριμάρετε
  μακριά, πυκνά γένια, μπορεί να χρειαστεί επίσης να
  αδειάσετε το θάλαμο συλλογής τριχών και κατά τη
  διάρκεια του τριμαρίσματα προκειμένου να διατηρήσετε
  βέλτιστη απόδοση απορρόφησης.
  1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την
  από την πρίζα.
  2 Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα στεγνό
  πανί.
  3 Αφαιρέστε τη χτένα (Εικ. 16) και καθαρίστε την με τη
  βούρτσα καθαρισμού ή/και ξεπλύντε την κάτω από τη
  βρύση (Εικ. 17).
  4 Αφαιρέστε τον κόφτη και καθαρίστε τον κάτω
  από τη βρύση (Εικ. 18). Τινάξτε τη συσκευή για να
  απομακρύνετε το νερό και αφήστε τη να στεγνώσει
  πλήρως.
  Προσοχή: Ποτέ μη στεγνώνετε τον κόφτη με πετσέτα ή
  χαρτομάντηλο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά
  στα δοντάκια του εξαρτήματος κοπής.
  5 Ταρακουνήστε ή/και βουρτσίστε να φύγουν οι τρίχες
  που έχουν συγκεντρωθεί στο θάλαμο τριχών
  (Εικ. 19, Εικ. 20).
  6 Μετά το καθάρισμα, επανατοποθετήστε τον κόφτη
  (Εικ. 21) και τη χτένα (Εικ. 14) στη συσκευή.
  Ανακύκλωση
  - Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν
  δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα
  οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ) (Εικ. 22).
  - Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν αυτό περιέχει
  ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία
  δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα
  οικιακά απορρίμματα (Εικ. 23) (2006/66/ΕΚ).
  Σας συμβουλεύουμε να μεταφέρετε το προϊόν σας
  σε επίσημο σημείο συλλογής ή κέντρο επισκευών
  της Philips για να αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη
  μπαταρία ένας επαγγελματίας.
  - Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την
  ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
  προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
  Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στην
  αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
  και την ανθρώπινη υγεία.
  Εγγύηση και υποστήριξη
  Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη,
  επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.philips.com/
  support ή διαβάστε το φυλλάδιο της διεθνούς
  εγγύησης.
  Περιορισμοί εγγύησης
  Οι μονάδες κοπής δεν καλύπτονται από τους όρους
  της διεθνούς εγγύησης, καθώς υπόκεινται σε φθορά.
  4222.002.8660.3
  3.0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  9
  8
  7
  11
  10
  12
  1
  161514
  23
  21 2220
  1917 18
  24
  432
  1098
  75
  3.0
  10
  0.5
  6
  1311 12
  www.philips.com
  BT720x
  >75% recycled paper
  4222_002_8660_3_DFU-Leaflet_A7_v1.indd 1 11/05/17 16:17
Philips BT7204

Tarvitsetko apua?

Kysymysten lukumäärä: 0

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Philips BT7204 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Philips BT7204 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.

Katso Philips BT7204 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Parranajokoneet, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 9.3. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Suomalainen, Englanti, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Turkki, Kreikka. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Philips BT7204 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

Philips BT7204 – tekniset tiedot

Yleistä
Tuotemerkki Philips
Malli BT7204
Tuote Parranajokone
EAN 0871010383624
Kieli Suomalainen, Englanti, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Turkki, Kreikka
Tiedoston tyyppi PDF
Virranhallinta
Latausaika 1h
Latausaika 1h
Latausaika 1h
Toiminta-aika 60min
Voimanlähde AC/Baterry
Akun lataustason ilmaisin
Latauksen merkkivalo
AC-syöttöjännite 100 - 240V
Akkuteknologia Nikkelimetallihybridi (NiMH)
Suorituskyky
Tarkkuustrimmeri
Tuotteen väri Valkoinen
Pituusvaihtoehtoja 20
Tarkkuustrimmeri
Tarkkuustrimmeri
Pituusvaihtoehtoja 20
Öljyvapaa huolto
Tarkka vaihe 0.5mm
Pienin hiusten pituus 0.5mm
Suurin hiusten pituus 10mm
Helposti puhdistettava
Tarkkuustrimmerin tarkoitus Parta
Leikkurin leveys -mm
Märkä ja kuiva
Ohjaustyyppi Rotaatio
Muut ominaisuudet
Öljyvapaa huolto
Öljyvapaa huolto
Suunnittelu
Tuotteen väri Valkoinen
Tuotteen väri Black, White
Terän materiaali Ruostumaton teräs
Tekniset tiedot
Pituusvaihtoehtoja 20
Pakkauksen sisältö
Puhdistussivellin

Käyttöoh.je

Etsitkö manuaalia? Käyttöoh.je varmistaa, että löydät hetkessä sen manuaalin, jota etsit. Meidän tietokantamme sisältää yli 1 miljoonaa PDF manuaalia yli 10,000 merkiltä. Lisäämme päivittäin viimeisimpiä manuaaleja, jotta löydät aina tuotteen jota etsit. Tämä on todella yksinkertaista: kirjoitat vaan tuotteen merkin ja tyypin hakupalkkiin, ja voit välittömästi katsoa valitsemaasi manuaalia ilmaisesti onlinessa..

Käyttöoh.je

© Copyright 2020 Käyttöoh.je. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käytämme evästeitä jotta voimme antaa sinulle parhaan kokemuksen sivuillamme. Jos jatkat tämän sivuston käyttöä, oletamme että hyväksyt ne.

Lue lisää