Philips HQC280

Philips HQC280 käyttöohje

(1)
 • Algemene beschrijving (fig. 1)
  A Opzetkam (instelbaar voor diverse haarlengtes,
  afneembaar)
  B Tondeuse (afneembaar)
  C Ontgrendelknop voor snijlengte-instelling
  (indrukken en schuiven)
  D Aan/uit schakelaar
  | = Aan
  O = Uit
  E Controlelampje “Opladen”
  F Aansluitpunt voor apparaatstekker (laag voltage,
  gelijkstroom)
  G Appliance plug (low-voltage DC)
  H Stekker voor netstroom met ingebouwde
  transformator
  I Borstel
  J Schaar
  K Kam
  Opladen voor snoerloos gebruik
  De haarknipper kan worden opgeladen (en gebruikt) bij
  temperaturen tussen +15 °C en +35 °C.
  De batterij is na ongeveer 12 uur geheel opgeladen.
  U kunt het apparaat zonder gevaar langer aangesloten
  laten. Maar als u zich wilt verzekeren van de maximale
  levensduur van de oplaadbare batterij, laadt u deze
  niet langer dan 24 uur op.
  Wij adviseren u het apparaat niet op netstroom te
  gebruiken wanneer de batterij geheel is opgeladen.
  Wanneer u tijdens het gebruik merkt dat het apparaat
  minder vermogen krijgt, sluit het dan eenvoudig aan op
  het stopcontact en gebruik het direct op netstroom. (Zie
  ook hoofdstuk “Tips”.)
  - Schakel de haarknipper uit (fig. 2).
  - Steek het apparaatstekkertje stevig in het aansluitpunt
  (fig. 3).
  - Steek de stekker in het stopcontact (fig. 4).
  Het controlelampje “Opladen” gaat nu branden. Dit
  geeft aan dat de batterij wordt opgeladen.
  Wanneer de batterij geheel is opgeladen, kunt u het
  apparaat ongeveer 35 minuten snoerloos gebruiken.
  Als u het apparaat geruime tijd niet heeft gebruikt (een
  maand of langer), laad het dan voor het gebruik geheel
  op.
  Gebruiken wanneer de batterij leeg is
  - Schakel de haarknipper uit (fig. 2).
  - Sluit het apparaat aan op een stopcontact (fig. 3 en 4).
  - Wacht enkele seconden. (Als de batterij geheel leeg is:
  wacht ongeveer een minuut.)
  - Schakel in (fig. 5) en gebruik de haarknipper direct op
  netstroom
  De haarknipper voor gebruik gereedmaken
  Afhankelijk van de toepassing, kunt u de haarknipper
  gebruiken met of zonder de opzetkam.
  Als de opzetkam op zijn plaats is gezet, kunt u deze op 7
  snijlengtes instellen.
  U kunt de opzetkam verschuiven als u de
  ontgrendelknop ingedrukt houdt. Zodra u de knop los
  laat, wordt deze vastgezet in de gekozen stand.
  Knippen met
  opzetkam
  - Stel de gewenste snijlengte in (fig. 6). Houd de
  ontgrendelknop ingedrukt (1) en schuif (2) hem in
  een van de 7 standen.
  Laat dan de knop los.
  Knippen zonder
  opzetkam
  - Houd de ontgrendelknop ingedrukt en trek de
  opzetkam van het apparaat (fig. 7).
  Tips
  Vooral wanneer u het apparaat gebruikt zonder
  de
  opzetkam: maak beheerste bewegingen. Raak het
  haar lichtjes aan met de haarknipper.
  Schud (fig. 8) en/of blaas (fig. 9) regelmatig de haren
  van de tondeuse af.
  Wanneer u het apparaat gebruikt met
  de opzetkam:
  Als er zich veel haar heeft verzameld in de opzetkam,
  trek dan de opzetkam van het apparaat (fig. 10) en
  verwijder het haar door schudden (fig. 11) en/of
  blazen (fig. 12). Voordat u weer gaat knippen, wees
  er dan zeker van dat u de juiste snijlengte heeft
  ingesteld.
  Als de snelheid van het knippen vermindert, kan het
  nodig zijn de tondeuse te verwijderen en schoon te
  maken.
  Zie ook het gedeelte: "Schoonmaken: na elk
  gebruik".
  Schakel het apparaat altijd uit na gebruik. Wij raden u
  aan meteen na gebruik de tondeuse schoon te
  maken en het apparaat weer op te laden.
  Schoonmaken: na elk gebruik
  - Schakel het apparaat uit (fig. 2).
  - Verwijder de tondeuse (fig. 13).
  - Borstel de tondeuse en de binnenzijde van het
  apparaat schoon (fig. 14);
  - Om de tondeuse weer op zijn plaats te zetten, haakt
  u deze vast aan de behuizing zoals afgebeeld (fig.
  15) en drukt u tot u "Klik" hoort (fig. 16).
  Tondeuse vervangen
  Gebruik uitsluitend een originele Philips tondeuse om
  een beschadigde of versleten tondeuse te vervangen.
  Milieu
  Verwijder de ingebouwde oplaadbare batterij als u
  het
  apparaat te zijner tijd afdankt.
  N.B.: U kunt het apparaat ook naar een Philips Service
  Centrum brengen: daar verzorgt men dit graag voor u.
  - Neem eerst de stekker uit het stopcontact.
  - Voordat u de batterij verwijdert, dient deze geheel
  leeg te zijn.
  - Laat het apparaat werken totdat de motor stopt
  (fig. 17).
  - Verwijder de tondeuse (fig. 13).
  - Verwijder de metalen klem met behulp van een
  schroevendraaier (fig. 18).
  - Draai de schroef aan de achterzijde van het apparaat
  los en open vervolgens de behuizing (fig. 19).
  - Haal de batterijhouder uit het apparaat en verwijder de
  printplaat uit de batterijhouder (fig. 20).
  - Steek de schroevendraaier in de gleuf op de printplaat
  (gemarkeerd met een pijl) en druk de schroevendraaier
  naar beneden tot een deel van de printplaat afbreekt
  (fig. 21).
  - Verwijder de batterij met behulp van een
  schroevendraaier uit het kunststof gedeelte (fig. 22).
  - U kunt de batterij herkennen aan symbool q.
  Sluit het apparaat niet meer aan nadat het is
  geopend.
  Kniptips
  Algemeen
  Zorg ervoor dat de haarknipper schoon en opgeladen
  is.
  Laat de persoon die u gaat knippen zodanig zitten
  dat de bovenkant van zijn/haar hoofd op uw
  borsthoogte is. Doe een handdoek om zijn/haar hals.
  Voordat u begint met knippen, kamt u het haar goed
  uit. Zorg ervoor dat er geen klitten in het haar zitten.
  Het is niet nodig het haar voor het knippen te
  wassen.
  Om beheerst te kunnen knippen en een glad
  resultaat te bereiken, houdt u de haarknipper
  ontspannen in de hand.
  De beste resultaten bereikt u met de haarknipper als
  het haar droog is.
  Bij het knippen van (half-)lang haar raden wij u aan
  boven een kam te knippen, of het haar tussen de
  vingers te houden zoals beschreven in gedeelte
  "Knippen boven kam of vingers".
  Om kort haar weer goed in model te brengen, kan het
  al voldoende zijn wanneer u het aan de zijkanten en
  aan de achterkant wat korter maakt.
  Houd regelmatig even op met knippen. Kam het haar
  dan uit en controleer de voorlopige resultaten.
  Knippen met opzetkam
  (voor 4-21 mm haarlengte)
  - Begin met de stand voor de grootste haarlengte
  (d.i. stand 7). Nadat u zichzelf vertrouwd heeft
  gemaakt met het produkt en er wat ervaring mee
  heeft opgedaan, kunt u de definitieve haarlengte
  kiezen.
  - U kunt zeven haarlengtes instellen (zie fig. 6).
  Stand Haarlengte (mm)
  721
  618
  515
  413
  310
  27
  14
  - Voordat u begint te knippen, kamt u het haar zo dat
  het natuurlijk valt.
  - In het algemeen is het aan te raden bij de nek te
  beginnen en naar de bovenkant van het hoofd toe te
  werken (fig. 23).
  Houd de haarknipper met de vlakke zijde van de
  opzetkam naar het hoofd toe gericht. Beweeg het
  apparaat langzaam omhoog en vervolgens van het
  hoofd af.
  Knip het haar aan de zijkanten en aan de achterkant
  van het hoofd op dezelfde wijze (fig. 24, 25).
  - Als u het haar aan de zijkanten en aan de achterkant
  korter wilt knippen dan aan de bovenzijde, schakel
  dan over op een lagere stand en ga door met knippen
  tegen de richting van de haargroei in.
  Knippen boven de kam of vingers
  Als u het haar wilt knippen tot een lengte van meer dan
  21 mm, kunt u de "knippen boven de kam"-methode
  toepasen.
  - Verwijder de opzetkam (fig. 7).
  - Trek met behulp van een kam telkens een plukje
  haar omhoog (fig. 26) of houd het plukje tussen twee
  vingers vast (fig. 27).
  Beweeg de kam of de vingers door het haar totdat
  alleen het gedeelte dat u wilt afknippen nog uitsteekt.
  - Knip het haar boven de kam of de vingers af.
  Ga op deze manier steeds verder, waarbij u van de
  voorzijde van het hoofd naar achteren toe werkt.
  Naarmate u verder naar achteren toe werkt, kunt u
  het haar geleidelijk korter maken. Om de lengte van
  het haar te bepalen kunt u een al afgeknipt stuk als
  Generel beskrivelse (fig. 1)
  A Klippekam (justerbar til forskellige hårlængder,
  aftagelig)
  B Klippeenhed (kan tages af)
  C Knap til indstilling af klippelængde (trykkes ind og
  forskydes)
  D Tænd/sluk knap
  | = Tænd
  O = Sluk
  E Kontrollampe "Opladning"
  F Bøsning til maskinstik (lavspænding, jævnstrøm)
  G Stik til maskine (lavspænding, jævnstrøm)
  H Stik til netstrøm med indbygget transformator
  I Børste
  J Saks
  K Kam
  Opladning for trådløs brug
  Hårklipperen kan oplades (og bruges) ved
  temperaturer på mellem +15 C og +35 C.
  Efter ca. 12 timer er batteriet ladet helt op. Man kan
  roligt lade maskinen være tilsluttet i længere tid, men
  hvis man vil være sikker på, at maskinen holder længe,
  må man ikke oplade i mere end 24 timer.
  Vi anbefaler, at man ikke bruger maskinen med
  netstrøm, hvis batteriet er ladet helt op.
  Hvis man under brug opdager, at maskinen yder
  mindre effekt, kan man tilslutte den til en stikkontakt og
  bruge den direkte med netstrøm (Se også kapitel
  "Tips".)
  - Sluk hårklipperen (fig. 2).
  - Sæt maskinstikket rigtigt i bøsningen (fig. 3).
  - Sæt stikket i stikkontakten (fig. 4).
  Kontrollampen "Opladning" begynder nu at lyse. Det
  betyder, at batteriet oplades.
  Når batteriet er ladet helt op, kan maskinen bruges
  trådløs i ca. 35 minutter.
  Hvis maskinen ikke har været brugt i længere tid (en
  måned eller længere), skal den oplades helt igen før
  brug.
  Brug med fladt batteri
  - Sluk hårklipperen (fig. 2).
  - Tilslut maskinen til en stikkontakt (se fig. 3 og 4).
  - Vent nogle få sekunder. (Hvis batteriet er helt fladt:
  vent ca. et minut.)
  - Tænd (fig. 5) og brug hårklipperen med netstrøm.
  Klargøring af hårklipperen
  Afhængigt af formålet kan maskinen bruges med eller
  uden klippekam.
  Når klippekammen er sat i, kan den indstilles på 7
  forskellige klippelængder.
  Klippekammen forskydes, mens udløserknappen holdes
  trykket ind. Når knappen slippes, bliver kammen i den
  valgte position.
  Klipning med
  klippekam
  - Indstil på den ønskede klippelængde (fig. 6). Hold
  udløserknappen trykket ind (1) og forskyd den (2) til
  en af de 7 positioner. Slip knappen igen.
  Klipning uden
  klippekam
  - Tag klippekammen af maskinen (fig. 7).
  Tips
  Især når maskinen bruges uden klippekam, skal man
  være forsigtig. Lav beherskede bevægelser. Berør
  håret let med klipperen.
  Ryst (fig. 8) og/eller pust (fig. 9) regelmæssigt håret
  af maskinen.
  Brug af maskinen med
  klippekam: Hvis der har
  samlet sig meget hår på klippekammen, tages den af
  maskinen (fig. 10), hvorefter håret fjernes ved at ryste
  (fig. 11) og/eller puste (fig. 12). Før der klippes igen,
  skal man kontrollere, at maskinen stadig er indstillet
  på den rigtige klippelængde.
  Hvis det ikke længere går så hurtigt med klipningen,
  kan det være nødvendigt at tage klippeenheden af og
  rengøre den. Se også afsnittet: "Rengøring efter
  brug".
  Efter brug skal maskinen altid slukkes. Vi anbefaler,
  at klippeenheden rengøres umiddelbart efter brug og,
  at maskinen oplades.
  Rengøring efter brug
  - Sluk maskinen (fig. 2).
  - Tag klippeenheden af (fig. 13).
  - Børst klippeenheden og det indvendige af maskinen
  ren (fig. 14).
  - Klippeenheden sættes i maskinen igen ved at hægte
  den på maskinen som vist (fig. 15) og trykke, indtil
  der høres et "klik" (fig. 16).
  Udskiftning af klippeenheden
  Brug kun originale Philips klippeenheder, når en
  beskadiget eller opslidt klippeenhed skal udskiftes.
  Miljø
  Tag det indbyggede, opladelige batteri ud, når
  maskinen til sin tid skal kasseres.
  N.B.: Maskinen kan også afleveres hos et Philips
  Servicecenter; her sørger man derefter for det fornødne.
  - Tag først stikket ud af stikkontakten.
  - Batteriet må først tages ud, når det er helt fladt.
  - Lad maskinen være tændt, indtil motoren stopper
  (sig. 17).
  - Tag klippeenheden af (fig. 13).
  - Tag metalklemmen af ved hjælp af en skruetrækker
  (fig. 18).
  - Løsn skruen på bagsiden af maskinen og åben
  derefter huset (fig. 19).
  - Tag batteriholderen ud af maskinen og tag printkortet
  ud af batteriholderen (fig. 20).
  - Stik skruetrækkeren ind i rillen på printkortet (markeret
  med en pil) og tryk skruetrækkeren nedad, indtil en del
  af printkortet brækker af (fig. 21).
  - Tag batteriet ud af plastdelen ved hjælp af en
  skruetrækker (fig. 22).
  - Batteriet kan kendes på mærket q.
  Maskinen må ikke tændes, efter at den er åbnet.
  Klipning
  Generelt
  Sørg for at hårklipperen er ren og ladet op.
  Den person, der skal klippes, skal sidde således, at
  hans/hendes hoved er i Deres brysthøjde. Læg et
  håndklæde omkring hans/hendes hals.
  Før klipningen påbegyndes, skal håret redes godt
  igennem. Sørg for, at håret ikke er filtret. Det er ikke
  nødvendigt at vaske håret, før det klippes.
  Der klippes mest behersket, og man opnår det
  bedste resultat, hvis hårklipperen holdes afslappet i
  hånden.
  Resultatet bliver bedst, hvis håret er tørt.
  Hvis der klippes (halv-)langt hår, anbefales det at
  klippe over en kam, eller man kan tage håret mellem
  fingrene som beskrevet i afsnittet "Klipning over kam
  eller fingre".
  Ved kort hår kan det være tilstrækkeligt at klippe en
  smule af håret på siden af hovedet og i nakken.
  Man skal af og til holde en meget kort pause med
  klipningen for at rede håret igennem og kontrollere
  resultatet.
  Klipning med klippekam
  (til en hårlængde på 4 - 21 mm)
  - Begynd med indstillingen for maksimal hårlængde
  (position 7). Når De er blevet fortrolig med klipperen
  og har fået nogen erfaring, kan den endelige
  hårlængde vælges.
  - Der kan indstilles syv forskellige hårlængder
  (se fig. 6).
  Position Hårlængde (mm)
  721
  618
  515
  413
  310
  27
  14
  - Før klipningen påbegyndes, redes håret, så det
  falder naturligt.
  - Almindeligvis anbefales det at begynde i nakken og
  arbejde op mod issen (fig. 23). Hold hårklipperen
  med den flade side af klippekammen mod hovedet.
  Før maskinen langsomt opad og derefter bort fra
  hovedet, så der kun klippes en lille smule ad gangen.
  Klip håret på siderne og bag på hovedet på samme
  måde (fig. 24, 25).
  - Hvis håret på siderne og bag på skal klippes kortere
  end oven på hovedet, indstilles der på en kortere
  position, og klipningen fortsættes mod hårets
  vokseretning.
  Klipning over kam eller fingre
  Hvis håret skal klippes til en længde på mere end 21
  mm, kan man bruge metoden "Klipning over kam".
  - Tag klippekammen af (fig. 7).
  - Med en kam tages der hele tiden små totter hår op
  (fig. 26), eller hold hårtotten mellem to fingre (fig. 27).
  Bevæg kammen eller fingrene gennem håret, indtil
  kun den del, der skal klippes af, stikker ud.
  - Klip håret over kammen eller fingrene af.
  Fortsæt på denne måde, idet der arbejdes fra
  forsiden af hovedet og bagud. Når man kommer
  længere bagud, kan man gradvis klippe håret
  kortere. For at bestemme længden af håret kan man
  bruge et stykke, der allerede er klippet af.
  - Håret skal hele tiden redes for at fjerne afklippet hår.
  Samtidig kontrolleres på frisuren, om der klippes
  jævnt.
  Konturklipning
  - Red håret.
  - Tag klippekammen af (fig. 7).
  - For at opnå en regelmæssig hårlængde i nakken
  klippes der som vist på fig. 28. Maskinen holdes i
  omvendt position let mod håret.
  Derefter bevæges maskinen med overlappende
  baner nogle gange nedad mod nakken (fig. 29).
  - Håret på siden af hovedet klippes på samme måde
  (fig. 30).
  - Håret tæt ved ørerne klippes ved at sætte et hjørne af
  klipperen mod håret. Sørg for, at tænderne er i sikker
  afstand fra ørerne (fig. 31).
  Lav den ønskede kontur langsomt og forsigtigt
  (fig. 32).
  Nederlands
  Dansk
  Belangrijk
  Lees de gebruiksaanwijzing goed en bekijk alle
  tekeningen voordat u het apparaat in gebruik
  neemt.
  Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of
  het voltage dat op de stekker is vermeld,
  overeenkomt met de netspanning in uw
  woning.
  Laad het apparaat vóór het eerste gebruik
  geheel op.
  Regelmatig schoonmaken verzekert u van de
  beste resultaten en geeft uw apparaat de
  langste levensduur.
  Gebruik geen schuurmiddelen of
  schuurdoekjes, alcohol, benzine of aceton voor
  het schoonmaken.
  Houd er uw volle aandacht bij, wanneer u nog
  niet met het apparaat vertrouwd bent. Haast u
  niet. Maak rustige, soepele bewegingen.
  Gebruik de haarknipper niet voor dieren.
  Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
  Leg of zet het apparaat niet op een zeer warme
  plaats of in het zonlicht.
  Houd de haarknipper uit de buurt van kinderen.
  De ingebouwde oplaadbare batterij bevat
  stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het
  milieu.
  Als u te zijner tijd het apparaat afdankt, zorgt u
  er dan voor dat de batterij niet in het normale
  huisvuil terechtkomt, maar ingeleverd wordt op
  een door de overheid daartoe aangewezen
  plaats. (Zie het hoofdstuk “Milieu”.)
  Important
  Læs brugsanvisningen grundigt og se godt på
  illustrationerne, før maskinen tages i brug.
  Før stikket sættes i stikkontakten, skal man
  kontrollere, om spændingen på stikket svarer
  til netspændingen.
  Maskinen skal oplades fuldstændigt, før den
  bruges for første gang.
  Man opnår de bedste resultater, og maskinen
  holder længere, hvis den holdes ren.
  Til rengøring må der ikke bruges skuremidler
  eller skurende klude, sprit, benzin eller
  acetone.
  Hvis man ikke helt har vænnet sig til maskinen,
  skal man passe godt på. Brug ikke for hurtige
  bevægelser men rolige og bløde bevægelser.
  Hårklipperen må ikke bruges til dyr.
  Sørg for, at maskinen ikke bliver våd.
  Maskinen må ikke lægges eller sættes et meget
  varmt sted, f.eks. i direkte sollys.
  Hårklipperen skal holdes uden for børns
  rækkevidde.
  Undlad at bruge hårklipperen, hvis huden er
  inficeret.
  Det indbyggede, opladelige batteri indeholder
  stoffer, der kan være miljøskadelige.
  Når maskinen til sin tid er slidt op, må batteriet
  ikke kastes bort sammen med almindeligt
  husholdningsaffald. Det skal afleveres på et af
  myndighederne anvist sted. (Se kapitel "Miljø".)
  4203 000 45771
  ;
  42
  5
  8
  9
  11
  12
  14
  15
  2
  1
  16
  CLICK
  13
  23 24 25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  34
  36
  35
  37
  38
  39
  33
  7
  10
  6
  1
  2
  3
  19
  18
  20
  21
  22
  17
  y
  y
  1
  D
  F
  A
  B
  K
  J
  I
  H
  G
  C
  E
  Karseklipning (fig. 33)
  - Red håret i den naturlige retning.
  - Indstil hårlængden på position 7 (maksimal
  hårlængde). Klip håret fra nakken mod issen (fig. 34).
  - Klip siderne af hovedet med lodrette, overlappende
  baner (fig. 35), d.v.s. parallelt med siden af hovedet.
  Hold den flade side af klippekammen mod hovedet.
  Før klipperen langsomt gennem håret. Håret oven på
  hovedet skal ikke klippes.
  - Hvis det ønskes, kan håret i nakken og den nederste
  del af siderne klippes kortere (f.eks. position 3
  eller 4).
  - Der fås et "flat top look" ved at klippe håret oven på
  hovedet over en kam eller fingrene (fig. 36, 37). Her
  skal maskinen bruges uden klippekam. Se også
  afsnittet "Klipning over kam eller fingre".
  - Afslut klipningen med en trimning af hårkanten i
  nakken og bakkenbarterne. Se afsnittet
  "Konturklipning".
  Meget kort, plysset
  - Red håret i den naturlige retning.
  - Indstil den ønskede hårlængde for siderne og
  bagsiden af hovedet.
  - Klip på siderne og bagsiden af hovedet med lodrette,
  overlappende baner (fig. 38). Hold den flade side af
  klippekammen mod hovedet. Før klipperen langsomt
  gennem håret. Håret oven på hovedet skal ikke
  klippes.
  - Indstil den ønskede længde for håret oven på
  hovedet.
  - Klip håret oven på hovedet (fig. 39). Begynd foran på
  hovedet og arbejd mod issen. Hold den flade side af
  klippekammen mod hovedet.
  - Brug maskinen uden klippekam til trimning af
  konturerne.
  Se også afsnittet "Konturklipning".
  referentie nemen.
  - Kam het haar steeds opnieuw om afgeknipt haar te
  verwijderen en het kapsel te controleren op
  onregelmatig geknipte stukken.
  Contour aanbrengen
  - Kam het haar.
  - Verwijder de opzetkam (fig. 7).
  - Om een gelijkmatige haarlengte in de nek te
  verkrijgen, knipt u het haar zoals in fig. 28 wordt
  getoond. Houd het apparaat hierbij in omgekeerde
  stand lichtjes tegen het haar aan. Beweeg het dan
  met overlappende stroken een aantal keren in de
  richting van de nek (fig. 29).
  - Knip het haar aan de zijkanten van het hoofd op
  dezelfde manier (fig. 30).
  - Om het haar dicht bij de oren te knippen, zet u één
  hoek van de tondeuse op het haar. Zorg ervoor dat
  de tanden op veilige afstand van de oren zijn (fig. 31).
  Breng langzaam en behoedzaam de gewenste
  contour van het kapsel aan (fig. 32).
  Crew cut (fig. 33)
  - Kam het haar in de richting van de haargroei.
  - Stel de haarlengte in op stand 7 (maximale
  haarlengte). Knip het haar vanaf de nek naar de kruin
  toe (fig. 34).
  - Knip de zijkanten van het hoofd met verticale,
  overlappende stroken (fig. 35), evenwijdig met de
  zijkanten van het hoofd. Houd de vlakke kant van de
  opzetkam tegen het hoofd. Beweeg de tondeuse
  langzaam door het haar. Laat hierbij het haar
  bovenop het hoofd onaangeraakt.
  - Desgewenst knipt u het haar bij de nek en het
  onderste deel van de zijkanten na op een lagere
  stand (bijv. 3 of 4).
  - Om een "flat top look" te verkrijgen, knipt u het haar
  bovenop het hoofd boven een kam of boven de
  vingers (fig. 36, 37). Hierbij gebruikt u het apparaat
  zonder de opzetkam.
  Zie ook het gedeelte "Knippen boven de kam of
  vingers".
  - Werk tenslotte de contour van het kapsel bij. Zie
  hoofdstuk "Contour aanbrengen".
  Short cut
  - Kam het haar in de richting van de haargroei.
  - Stel de gewenste haarlengte in voor zijkanten en de
  achterkant van het hoofd.
  - Knip de zijkanten en de achterkant van het hoofd met
  verticale, overlappende stroken (fig.38). Houd de
  vlakke kant van de opzetkam tegen het hoofd.
  Beweeg de tondeuse langzaam door het haar. Laat
  hierbij het haar bovenop het hoofd onaangeraakt.
  - Stel de gewenste haarlengte in voor de bovenkant
  van het hoofd.
  - Knip de bovenkant van het hoofd (fig. 39). Begin aan
  de voorzijde en werk naar de kruin toe. Houd de
  vlakke kant van de opzetkam tegen het hoofd.
  - Voor het bijwerken van de contour gebruikt u het
  apparaat zonder de opzetkam.
  Zie ook het gedeelte "Contour aanbrengen".
Philips HQC280

Tarvitsetko apua?

Kysymysten lukumäärä: 0

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Philips HQC280 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Philips HQC280 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.

Katso Philips HQC280 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Leikkurit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 6.6. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Suomalainen, Hollantilainen, Ruotsalainen, Tanska, Norja. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Philips HQC280 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

Philips HQC280 – tekniset tiedot

Yleistä
Tuotemerkki Philips
Malli HQC280
Tuote Leikkuri
Kieli Suomalainen, Hollantilainen, Ruotsalainen, Tanska, Norja
Tiedoston tyyppi PDF

Käyttöoh.je

Etsitkö manuaalia? Käyttöoh.je varmistaa, että löydät hetkessä sen manuaalin, jota etsit. Meidän tietokantamme sisältää yli 1 miljoonaa PDF manuaalia yli 10,000 merkiltä. Lisäämme päivittäin viimeisimpiä manuaaleja, jotta löydät aina tuotteen jota etsit. Tämä on todella yksinkertaista: kirjoitat vaan tuotteen merkin ja tyypin hakupalkkiin, ja voit välittömästi katsoa valitsemaasi manuaalia ilmaisesti onlinessa..

Käyttöoh.je

© Copyright 2020 Käyttöoh.je. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käytämme evästeitä jotta voimme antaa sinulle parhaan kokemuksen sivuillamme. Jos jatkat tämän sivuston käyttöä, oletamme että hyväksyt ne.

Lue lisää