Sony ICF-CD814

Sony ICF-CD814 käyttöohje

(1)
 • Z
  TIM
  E SET
  R
  A
  D
  IO
  O
  N
  TRACK
  SLEEP
  C
  L
  O
  C
  K
  S
  E
  T
  CD
  O
  FF
  ALARM RESET
  SNOOZE/SLEEP OFF
  VOLUME
  BAND
  TUNING
  kHz
  AM
  FM AM
  MHz
  FM
  TRACK
  ALARM A ALARM B
  AUDIO IN
  PM
  AB
  BRIGHTNESS
  HLM
  AUDIO IN
  AUDIO
  IN
  OFF
  CD
  RADIO
  BUZZER
  2-659-973-32(1)
  © 2006 Sony Corporation Printed in China
  FM/AM CD Clock Radio
  ICF-CD814
  Gebruiksaanwijzing
  Manual de Instruções
  Bruksanvisning (på baksidan)
  Käyttöohjeet (Kääntöpuoli)
  使用说明书(背面)
  Dream Machine is een handelsmerk van Sony Corporation.
  Dream Machine è marca registada de Sony Corporation.
  Dream Machine är ett skyddat varumärke, som registrerats av Sony Corporation.
  Dream Machine on Sony Corporation’in tavaramerkki.
  Dream Machine(梦乡机)是 Sony Corporation 的商标。
  Opmerking over DualDiscs
  Een DualDisc is een tweezijdige disc, met DVD-
  opnamen op de ene zijde en digitale audio op de
  andere zijde. Aangezien de zijde met audio niet
  voldoet aan de CD-norm (Compact Disc), kan niet
  worden gegarandeerd dat dergelijke discs op dit
  apparaat kunnen worden afgespeeld.
  Opmerkingen
  Discs met afwijkende vormen (bijvoorbeeld hart,
  vierkant, ster) kunnen niet met dit apparaat worden
  afgespeeld. Als u dit wel probeert, kan het apparaat
  worden beschadigd. Gebruik dergelijke discs niet.
  •Als u op CD u drukt terwijl er geen disc in de
  CD-houder is geplaatst, knippert “00” enkele
  seconden in het uitleesvenster en wordt het apparaat
  automatisch uitgeschakeld.
  Luisteren naar de
  radio
  1 Druk op RADIO ON om de radio in te
  schakelen.
  On” wordt in het uitleesvenster weergegeven.
  2 Pas het volume aan met VOLUME.
  3 Selecteer de band met BAND.
  4 Stem af op een zender met de regelaar
  TUNING.
  •Druk op x OFF om de radio uit te schakelen.
  Dit model biedt geen ondersteuning voor FM-stereo.
  Verbeteren van de
  radio-ontvangst
  FM:Strek de FM-draadantenne volledig uit om de
  ontvangst te verbeteren.
  AM:Draai het apparaat horizontaal voor een
  optimale ontvangst. Het apparaat is uitgerust
  met een ingebouwde ferrietstaafantenne.
  Gebruik het apparaat niet op een stalen of metalen
  ondergrond, omdat de ontvangst hierdoor kan worden
  gestoord.
  Het geluid van de
  aangesloten
  optionele
  componenten
  beluisteren
  1 Sluit de AUDIO IN-aansluiting van deze
  speler aan op de lijnuitgang of
  hoofdtelefoonaansluiting van de optionele
  component (bijvoorbeeld draagbare
  muziekspelers) met een stereo-audiokabel
  (niet bijgeleverd).
  2 Druk op AUDIO IN.
  De AUDIO IN-aanduiding gaat branden.
  3 Speel de optionele component af die is
  aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting
  van deze speler.
  4 Pas het volume aan met VOLUME.
  •Druk op x OFF om AUDIO IN uit te schakelen.
  Opmerking
  Sluit de kabel stevig aan om storing te voorkomen.
  De wekker zetten
  Dit apparaat is uitgerust met 3 wekfuncties: CD,
  RADIO en zoemer. Voordat u de wekker instelt, moet
  u de klok instellen (zie “De klok instellen”). Dit
  apparaat is ook uitgerust met een dubbele wekfunctie.
  U kunt de wekker instellen voor twee verschillende
  tijden: ALARM A en ALARM B.
  De wektijd instellen
  1 Als u de CD-wekfunctie of RADIO-
  wekfunctie wilt selecteren, moet u het
  volume aanpassen.
  Wilt u de RADIO-wekfunctie selecteren,
  dan moet u ook afstemmen op de gewenste
  zender.
  2 Zet de keuzeschakelaar ALARM MODE
  op CD, RADIO of BUZZER. De
  aanduiding ALARM A of B gaat branden.
  3 Houd ALARM A of B enkele seconden
  ingedrukt.
  De aanduiding ALARM A of B knippert,
  afhankelijk van de wekfunctie die u hebt
  ingesteld.
  Het uur gaat knipperen in het uitleesvenster.
  4 Druk op TIME SET + of tot het
  gewenste uur wordt weergegeven.
  Als u het uur snel wilt instellen, houdt u TIME
  SET + of ingedrukt.
  5 Druk op ALARM A of B.
  De minuten gaan knipperen.
  6 Herhaal stap 4 om de minuten in te stellen
  en druk op ALARM A of B.
  Het tracknummer voor de wekfunctie knippert in
  het uitleesvenster.
  7 Als u de CD-wekfunctie hebt geselecteerd,
  drukt u op > of . of om het gewenste
  tracknummer voor de wekfunctie te
  selecteren.
  Het tracknummer voor de wekfunctie kan worden
  ingesteld tot maximaal 99. De standaardwaarde is
  “01”.
  8 Druk op ALARM A of B.
  De aanduiding ALARM A of B gaat branden.
  Voor de CD-wekfunctie wordt de track die u als
  wektrack hebt opgegeven, als eerste afgespeeld.
  Controleren van de wektijd
  Druk op ALARM A of B. De wektijd wordt
  in het uitleesvenster weergegeven.
  Als u nogmaals op ALARM A of B drukt, wordt de
  aanduiding gewijzigd in het tracknummer voor de
  wekfunctie.
  Na enkele seconden wordt de huidige tijd weer in het
  uitleesvenster weergegeven.
  Bij aankoop van het apparaat is de wektijd voor de
  CD-wekfunctie, radiowekfunctie en
  zoemerwekfunctie ingesteld op PM 12:00 of 12:00.
  WEKKER AAN
  Voor de CD-wekfunctie wordt de track die u
  als wektrack hebt opgegeven, als eerste
  afgespeeld.
  Als u de CD-wekfunctie instelt als er geen disc in de
  CD-speler is geplaatst of als het deksel van de CD-
  houder is geopend, hoort u de zoemer op de ingestelde
  tijd.
  Voor de radiowekfunctie wordt de zender
  ontvangen waarop is afgestemd.
  Voor de zoemerwekfunctie wordt de
  pieptoon van de wekfunctie na elke paar
  seconden sneller, in drie stappen.
  Opmerking
  Als dezelfde tijd is ingesteld voor ALARM A en B,
  functioneert alleen ALARM A.
  Nog enkele minuten
  doezelen
  Druk op SNOOZE/SLEEP OFF.
  De wekfunctie (CD, radio of zoemer) wordt
  uitgeschakeld, maar wordt na ongeveer 10 minuten
  automatisch weer ingeschakeld. Wanneer u op
  SNOOZE/SLEEP OFF drukt, wordt de sluimertijd
  als volgt gewijzigd:
  De sluimertijd wordt enkele seconden in het
  uitleesvenster weergegeven, waarna de huidige tijd
  weer in het uitleesvenster wordt weergegeven. Als u
  op SNOOZE/SLEEP OFF drukt als de huidige tijd
  weer wordt weergegeven, begint de sluimertijd weer
  vanaf 10 minuten.
  •De sluimertijd kan maximaal 60 minuten duren.
  WEKKER UIT
  De wekker wordt na 60 minuten automatisch
  uitgeschakeld.
  De wekker uitzetten
  Druk op ALARM RESET om de wekker uit
  te zetten.
  De wekker wordt de volgende dag op dezelfde tijd
  weer geactiveerd.
  De wekfunctie uitschakelen
  Zet de keuzeschakelaar ALARM MODE op
  OFF. De aanduiding ALARM A of B gaat
  uit.
  De slaaptimer
  instellen
  U kunt in slaap vallen terwijl u naar de CD, RADIO
  of AUDIO IN luistert met de ingebouwde slaaptimer.
  Hiermee wordt de CD, RADIO of AUDIO IN na een
  ingestelde tijdsduur automatisch uitgeschakeld.
  Druk op SLEEP tijdens het afspelen van de CD,
  RADIO of AUDIO IN.
  U kunt de slaaptimer instellen op 90, 60, 30 of 15
  minuten. Wanneer u op de toets drukt, wordt het
  uitleesvenster als volgt gewijzigd:
  De CD, RADIO of AUDIO IN wordt afgespeeld
  gedurende de ingestelde tijd en wordt vervolgens
  uitgeschakeld.
  Als u de CD, RADIO of AUDIO IN wilt
  uitschakelen vóór de ingestelde tijd, drukt u op
  SNOOZE/SLEEP OFF.
  Opmerking
  Optionele componenten die via de AUDIO IN-
  aansluiting op deze speler zijn aangesloten, worden
  niet uitgeschakeld, zelfs niet als de slaaptimer is
  ingesteld.
  De slaaptimer en de
  wekfunctie gebruiken
  U kunt in slaap vallen terwijl u naar de CD, RADIO
  of AUDIO IN luistert en ook door de CD, RADIO of
  zoemer worden gewekt.
  1
  Stel de wekker in. (Zie “De wekker zetten”
  voor meer informatie.)
  2
  Stel de slaaptimer in. (Zie “De slaaptimer
  instellen”.)
  Opmerking
  Als AUDIO IN is geselecteerd, wordt de wekker niet
  geactiveerd.
  Voorzorgsmaatregelen
  •Gebruik het apparaat op de stroombronnen die
  worden vermeld bij “Technische gegevens”.
  Het naamplaatje met het voltage, enzovoort bevindt
  zich aan de onderkant van het apparaat.
  Als u het netsnoer wilt loskoppelen, moet u aan de
  stekker trekken en niet aan het snoer.
  Het apparaat blijft onder (net) spanning staan zolang
  de stekker in het stopcontact zit, ook al is het
  apparaat zelf uitgeschakeld.
  Plaats het apparaat niet in de buurt van
  warmtebronnen, zoals radiatoren of luchtkanalen, of
  op een plaats waar het apparaat wordt blootgesteld
  aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof,
  mechanische trillingen of schokken.
  Om de kans op brand te verkleinen mag u de
  ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeren
  met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook
  geen brandende kaarsen op het apparaat.
  Laat voldoende ruimte vrij voor luchtcirculatie om
  oververhitting van het apparaat te voorkomen. Plaats
  het apparaat niet op een zachte ondergrond (een
  tapijt, een deken, enzovoort) of in de buurt van
  gordijnen of andere stoffen waardoor de
  ventilatieopeningen kunnen worden afgedekt.
  •Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat
  terechtkomt, moet u de stekker van het apparaat uit
  het stopcontact trekken en het apparaat laten
  nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u
  het verder gebruikt.
  •Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met een
  mild zeepsopje om de behuizing van het apparaat te
  reinigen.
  Sluit de antennekabel niet aan op een externe
  antenne.
  Met alle vragen over of eventuele problemen
  met het apparaat kunt u terecht bij de
  dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
  Verwijdering van oude
  elektrische en elektronische
  apparaten (Toepasbaar in de
  Europese Unie en andere
  Europese landen met
  gescheiden ophaalsystemen)
  Het symbool op het product of op de verpakking wijst
  erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
  worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
  worden gebracht waar elektrische en elektronische
  apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
  dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
  voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
  die zich zouden kunnen voordoen in geval van
  verkeerde afvalbehandeling. De recycling van
  materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke
  bronnen. Voor meer details in verband met het
  recyclen van dit product, neemt u contact op met de
  gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
  met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
  waar u het product hebt gekocht.
  Verhelpen van
  storingen
  Als het probleem blijft optreden nadat u de volgende
  controles hebt uitgevoerd, neemt u contact op met de
  dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
  De klok geeft niet de juiste tijd aan.
  Is er een stroomstoring opgetreden?
  De wekker (CD, radio of zoemer) wordt niet
  ingeschakeld op de ingestelde wektijd.
  Brandt de aanduiding ALARM?
  De radiowekfunctie is ingeschakeld, maar u
  hoort geen geluid op de ingestelde wektijd.
  Is de regelaar TUNING ingesteld op een
  radiozender die kan worden ontvangen?
  Is het volume aangepast met VOLUME?
  De CD-speler functioneert niet.
  •Hebt u het deksel van de CD-houder gesloten?
  •Hebt u de disc op de juiste manier geplaatst?
  De disc moet met het label naar boven in de houder
  worden geplaatst.
  •Vuile of defecte disc — Reinig de disc met een
  optioneel reinigingsdoekje. Veeg de disc van binnen
  naar buiten schoon.
  •Verwijder de CD en laat de CD-houder ongeveer
  een uur geopend staan om condens te laten
  verdampen.
  10
  20
  50
  60
  30
  40
  OFF (huidige tijd)9060
  15 30
  FM-draadantenne
  Antena FM
  Netsnoer
  Cabo de
  alimentação CA
  Er bevindt zich een voelstip naast de
  volumetoets waarmee wordt aangeduid hoe
  u het volume kunt verhogen.
  Existe um ponto em relevo ao lado do botão
  de volume para indicar a direcção de
  aumento do mesmo.
  Nooit iets op een compact disc
  plakken of er op schrijven.
  Alleen bij de rand en het
  middengat vasthouden.
  Het oppervlak niet aanraken.
  Nederlands
  WAARSCHUWING
  Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het
  risiko van brand of een electrische schok te verlagen.
  Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen.
  Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd
  vakpersoneel.
  Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte
  zoals een boekenrek of inbouwkast.
  Om de kans op brand of een elektrische schok te
  verkleinen, mag u geen voorwerpen met een vloeistof
  erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetten.
  Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar
  stopcontact. Als u een abnormaliteit in het apparaat
  waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker uit het
  stopcontact.
  Kenmerken
  •Groot uitleesvenster met groene verlichting dat
  gemakkelijk leesbaar is en beschikt over een
  helderheidsregelaar met drie posities (hoog/
  gemiddeld/laag)
  Ingebouwde aansluiting voor draagbare
  muziekspelers
  Ingebouwde CD-speler met afspeelfunctie voor
  CD-R/RW
  •U kunt worden gewekt door een track op een CD,
  RADIO of de zoemer (dubbel alarm)
  •Sluimertijd die kan worden verlengd van 10 tot 60
  minuten
  De helderheid van de
  achtergrondverlichting
  aanpassen
  Verschuif BRIGHTNESS om H (hoog), M
  (gemiddeld) of L (laag) te selecteren voor het
  uitleesvenster, afhankelijk van uw voorkeur.
  De klok instellen
  1 Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
  In het uitleesvenster gaat “12:00” of “0:00”
  knipperen.
  2 Houd CLOCK SET enkele seconden
  ingedrukt.
  Het uur gaat knipperen in het uitleesvenster.
  3 Druk op TIME SET + of tot het juiste
  uur in het uitleesvenster wordt
  weergegeven.
  4 Druk één keer op CLOCK SET.
  5
  Herhaal stap 3 en 4 om de minuten in te
  stellen.
  Na het instellen van de minuten drukt u op
  CLOCK SET zodat de seconden gaan lopen.
  •Als u de huidige tijd snel wilt instellen, houdt u
  TIME SET + of ingedrukt.
  Het kloksysteem verschilt per model.
  12-uurs systeem: “12:00” = middernacht
  (Voor het 12-uurs systeem brandt de PM-aanduiding
  tijdens PM-uren.)
  24-uurs systeem: “0:00” = middernacht
  Als u in stap 5 op CLOCK SET drukt om de klok
  te activeren nadat u de minuten hebt ingesteld, gaan
  de seconden lopen vanaf nul.
  Afspelen van een
  CD
  8-cm CD’s kunnen zonder adapter worden afgespeeld.
  1 Druk op Z PUSH OPEN om het deksel
  van de CD-houder te openen en plaats een
  disc in de houder.
  2 Sluit het deksel van de CD-houder.
  3 Druk op CD u.
  TRACK “01” wordt in het uitleesvenster
  weergegeven om aan te geven dat track 1 van de
  CD wordt afgespeeld.
  Als u op CD u hebt gedrukt, duurt het ongeveer
  10 seconden voordat de muziek begint.
  Enkele seconden nadat de muziek begint, wordt
  de tijdsaanduiding opnieuw in het uitleesvenster
  weergegeven.
  4 Draai VOLUME om het volume aan te
  passen.
  Actie Drukt u
  Het afspelen onderbreken op CD u
  Het afspelen hervatten nogmaals op
  CD u
  Het begin van de huidige op .**
  track zoeken (AMS*)
  De volgende track zoeken op >**
  (AMS)
  Teruggaan met hoge snelheid de .
  toets langer in**
  Vooruitgaan met hoge snelheid de >
  toets langer in**
  De vorige track zoeken (AMS) . herhaaldelijk
  in**
  De daaropvolgende track >
  zoeken (AMS) herhaaldelijk in**
  Het afspelen stoppen op x OFF
  * AMS = Automatic Music Sensor
  ** Deze bewerkingen kunnen worden uitgevoerd
  tijdens het afspelen en wanneer het afspelen wordt
  onderbroken.
  Als u tijdens het afspelen van een CD op TRACK
  drukt, wordt het tracknummer enkele seconden in
  het uitleesvenster weergegeven.
  Betreffende CD-R’s/CD-RW’s
  Dit apparaat is compatibel met CD-R’s/CD-RW’s,
  maar de afspeelmogelijkheden kunnen verschillen,
  afhankelijk van de kwaliteit van de disc, het
  opnameapparaat en de software.
  Muziekdiscs die zijn gecodeerd
  copyright-
  beveiligingstechnologieën
  Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
  copyrightbeveiligingstechnologieën
  dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
  die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
  Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op
  de markt gebracht die zijn gecodeerd met
  copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening
  mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de
  CD-norm en wellicht niet met dit apparaat kunnen
  worden afgespeeld.
  Behandelen van compact discs
  Zo vastpakken
  Niet zo
  CD u is voorzien van een
  voelstip.
  O botão CD u tem um
  ponto em relevo.
  Uitleesvenster* (12-uurs systeem)
  Visor* (sistema de 12 horas)
  * De weergave verschilt per land.
  * O visor é diferente consoante o país.
  ALARM A
  ALARM B
  ALARM MODE
  keuzeschakelaar
  Selector ALARM
  MODE
  Português
  ADVERTÊNCIA
  Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico,
  não exponha este aparelho à chuva nem à humidade.
  Para evitar choques eléctricos não abra o aparelho. Os
  serviços de assistência só devem ser prestados por
  técnicos qualificados.
  Não instale o aparelho num espaço fechado, como
  uma estante ou um armário embutido na parede.
  Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico,
  não coloque objectos cheios de líquido, tais como
  jarras, em cima do aparelho.
  Ligue a unidade a uma saída de CA facilmente
  acessível. Caso observe uma anormalidade na
  unidade, desligue imediatamente a ficha principal da
  saída de CA.
  Características
  •Visor com LED verde de grandes dimensões e fácil
  visualização com três posições de ajuste da
  luminosidade (alta/média/baixa)
  •Tomada incorporada para leitores de música
  portáteis
  Leitor de CD incorporado com função de
  reprodução de CD-R/RW
  Acorde ao som de qualquer faixa de um CD,
  RADIO ou buzzer (alarme duplo)
  •Função Snooze extensível entre 10 e 60 minutos
  Alterar a
  luminosidade da luz
  de fundo
  Faça deslizar BRIGHTNESS para seleccionar
  luminosidade H (alta), M (média) ou L (baixa),
  conforme preferir.
  Acertar o relógio
  1 Ligue o rádio.
  A indicação “12:00” ou “0:00” pisca no visor.
  2 Carregue em CLOCK SET durante
  alguns segundos.
  A hora começa a piscar no visor.
  3 Carregue em TIME SET + ou até
  aparecer a hora correcta no visor.
  4 Carregue uma vez em CLOCK SET.
  5 Repita os passos 3 e 4 para acertar os
  minutos.
  Depois de acertar os minutos, carregue em
  CLOCK SET para iniciar a contagem dos
  segundos.
  •Para acertar a hora rapidamente, carregue sem soltar
  TIME SET + ou .
  •O sistema horário varia em função do modelo.
  Sistema de 12 horas: “12:00” = meia-noite
  (O indicador acende-se entre as 12 e as 24 horas.)
  Sistema de 24 horas: “0:00” = meia-noite
  No passo 5, quando carregar em CLOCK SET
  depois de acertar os minutos para activar o relógio,
  inicia-se a contagem dos segundos a partir de zero.
  Reprodução de CDs
  Pode reproduzir um CD de 8 cm sem utilizar um
  adaptador.
  1 Carregue em Z PULL OPEN para abrir a
  tampa do compartimento de CDs e coloque
  um disco.
  2 Feche a tampa do compartimento de CDs.
  3 Carregue em CD u.
  TRACK “01” aparece no visor para indicar que a
  faixa 1 do CD está a ser reproduzida.
  Depois de carregar em CD u, a música demora
  cerca de 10 segundos a começar.
  Alguns segundos depois da música começar, volta
  a aparecer a hora actual no visor.
  4 Rode VOLUME para ajustar o volume.
  Para
  Fazer uma pausa
  Retomar a reprodução
  após uma pausa
  Localizar o início da faixa
  actual (AMS*)
  Localizar a faixa seguinte
  (AMS)
  Retroceder em alta
  velocidade
  Avançar em alta
  velocidade
  Localizar a faixa anterior
  (AMS)
  Localizar a faixa seguinte
  (AMS)
  Parar a reprodução
  * AMS = Sensor automático de música
  ** Estas operações são possíveis durante os modos de
  reprodução e pausa.
  Durante a reprodução de um CD, sempre que
  carregar em TRACK, o número da faixa aparece
  durante alguns segundos no visor.
  Acerca de CD-R/CD-RW
  Este leitor é compatível com CD-Rs/CD-RWs, mas a
  capacidade de reprodução pode variar consoante a
  qualidade do disco, o dispositivo de gravação e o
  software da aplicação.
  Discos de música codificados
  com tecnologias de protecção
  de direitos de autor
  Este produto foi concebido para reproduzir discos que
  respeitem a norma Compact Disc (CD). Actualmente,
  algumas editoras discográficas comercializam vários
  discos de música codificados com tecnologias de
  protecção de direitos de autor. Alguns destes discos
  não respeitam a norma CD e pode não conseguir
  reproduzi-los neste equipamento.
  Como manusear discos compactos
  Correcto
  Incorrecto
  Nota sobre os DualDiscs
  Um DualDisc é um disco com dois lados que junta
  material gravado em DVD de um lado com material
  de áudio digital no outro lado. No entanto, dado que o
  lado que contém o material de áudio não respeita a
  norma Compact Disc (CD), pode não conseguir
  reproduzi-lo neste equipamento.
  Notas
  Não pode reproduzir neste leitor discos com
  formatos não standard (ex: coração, quadrado,
  estrela). Se o fizer, pode danificar o leitor. Não
  utilize esse tipo de discos.
  Se carregar em CD u sem haver qualquer disco
  no compartimento de CDs, “00” pisca durante
  alguns segundos no visor e o leitor desliga-se
  automaticamente.
  Funcionamento do
  rádio
  1 Carregue em RADIO ON para ligar o
  rádio.
  A indicação “On” aparece no visor.
  2 Ajuste VOLUME.
  3 Seleccione BAND.
  4 Sintonize uma estação com o botão
  TUNING.
  Carregue em x OFF para desligar o rádio.
  •Este modelo não suporta FM estéreo.
  Para melhorar a
  recepção do rádio
  FM: Estenda o fio da antena de FM para melhorar a
  recepção.
  AM: Rode o aparelho na horizontal para melhorar a
  recepção. O aparelho tem uma antena de barra
  de ferrite incorporada.
  Não utilize o aparelho sobre uma secretária em aço
  nem sobre outras superfícies metálicas, uma vez que
  tal pode provocar interferências na recepção.
  Ouvir o som dos
  componentes
  opcionais ligados
  1 Ligue a tomada AUDIO IN deste leitor à
  tomada de saída de linha ou à tomada para
  auscultadores do componente opcional (ex:
  leitores de música portáteis), utilizando um
  cabo de ligação de áudio (não fornecido).
  2 Carregue em AUDIO IN.
  O indicador AUDIO IN acende-se.
  3 Reproduza o componente opcional ligado à
  tomada AUDIO IN deste leitor.
  4 Ajuste VOLUME.
  Carregue em x OFF para desligar AUDIO IN.
  Nota
  Ligue bem o cabo para evitar qualquer avaria.
  Ajuste do alarme
  Este leitor está equipado com 3 modos de alarme -
  CD, RADIO e buzzer. Antes de programar o alarme,
  acerte o relógio (consulte “Acertar o relógio”). Este
  leitor também está equipado com uma função de
  alarme duplo. Pode programar o alarme para duas
  horas diferentes - ALARM A e ALARM B.
  Para programar a hora do
  alarme
  1 Se seleccionar o alarme do CD ou do
  RADIO, ajuste o volume.
  Além disso, se seleccionar o alarme do
  RADIO, sintonize a estação pretendida.
  2 Regule o selector ALARM MODE para
  CD, RADIO ou BUZZER. O indicador
  ALARM A ou B acende-se.
  3 Carregue em ALARM A ou B durante
  alguns segundos.
  O indicador ALARM A ou B pisca consoante a
  regulação efectuada.
  A hora começa a piscar no visor.
  4 Carregue em TIME SET + ou até
  aparecer a hora desejada.
  Para acertar rapidamente a hora, carregue sem
  soltar TIME SET + ou .
  5 Carregue em ALARM A ou B.
  Os dígitos dos minutos começam a piscar.
  6 Repita o passo 4 para acertar os minutos e
  carregue em ALARM A ou B.
  O número da faixa especificada para o acordar
  começa a piscar no visor.
  7 Se seleccionou o alarme de CD, carregue
  em > ou . para seleccionar o número
  da faixa especificada para o acordar.
  Pode definir o número da faixa especificada para
  o acordar até 99. A predefinição é “01”.
  8 Carregue em ALARM A ou B.
  O indicador ALARM A ou B acende-se.
  No alarme de CD, a faixa especificada para o acordar
  é a primeira a ser reproduzida.
  Para verificar a hora do
  alarme
  Carregue em ALARM A ou B. O visor
  mostra a hora do alarme.
  Se voltar a carregar em ALARM A ou B, aparece o
  número da faixa especificada para o acordar.
  Após alguns segundos, volta a aparecer a hora actual
  no visor.
  Quando se compra o aparelho, a hora do alarme
  para CD, rádio e buzzer vem regulada como PM
  12:00 ou 12:00.
  ALARME LIGADO
  No alarme de CD, a faixa especificada para o
  acordar é a primeira a ser reproduzida.
  Se programar o alarme de CD sem haver qualquer
  disco no leitor de CD ou com a tampa do
  compartimento de CDs aberta, ouve o alarme do
  buzzer à hora programada.
  No caso do alarme do rádio, ouve-se a
  estação que estiver sintonizada.
  No caso do alarme do buzzer, o sinal
  sonoro do alarme acelera gradualmente em três
  níveis progressivos no espaço de alguns
  segundos.
  Nota
  Se ALARM A e B estiverem programados para a
  mesma hora, só funciona a programação ALARM A.
  Para alargar o período por
  mais alguns minutos
  Carregue em SNOOZE/SLEEP OFF.
  O alarme de CD, rádio ou buzzer desliga-se, mas volta
  a tocar automaticamente cerca de 10 minutos depois.
  Sempre que carregar em SNOOZE/SLEEP OFF, o
  período de suspensão (snooze) muda da seguinte
  forma:
  O visor mostra o período de suspensão (snooze)
  durante alguns segundos e depois volta a mostrar a
  hora actual. Se carregar em SNOOZE/SLEEP OFF
  depois de aparecer a hora actual, o período de
  suspensão (snooze) começa novamente a partir dos 10
  minutos.
  •A duração máxima do período de suspensão
  (snooze) é de 60 minutos.
  Carregue em
  CD u
  CD u novamente
  .**
  >**
  continuamente em
  .**
  continuamente em
  >**
  . repetidamente**
  > repetidamente**
  x OFF
  Alarme DESLIGADO
  O alarme desliga-se automaticamente
  decorridos 60 minutos.
  Para Parar o alarme
  Carregue em ALARM RESET para desligar
  o alarme.
  O alarme volta a tocar no dia seguinte à mesma hora.
  Desactivar o alarme
  Regule o selector ALARM MODE para
  OFF. O indicador ALARM A ou B apaga-se.
  Ajuste do
  temporizador de
  adormecer (Sleep)
  Pode adormecer ao som do CD, RADIO ou AUDIO
  IN utilizando o temporizador incorporado que desliga
  automaticamente o CD, RADIO ou AUDIO IN
  decorrido o intervalo de tempo programado.
  Carregue em SLEEP enquanto estiver a ouvir um
  CD, RADIO ou AUDIO IN.
  Pode programar o temporizador sleep para intervalos
  de 90, 60, 30 ou 15 minutos. Sempre que carregar
  neste botão, o visor muda da seguinte forma:
  O CD, RADIO ou AUDIO IN toca durante o período
  de tempo programado e depois desliga-se.
  •Para desligar o CD, RADIO ou AUDIO IN antes da
  hora programada, carregue em SNOOZE/SLEEP
  OFF.
  Nota
  Mesmo que o temporizador sleep esteja programado,
  não é possível desligar os componentes opcionais
  ligados à tomada AUDIO IN deste leitor.
  Para utilizar o temporizador
  sleep e o alarme
  Pode adormecer ao som do CD, RADIO ou AUDIO
  IN e ser acordado com o som do alarme do CD,
  RADIO ou buzzer.
  1 Programe o alarme. (Consulte “Ajuste de
  alarme”.)
  2 Programe o temporizador sleep. (Consulte
  Ajuste do temporizador de adormecer
  (Sleep)”.)
  Nota
  Este aparelho não permite seleccionar o alarme em
  AUDIO IN.
  Precauções
  Utilize o aparelho com as fontes de alimentação
  indicadas nas “Especificações”.
  •A placa de identificação que inclui a tensão de
  funcionamento, etc. encontra-se na parte inferior do
  aparelho.
  •Para desligar o cabo de CA (cabo de alimentação),
  puxe pela ficha e não pelo cabo.
  •Mesmo que tenha colocado o interruptor de corrente
  na posição OFF (desligado), o aparelho continua
  ligado à fonte de alimentação de CA (rede de
  corrente eléctrica) até retirar a ficha da tomada de
  parede.
  •Não instale o aparelho perto de fontes de calor,
  como radiadores ou saídas de ar quente, ou em
  locais expostos à incidência directa dos raios
  solares, com muito pó, vibrações mecânicas ou
  choques.
  •Para reduzir o risco de incêndio, não tape a
  ventilação do aparelho com jornais, panos de mesa,
  cortinas, etc. E não coloque velas acesas em cima do
  aparelho.
  •Para evitar o sobreaquecimento interno , deixe
  espaço suficiente para permitir uma circulação de ar
  adequada. Não coloque o aparelho sobre uma
  superfície (tapete, cobertor, etc.) ou junto de
  materiais (cortinas) que possam bloquear os
  orifícios de ventilação.
  Se deixar cair um objecto sólido ou um líquido
  dentro do aparelho, desligue-o e mande-o verificar
  por pessoal qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
  •Para limpar a parte exterior do aparelho, utilize um
  pano macio e humedecido numa solução de
  detergente suave.
  Não ligue o fio da antena à antena exterior.
  Em caso de dúvidas ou problemas relativos a
  este aparelho, entre em contacto com o
  agente Sony mais próximo.
  Tratamento de Equipamentos
  Eléctricos e Electrónicos no
  final da sua vida útil (Aplicável
  na União Europeia e em países
  Europeus com sistemas de
  recolha selectiva de resíduos)
  Este símbolo, colocado no produto ou na sua
  embalagem, indica que este não deve ser tratado como
  resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado
  num ponto de recolha destinado a resíduos de
  equipamentos eléctricos e electrónicos.
  Assegurandose que este produto é correctamente
  depositado, irá prevenir potenciais consequências
  negativas para o ambiente bem como para a saúde,
  que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
  manuseamento destes produtos. A reciclagem dos
  materiais contribuirá para a conservação dos recursos
  naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a
  reciclagem deste produto, por favor contacte o
  município onde reside, os serviços de recolha de
  resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
  Resolução de
  problemas
  Se algum problema persistir depois de pôr em prática
  as seguintes verificações, entre em contacto com o
  agente Sony mais próximo.
  O relógio não mostra a hora correcta.
  •Ocorreu alguma falha de corrente?
  O alarme do CD, rádio ou buzzer não toca à
  hora programada.
  •A luz do indicador ALARM está acesa?
  O alarme de rádio é activado mas não se
  ouve qualquer som à hora programada.
  •O botão TUNING está ajustado para uma estação de
  rádio sintonizável?
  VOLUME foi ajustado?
  O leitor de CD não funciona.
  Fechou a tampa do compartimento de CDs?
  Colocou o CD correctamente?
  O CD tem que ser colocado com o lado da etiqueta
  voltado para cima.
  •CD sujo ou defeituoso — Limpe o CD com um
  pano de limpeza opcional. Limpe o CD do centro
  para fora.
  Retire o CD e deixe o compartimento de CDs aberto
  durante cerca de uma hora até que a condensação de
  humidade desapareça.
  O som do CD deixa de se ouvir
  esporadicamente.
  CD sujo ou defeituoso — Limpe-o ou troque de CD.
  •Volume demasiado alto — Baixe o volume.
  •Vibrações fortes.
  Quando carrega no botão AUDIO IN o som
  não se ouve ou ouve-se muito baixo.
  •A luz do indicador AUDIO IN está acesa?
  Se o volume do equipamento opcional estiver baixo,
  aumente-o.
  O rádio está com interferências.
  Se o utilizar perto de aparelhos eléctricos, afaste-o
  ou desligue-os da corrente.
  Especificações
  Leitor de CD
  Sistema:
  Sistema áudio digital de discos compactos
  Propriedades do díodo laser:
  Duração da emissão: contínua
  Saída laser: inferior a 44,6 µW
  (Esta saída é o valor medido a uma distância de
  aproximadamente 200 mm da superfície da
  objectiva no bloco de captação óptica com
  abertura de 7 mm).
  Resposta em frequência:
  20-20 000 Hz
  +1
  –2
  dB
  Choro e flutuação:
  Abaixo do limite mensurável
  Rádio
  Gama de frequências:
  América do Norte e FM 87,5-108 MHz
  do Sul AM 530-1 710 kHz
  Europa FM 87,5-108,0 MHz
  AM 526,5-1 606,5 kHz
  Reino Unido FM 87,5-107 MHz
  AM 530-1 611 kHz
  Outros países/regiões FM 87,5-108 MHz
  AM 530-1 611 kHz
  Geral
  Visualização horária:
  América do Norte e do Sul, Reino Unido e
  Austrália: Sistema de 12 horas
  Outros países/regiões: sistema de 24 horas
  Altifalante:
  57 mm de diâmetro, 8
  Potência de saída:
  0,7 W + 0,7 W (com 10% de distorção
  harmónica)
  Requisitos de energia:
  Modelos para a Malásia e Singapura:
  230 - 240 V CA, 50 Hz
  Modelo para a América do Norte e do Sul:
  120 V CA, 60 Hz
  Outros modelos: 230 V CA, 50 Hz
  Dimensões:
  Aprox. 190 × 93 × 222 mm (l/a/p)
  incluindo controlos e peças salientes
  Peso:
  Aprox. 1,5 kg
  Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso
  prévio.
  Não são utilizados materiais
  retardadores de chamas com halogéneo
  nas placas de circuito impresso.
  Segure o disco pelas bordas.
  Não toque na superfície.
  Não cole papéis ou fitas
  adesivas nem escreva sobre a
  superfície.
  10
  20
  50
  60
  30
  40
  OFF (hora actual) 90 60
  15 30
  *
  1
  AUDIO IN-aanduiding
  *
  1
  Indicador AUDIO IN
  *
  1
  Het geluid van de CD is af en toe niet
  hoorbaar.
  •Vuile of defecte disc — Reinig de disc of vervang
  deze.
  •Volume te hoog — Verlaag het volume.
  Sterke trillingen.
  Er is geen geluid of het geluid is erg zacht
  wanneer u op de toets AUDIO IN drukt.
  •Brandt de AUDIO IN-aanduiding?
  Als het volume van de optionele component laag is,
  verhoogt u het volume op de component.
  Er treedt storing op in de radio.
  •Wanneer de radio in de buurt van elektrische
  apparaten is geplaatst, kunt u deze het beste
  verplaatsen of uitschakelen.
  Technische
  gegevens
  CD-speler
  Systeem:
  Compact disc digitaal audiosysteem
  Laserdiode-eigenschappen:
  Emissieduur: Continu
  Laseruitgangsvermogen: Minder dan 44,6 µW
  (Deze waarde is gemeten op een afstand van
  ongeveer 200 mm van het lensoppervlak van het
  optische blok met een diafragma van 7 mm.)
  Frequentiebereik:
  20-20 000 Hz
  +1
  –2
  dB
  Snelheidsfluctuaties:
  Minder dan meetbare waarden
  Radio
  Frequentiebereik:
  Noord- en Zuid-Amerika FM 87,5-108 MHz
  AM 530-1 710 kHz
  Europa FM 87,5-108,0 MHz
  AM 526,5-1 606,5 kHz
  Ve renigd Koninkrijk FM 87,5-107 MHz
  AM 530-1 611 kHz
  Andere landen/regio’s FM 87,5-108 MHz
  AM 530-1 611 kHz
  Algemeen
  Tijdsaanduiding:
  Noord- en Zuid-Amerika, Verenigd Koninkrijk en
  Australië: 12-uurs systeem
  Andere landen/regio’s: 24-uurs systeem
  Luidspreker:
  57 mm diameter, 8
  Uitgangsvermogen:
  0,7 W + 0,7 W (bij 10% harmonische vervorming)
  Stroomvereisten:
  Modellen voor Maleisië en Singapore:
  230 - 240 V wisselstroom, 50 Hz
  Model voor Noord- en Zuid-Amerika:
  120 V wisselstroom, 60 Hz
  Andere modellen: 230 V wisselstroom, 50 Hz
  Afmetingen:
  Ongeveer 190 × 93 × 222 mm (b/h/d)
  inclusief uitstekende delen en
  bedieningselementen
  Gewicht:
  Ongeveer 1,5 kg
  Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
  voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
  Er zijn geen gehalogeneerde
  vlamvertragende stoffen gebruikt in de
  printplaten.
  Svenska
Sony ICF-CD814

Tarvitsetko apua?

Kysymysten lukumäärä: 0

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Sony ICF-CD814 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Sony ICF-CD814 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.

Katso Sony ICF-CD814 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Kelloradiot, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 8.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Fins, Engels, Nederlands, Zweeds, Portugees, Chinees. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Sony ICF-CD814 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä

Sony ICF-CD814 – tekniset tiedot

Sinun ei tarvitse ostaa ulkoisia kaiuttimia erinomaisen äänen saamiseksi. Integroitujen kaiuttimien avulla tämä näyttö o...
Yleistä
Tuotemerkki Sony
Malli ICF-CD814
Tuote Kelloradio
EAN 4905524304534
Kieli Fins, Engels, Nederlands, Zweeds, Portugees, Chinees
Tiedoston tyyppi PDF
Radio
Virittimen tyyppi Analoginen
Radiotyyppi Kello
FM-aallonpituusalue 87.5 - 108 MHz
AM-aallonpituusalue 530 - 1710 kHz
Kaiuttimet
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä 2
Ajuriyksikkö 66 mm
Sisäiset kaiuttimet Kyllä
Näyttö
Näytön tyyppi LED
Näytön halkaisija 1.4 "
Taustavalo Ei
Kello
Integroitu kello Kyllä
Unitila-ajastin Kyllä
Torkkutoiminto Kyllä
Summeri Kyllä
Muut ominaisuudet
Tuetut materiaalityypit CD
Vedenpitävä Ei
Mitat (LxSxK) 246 x 210 x 96 mm
Ominaisuudet
Tuotteen väri Musta
Paino ja mitat
Paino 1750 g
Tuotteen syvyys 210 mm
Tuotteen korkeus 96 mm
Tuotteen leveys 246 mm
Liitettävyys
DC-tulojakki Ei
Kuulokelähdöt 0

Usein Kysytyt Kysymykset

Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Sony ICF-CD814.

Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä

Käyttöoh.je

Etsitkö manuaalia? Käyttöoh.je varmistaa, että löydät hetkessä sen manuaalin, jota etsit. Meidän tietokantamme sisältää yli 1 miljoonaa PDF manuaalia yli 10,000 merkiltä. Lisäämme päivittäin viimeisimpiä manuaaleja, jotta löydät aina tuotteen jota etsit. Tämä on todella yksinkertaista: kirjoitat vaan tuotteen merkin ja tyypin hakupalkkiin, ja voit välittömästi katsoa valitsemaasi manuaalia ilmaisesti onlinessa..

Käyttöoh.je

© Copyright 2021 Käyttöoh.je. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käytämme evästeitä jotta voimme antaa sinulle parhaan kokemuksen sivuillamme. Jos jatkat tämän sivuston käyttöä, oletamme että hyväksyt ne.

Lue lisää